Hóa nâng cao - Anh Dang TuanNung 9,28 gam hon hop A gom FeCO3 va 1 oxit sat trong khong khi den khoi luong khong doi. Sau khi phan ung xay ra hoan toan , thu duong 8 gam mot oxit sat duy nhat va khi CO2 .Hap thu het luong khi CO2 vao 300ml dung dich Ba(OH)2 0,1M, ket thuc phan ung duoc 3,94 gam ket tua.Tim cong thuc cua oxit sat, hoa nang cao.
Giải:
Bài này có 2 trường hợp:
TH1: Ba(OH)2 dư.
CO2+Ba(OH)2àBaCO3+H2O
0,02………………0,02
=>FeCO3 có 0,02 mol.
=>nó cần thêm 0,03 mol O để biến thành Fe2O3.
Ta tính tổng số mol Oxi cần để đốt hỗn hợp trên:
mgiảm=mra-mvào=mCO2-mO
=>9,28-8=0,02.44-mO.
=>mO=-0.4 (vô lý)
Vậy trường hợp này không đúng.
TH2: Đã hết Ba(OH)2.
CO2+Ba(OH)2àBaCO3+Ba(HCO3)2+H2O
0,04…...0,03……..0,02…….0,01
=>FeCO3 có 0,04 mol.
=>mFeCO3=0,04.=4,64 g.
=> khối lượng oxit sắt là: m=9,28-4,64=4,64 g.
Tổng số mol oxit sắt trong hỗn hợp lúc sau  là:
n=m/M=8/(56.2+16.3)=0,05.
=>số mol sắt là: 0,05.2=0,1
ð Số mol sắt trong oxit là: nFe_oxit=0,1-0,04=0,06 mol.
ð Khối mượng sắt trong oxit là: mFe_oxit=0,06.56=3,36 g.
ð khối lượng oxi trong oxit:m=4,64-3,36=1,28 g
ð số mol Oxi trong oxit là: 1,28:16=0,08
ð ta thấy: nFe:nO=0,06:0,08=3:4

vậyoxit đã cho là: Fe3O4
No comments:

 

© 2012 Học Để ThiBlog tài liệu