Câu 4 - Toán Cao Cấp 1 - Trần Thanh Bình - Đại Học Sài GònCâu 4. Định a và b để hàm số liên tục tại:

a)  (1)                          ti x = 0

Ñeå haøm soá lieân tuïc taïi x = 0

Vy  thì haøm soá lieân tuïc taïi x = 0

 

b)                tại x = 0 và x = 1

·        Ta thấy hàm số y trùng với  với mọi x<0, do đó y lien tục trên

·        Hàm số y trùng với ax+b với mọi , do  là hàm sơ cấp xác định trên  nên y lien tục trên

·        Hàm số y trùng với  khi x>1, ta thấy xác định với mọi x>1 nên y lien tục trên

Suy ra:

§ 

 

§ 

§  Tính 

Đặt

Khi

Suy ra:

Vậy đề hàm số y liên tục trên R thì:

 
No comments:

 

© 2012 Học Để ThiBlog tài liệu