Giải bất phương trình - |X-2|.√(2X^2-3X-5)>=0ta lưu ý:

=>

=> với 2x2-3x-50

Giải bất phương trình : 2x2-3x-50

Ta được:

 
No comments:

 

© 2012 Học Để ThiBlog tài liệu