Toán Đại Số 12Toan dai so 12 <<<<<<<<?

y = x^4 - 2(m+1)x^2 + m^2
Tìm m có 3 cực trị A, B, C . A thuộc Oy


4) tam giác có S = 4√2
5) tam giác có một góc = 120 °
6) tam giác có chu vi đường tròn ngoại tiếp = 2 pi
7) O là trọng tâm

giải:

4.

y=x4-2(m+1)x2+m2

y’=4x3-4(m+1)x=4x(x2-m-1)

y’=0=>

để phương trình có 3 điểm cực trị thì y’=0 có 3 nghiệm=>x2=m+1 có 2 nghiệm khác 0.

=>m+1>0 =>m>-1.

Ta có x=0, x=, x=-

A thuộc Oy=>A=(0,m2), B(,-2m-1), C(, -2m-1)

,

SABC====

=>=>m+1=2=>m=1.

5. tam giác ABC cân tại A nên góc 120o là gốc A.

=>Cos120==

ó

ó=-2

ó=0

ó[-3]=0

ó

ó

ó

Vậy .

7.

O(0,0) là trọng tâm

ó

<=>

óm2+4m+2=0

=>

Vậy m=
No comments:

 

© 2012 Học Để ThiBlog tài liệu