Hướng dẫn giải Hóa 10 - Áp dụng bảo toàn điện tích

Bài 6: cho m g hỗn hợp X gồm Mg, Al, Zn tác dụng vừa đủ với 6,72 lít khí Clo (đktc). Mặc khác , hòa tan hoàn toàn m gam X trên bằng dung dịch HCl dư thấy thoát ra V lít khí (đktc). Tính V.

giải:
 ở đây ta lưu ý hỗn hộp X là 3 chất mà chỉ có 1 mức oxi hóa dù phản ứng với clo hay HCl, nên ta có:
Cl2 +2e --> 2Cl-
0,3…………….0,6
HCl --> H2 +2Cl-
…………0,3…0,6
Vậy thể tích khí Hidro thu dược là 6,72 lít.
Lưu ý: ta có thể suy nghĩ theo các hướng sau:
ü Bảo toàn mol e
ü Bảo toàn điện tích
ü Số mol e kim loại cho = số mol Cl- trong muối
ü Bảo toàn mol nguyên tố
Hãy chọn một cách suy nghỉ mà mình có thể hiểu.
No comments:

 

© 2012 Học Để ThiBlog tài liệu