Tìm số bước sóng ánh sáng tại cùng 1 tọa độ.
Tìm số bước sóng ánh sáng tại cùng 1 tọa độ.
Trong ánh sáng tạp sắc  có chứa rất nhiều bước sóng lambda, khi làm TN giao thoa với ánh sáng này, sẽ có rất nhiều vạch sáng màu khác nhau (lamda khác nhau) ở tại cùng 1 vị trí. dưới đây ta tìm hiểu cách xác định số bước sóng (vạch sáng) cho cùng 1 vị trí.
Trong ánh sáng tạp sắc  có chứa rất nhiều bước sóng lambda, khi làm TN giao thoa với ánh sáng này, sẽ có rất nhiều vạch sáng màu khác nhau (lamda khác nhau) ở tại cùng 1 vị trí. dưới đây ta tìm hiểu cách xác định số bước sóng (vạch sáng) cho cùng 1 vị trí.
Bài toán : Cho ánh sáng tạp sắc có , tìm số bước sóng cho vạch sáng tại vị trí có tọa độ x0
Cách 1: Ta có công thức tính tọa độ vân sáng   (k=0,1,2,3....)
Lưu ý : nếu x0 < 0 thì (k=0,1,2,3,...)
Nhận các giá trị k nguyên ==> bước sóng cần tìm.

Cách 2: Cách 1 có 1 khuyết điểm là người dùng dễ lôn khi khai triển BĐT. Do vậy ta có thể lý luận như sau.
Ta có :
 
Nhận xét : Tại cùng 1 vị trí x0  k và lambda tỷ lệ nghịch.
các bước sóng cho VS tại x0  có bậc thỏa mãn:
Nhận các giá trị k nguyên ==> bước sóng
* Nếu Y/C tìm bước sóng cho vân tối tại x0 ta cũng làm tương tự, nhưng

Nhận xét : Cách này thích hợp với trắc nghiệm.
No comments:

 

© 2012 Học Để ThiBlog tài liệu