Giải Bài Tập Toán Cao Cấp - Giải tích 1 biến số - Trần Thanh Bình - Đại Học Sài GònCâu 1:

a)       

Ta có, khi x:

·       

·       

Như vậy

 

b)      

 

Ta có, khi x:

·       

·       

·        ~2x

Như vậy

 

c)       

Ta có, khi x:

·       

·       

·       

·       

·       

Như vậy

 

d)      

Ta có, khi x:

·       

·       

·       

·       

Như vậy

 

e)       

Ta có, khi x:

·       

·       

·       

Như vậy

 

f)       

Ta có, khi x:

·       

·       

·       

Như vậy


Ta có, khi x:

·       

·       

·       

·       

Như vậy

 

g)      

Đặt , như vậy:

Ta có, khi x

·       

·       

·       

·       

·       

·       

Như vậy,


 

h)      

Đặt , như vậy:

Ta có, khi x

·       

·       

·       

·       

·       

Như vậy,

 

i)        

Đặt , như vậy:

Ta có, khi x

·       

·       

·       

·       

·       

Như vậy,


 
No comments:

 

© 2012 Học Để ThiBlog tài liệu