Câu 13 Bổ xung b, c, f, h, i, j, k, lb)

L2=

Khi x→0.Ta có :

 

Ta có thể viết :

Khi x→0 :

Vậy .

c)

   \a\vs0(, ,x ( 0

 

=  \a\vs0(, ,x ( 0

 

= \a\vs0(, ,x ( 0

 

= \a\vs0(, ,x ( 0

= \a\vs0(, ,x ( 0

=\a\vs0(, ,x ( 0    ( khi x® 0 : tg x=x  cosx-1=  )

=\a\vs0(, ,x ( 0  

=\a\vs0(, ,x ( 0

=

f)

  sửa

h/                      (1)

Đặt khi thì

(1)   trở thành:

Ta tính:

Lấy đạo hàm tử, mẫu:

Khi  ta có:

·        

·        

Vậy:

i)

 

j)

k)

          

Khi x ta co

~2x , ~(1+x)2x

=

l) L =

      

       =

      

    =

         = 

        

(vì khi x0 thì: ex  - 1 ~ x )

    ⇔

 
No comments:

 

© 2012 Học Để ThiBlog tài liệu