Toán 10–HKII–Nguyễn Thượng HiềnTrường THPT Nguyễn Thượng Hiền

ĐỀ THI HỌC KỲ II – NĂM HỌC 2010-2011

Môn TOÁN 10

Thời gian 90 phút

-------

 

Câu 1: ( 2 điểm )

Giải các phương trình và bất phương trình sau:

            a)  | x2 – 3x + 2 | + x2> 2x.

                                  b) image001

Câu 2 : ( 2 điểm )

        Cho  image002. Tìm  tất cả giá trị m để  bất phương trình          f (x) > 0  vô nghiệm

           

Câu 3 : 2 điểm ﴿

a/   Chứng minh rằng: image003

b/ Tính biu thc : A = cos2730 + cos2470 + cos730.cos470.

Câu 4 : 2 điểm ﴿

Trong mặt phẳng Oxy, cho đường tròn (C): x2 + y2 – 6x + 2y + 6 = 0. Viết phương trình tiếp tuyến với (C) biết tiếp tuyến qua A(1; 3).

 

Câu 5: 2 điểm ﴿

Lập phương trình chính tắc của elip image004  biết  image004 đi qua điểm M image005image006 vuông tại M.

 

----- HẾT-----

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ĐÁP ÁN

Câu 1.

a)

  Bpt  Û     Û 

          Û    Û  x > 2 hay x <

 

 

0,25+0,25

 

0,25+0,25

 

b) Đk : image007                                                                                                      (0,5đ)

Ptimage008(1đ)

 

Câu 2.

f(x)> 0 vô nghiệm image009                                                         (0,25)

TH1.  m = –1, image010.                                                                                     (0,5)

TH2.  image011f (x) £ 0,image012 Û image013 Û image014 Û image015  (1đ)

         Vậy image016                                                                                                            (0,25)

Câu 3

a/ 1 điểm ﴿

VT = image017 = VP , đpcm. image018

 

Caâu 3b

 

A = image019

0.5ñ

=image020.

0.25ñ

=image021.

0.25ñ

Câu 4 :

Goïi I(3; –1) vaø R = image022laø taâm vaø baùn kính cuûa ñöông troøn (C)

0.25ñ

Ñöôøng thaúng (d) qua A(1; 3): A(x – 1) + B(y – 3) = 0 (A2 + B2 0)

0.25ñ

(d) tieáp xuùc (C) Û image023

0.25ñ

                            Û 3B2 – 4AB = 0 Û B = 0 Ú B = image024               

0.25ñ

+ B= 0 Þ A 0 Þ(d): x = 1

0.25ñ

+ B = image024 (d): 3x + 4y –15 = 0.

0.25ñ

 

Bài 5: 2 điểm ﴿

PTCT image004có dạng:    image025    image026        image027

 

image004 đi qua M image005, suy ra: 9b2 + 16a2 = 5a2b2.      image028          image027

image029   image027 ,       image030         image027

image006 vuông tại M  image031    image032    image033

image034, b2 = 4      image027

Vậy PTCT image004 cần tìm là: image035         image027

 
No comments:

 

© 2012 Học Để ThiBlog tài liệu