[HÓA 10] Bài tập dễ mong mọi người giúp đỡ?[HÓA 10] Bài tập dễ mong mọi người giúp đỡ?


Câu 1: Cho 3,1g hỗn hợp 2 kim loại kiềm ở 2 chu kỳ liên tiếp tác dụng hết vs nước, ta thu dc 1,12 lít khí ở đktc. Xác định 2 kim loại và thành phần % của chúng trong hỗn hợp
Câu 2: X và Y kết hợp nhau thành hợp chất Z, trong đó X chiếm 4 phần và Y chiếm 3 phần về khối lượng. Biết rằng X là cacbon; Y là oxi. Hãy xác định công thức của hợp chất Z.
No comments:

 

© 2012 Học Để ThiBlog tài liệu