Bài tập hình không gianCho 4 điểm A(-2;1;2) , B(0;4;1), C(5;1;-5) , D(-2;8;-5) và đt (d) : x+5/3 = y+11/5 = z-9/ -4

1, Tính thể tích tứ diện ABCD ; Tính diện tích tam giác ABC
3, Tìm tọa độ trực tâm H của tam giác
4, Tìm quỹ tích các điểm cách đều 3 điểm A, B, C
5, Viết pt tham số của đường cao AJ trong tứ diện ABC
No comments:

 

© 2012 Học Để ThiBlog tài liệu