Bài tập axit cacboxylic?Bài tập axit cacboxylic?
1 hỗn hợp A gồm 2 ax hữu cơ no( mỗi ax ko chứa quá 2 nhóm -COOH) có khối lượng 16g tương ứng với 0,175 mol. đốt cháy A rồi cho sản phẩm qua nước vôi trong dư, thu được 47,5g kết tủa.mặt khác nếu cho hỗn hợp A tác dụng vừa đủ với dd Na2CO3 thu đc 22,6g muối.Tìm CTCT và tính khối lượng mỗi chất trong A
Giải:
-COOH+Na2CO3à-COONa+CO2+H2O
Áp dụng m tăng:
mtăng=22,6-16=mNa-mH=23x-1x=22x=>x=0,3
0,175<0,3<0,175.2=0,35=>có một axit 2 chức và 1 axit 1 chức
R1-COOH, R2-(COOH)2.
Ta có: a.M1+b.M2=16 (a,M1 là số mol và nguyên tử khối chất thứ 1,tương tự b,M2)
a.(M1+22)+b(M2+44)= 22,6
=> a.M1+b.M2+22a+44b=22,6
=>22a+44b=6,6
Lại có: a+b=0,175=>a=0,05 mol , b=0,125 mol.
Giả sử R1 có công thức CnH2n+1=> chất đầu tiên có: 0,05(n+1) mol C
            R2 có công thức CmH2m=>chất thứ 2 có: 0,125(m+2) mol C
Ca(OH)2 +CO2àCaCO3+H2O
………….…0,475…0,475
Ta có:
0,05.(14n+1+45)+0,125(14m+90)=16               =>0,7n+1,75m=2,45
0,05(n+1)+ 0,125(m+2)=0,475                         =>0,05n+0,125m=0,175
=>hệ này như nhau, nên không có ý nghĩa gì,nhưng ta có: 2n+5m=7
Vì n, m đều là số nguyên nên suy ra n=1, m=1 là nghiệm duy nhất.
Vậy ta có 2 chất: CH3-COOH, HOOC-CH2-COOH

m1=0,05.60=3g, m2=0,125.104=13g.
No comments:

 

© 2012 Học Để ThiBlog tài liệu