Rút Gọn Biểu Thức - Bảo Anh 

=x-y(1-x)

=x-y+xy

 
No comments:

 

© 2012 Học Để ThiBlog tài liệu