Câu 11 - Toán Cao Cấp 1 - Trần Thanh Bình - Đại Học Sài GònCâu 11: Cho y = . Tìm dy và dy(32). Tính gần đúng

dy(x) = (x)dx =  dx

dy(32) = dx

Tính gần đúng  :

 ≈  + .)(-1) = 2 + 1,9875
No comments:

 

© 2012 Học Để ThiBlog tài liệu