Hai bài toán bất đẳng thức hay
Bài 1:
ta lưu ý:
=>

=> với 2x2-3x-50
Giải bất phương trình : 2x2-3x-50
Ta được: 
Bài 2: 
ở đây ta lưu ý tính chất:    
=>
=>
=>
=>
Vậy ta có:
=>
Ta có 2 giá trị đặt biệt: x=-2, x=1/3 và x=3/2
Do đó ta có 3 trường hợp:
TH1: x-2
=>-x-2=-2x+3+3x-1
=>2x=-4 =>x=-2  (thỏa điều kiện)
TH2: -2x1/3
=>x+2=-2x+3+3x-1
=>0=0 (luôn đúng)
Vậy phương trình vô số nghiệm x
TH3: 1/3x3/2
=>x+2=2x-3+3x-1
=>4x=6
=>x=3/2 thỏa điều kiện
TH4:
3/2x
=>x+2=2x-3-3x+1
=>0=0 luôn đúng
Vậy phương trình có vô số nghiệm 

Kết luận:  x [-2,1/3] U [3/2,+∞)
No comments:

 

© 2012 Học Để ThiBlog tài liệu