bài tập hóa 10Giúp mình bài tập hóa 10 này với?


nguyên tử x của nguyên tố r có điẹn tích ở lớp vỏ là -46,458 C
a) xác định số proton ,nơtron của x biết số khối của x là 63
b) nguyên tố r có hai đồng vị x và y ( x có số khối là 65 ) nguyên tử khối trung bình của r là 63,54 . tính % số nguyên tử của x và y
No comments:

 

© 2012 Học Để ThiBlog tài liệu