3 bài hóathầy xem cho e mấy bài hóa vô cơ với ạ
Bài 1: Hòa tan hoàn toàn FeS2 trong dung dịch HNO3 (có dư) thu được 56gam dd X và thấy thoát ra 7,33 lít một chất khí có khối lượng riêng là 1,88 (g/l) đo ở 25độ C và 1atm). Trong dung dịch X, khối lượng H2SO4 bằng khối lượng HNO3. Tính nồng độ % của dd HNO3 đã dùng ban đầu
Giải:
Số mol khí: PV=nrt=>n=PV/(rt)=1.7,33/(298.22,4/273)=0,3 mol.
Khối lượng của khí: m=7,33.1,88=13,7804
Khối lượng nguyên tử khí: M=m/n=13,7804/0,3=45,935 46
Vậy khí đã cho là NO2.
2FeS2+30HNO3àFe2(SO4)3+H2SO4+30NO2+14H2O
0,02……0,3……………………0,01…….0,3
Khối lượng H2SO4:m=n.M=0,01.98=0,98 g.
=>khối lượng HNO3 còn lại trong dd là: m=0,98
Tổng khối lượng HNO3 ban đầu là: m=0,98+63.0,3=19.88 g.
Áp dụng định luật bảo toàn khối lượng
mFeS2+mddHNO3=mddX+mNO2
=> mddHNO3=mddX+mNO2- mFeS2.
=>=> mddHNO3=56+0,3.46-0,02.120=67.4 g.
=>C%HNO3=19.88.100/67,4=29,5%.
Bài 2: Hòa tan 0,765 gam một oxit kim loại vào nước thu được 1 (l) dung dịch X có PH=12
a) Xác định CT của oxit kim loại
b) Trộn những thể tích bằng nhau của dung dịch H2SO4 0,05M với dung dịch HCl 0,02M được dung dịch A. Trộn 2 phần thể tích dung dịch X với 1 phần thể tích dung dịch NaOH 0,04M được dung dịch B.Hỏi phải trộn dung dịch A với dung dịch B như thế nào để được dung dịch C có PH=2. Cho rằng các thể tích thu được bằng tổng thể tích các dung dịch đem trộn
giải:
pH=12=>pOH=14-12=2=>2=-log[CM(OH)]
=> CM(OH)=10-2=0,01 M.
=>số mol OH: n=V.CM=1.0,01=0,01 mol.
O2-=2OH-.=>số mol O=2 lần số mol OH
=>mbase=moxit+mOH-mO=0,765+0,01.17-0,005.16=0,855 g
A(OH)xàxOH
0,01/x…….0,01
=>m=M.n=>0,855=(A+17.x).0,01/x
=>0,855=0,01.A/x+0,17
=>0,01.A/x=0,685
=>A/x=68,5
=>A=68,5.x
X=1=>A=68,5
X=2=>A=137 (Ba)
Vậy oxit đã cho là BaO.
b.
H2SO4à2H+.
0,05M…0,1M
HCl   àH+.
0,02M..0,02M
Khi trộn 2 dd trên với nhau ta được dung dịch mới có.
CM(H+)=(0,1+0,02)/2=0,06 M.
Ba(OH)2à2OH-
0,005M…..0,01M
NaOHàOH-.
0,04M….0,04M
CM(OH-)=(0,01.2+0,04)/3=0,02M
Gọi x là thể tích dung dịch axit đem trộn
Gọi y………………………..bazo đem trộn
=>số mol H+: n=0,06.x
=>số mol OH-:n=0,02.y
H++OH-àH2O
=>số mol H+còn lại là: n=0,06.x-0,02.y
=>CM(H+)=0,02(3x-y)/(x+y)
pH=2=>0,01=0,02.(3x-y)/(x+y)
=>x+y=6x-2y=>5x-3y=0
=>5x=3y
3V axit thì 5V bazo.
Bài 3
Cho hỗn hợp gồm Cu và CuO tan hoàn toàn trong HNO3 đặc nồng độ 56,7% giải phóng khí NO2 và dung dich A, trong đó nồng độ % muối và của axit dư bằng nhau.Tính nồng độ % của muối trong hỗn hợp biết trong hỗn hợp ban đầu sô mol CuO gấp rưỡi số mol Cu
Giải: bài này có chổ này Thầy không chắc lắm, có phải:
sô mol CuO gấp rưỡi số mol Cu=>nCuO=0,5nCu.
Nếu đúng thì em comment lại Thầy giải tiếp.
No comments:

 

© 2012 Học Để ThiBlog tài liệu