Hóa học - Tìm công thức oxit sắt.Nung 9,28 gam hon hop A gom FeCO3 va 1 oxit sat trong khong khi den khoi luong khong doi. Sau khi phan ung xay ra hoan toan , thu duong 8 gam mot oxit sat duy nhat va khi CO2 .Hap thu het luong khi CO2 vao 300ml dung dich Ba(OH)2 0,1M, ket thuc phan ung duoc 3,94 gam ket tua.Tim cong thuc cua oxit sat hoa nang cao
Giải:
FeCO3à CO2
Số mol kết tủa BaCO3: n=3,94/197=0,02 mol.
Số mol Ba(OH)2 n=0,1.0,3=0,03
Vậy còn dư 0,01 mol ion Ba2+ trong Ba(HCO3)2. Ta có phản ứng
4CO2+3Ba(OH)2à Ba(HCO3)2+2BaCO3+2H2O
0,04….0,03…………..0,01……….0,02
=>số mol FeCO3 là:0,04 mol (=số mol CO2)
=>khối lượng FeCO3 là: m=0,04.116=4.64 g
=>khối lượng oxit sắt ban đầu là: m=9,28-4,64=4.64 g.
Oxit sắt là Fe2O3, nên có số mol là: 8/160=0,05
=>tổng số mol sắt là: 0,1 mol.
=>số mol sắt trong oxit ban đầu là: n=0,1-0,04=0,06 mol.
=> khối lượng của sắt trong oxit là: m=0,06.56=3.36
=>khối lượng oxi trong oxit sắt ban đầu là: m=4,64-3.36=1.28
=>số mol oxi là:0,08 mol.
Ta có: 0,06/0,08=3/4 vậy nó là Fe3O4

No comments:

 

© 2012 Học Để ThiBlog tài liệu