Bài tập về 2 số chính phươngCho m, n đều là tổng của 2 só chinh phương?


chứng minh m.n cũng là tổng của 2 số chính phương
No comments:

 

© 2012 Học Để ThiBlog tài liệu