Dao Động Điện Từ - Trắc NghiệmC. MỘT SỐ CÂU TRẮC NGHIỆM LUYỆN TẬP

* Đề thi ĐH – CĐ năm 2009:

1. Một mạch dao động điện từ LC lí tưởng gồm cuộn cảm thuần có độ tự cảm 5 mH và tụ điện có điện dung    5 mF. Trong mạch có dao động điện từ tự do. Khoảng thời gian giữa hai lần liên tiếp mà điện tích trên một bản tụ điện có độ lớn cực đại là

    A. 5p.10-6 s.             B. 2,5p.10-6 s.              C.10p.10-6 s.                D. 10-6 s.

2. Trong mạch dao động LC lí tưởng đang có dao động điện từ tự do, điện tích của một bản tụ điện và cường độ dòng điện qua cuộn cảm biến thiên điều hòa theo thời gian

    A. luôn ngược pha nhau.                B. với cùng biên độ.

    C. luôn cùng pha nhau.                   D. với cùng tần số.

3. Khi nói về dao động điện từ trong mạch dao động LC lí tưởng, phát biểu nào sau đây sai?

    A. Cường độ dòng điện qua cuộn cảm và hiệu điện thế giữa hai bản tụ điện biến thiên điều hòa theo thời gian với cùng tần số.

    B. Năng lượng điện từ của mạch gồm năng lượng từ trường và năng lượng điện trường.

    C. Điện tích của một bản tụ điện và cường độ dòng điện trong mạch biến thiên điều hòa theo thời gian lệch pha nhau .

     D. Năng lượng từ trường và năng lượng điện trường của mạch luôn cùng tăng hoặc luôn cùng giảm.

4. Một mạch dao động LC lí tưởng gồm cuộn cảm thuần có độ tự cảm không đổi, tụ điện có điện dung C thay đổi. Khi C = C1 thì tần số dao động riêng của mạch là 7,5 MHz và khi C = C2 thì tần số dao động riêng của mạch là 10 MHz. Nếu C = C1 + C2 thì tần số dao động riêng của mạch là

      A. 12,5 MHz.        B. 2,5 MHz.                C. 17,5 MHz.              D. 6,0 MHz.

5. Một sóng điện từ có tần số 100 MHz truyền với tốc độ 3.108 m/s có bước sóng là

      A. 300 m.              B. 0,3 m.                     C. 30 m.                      D. 3 m.

6. Một mạch dao động điện từ LC lí tưởng gồm cuộn cảm thuần độ tự cảm L và tụ điện có điện dung thay đổi được từ C1 đến C2. Mạch dao động này có chu kì dao động riêng thay đổi được.

    A. từ đến .         B. từ đến .            

    C. từ đến .             D. từ đến .

7. Mạch thu sóng điện từ gồm cuộn dây thuần cảm có độ tự cảm không đổi và tụ điện có điện dung biến đổi. Để thu được sóng có bước sóng 90 m, người ta phải điều chỉnh điện dung của tụ là 300 pF. Để thu được sóng 91 m thì phải

A. tăng điện dung của tụ thêm 303,3 pF.              B. tăng điện dung của tụ thêm 306,7 pF.

C. tăng điện dung của tụ thêm 3,3 pF.                  D. tăng điện dung của tụ thêm 6,7 pF.

8. Một mạch chọn sóng để thu được sóng có bước sóng  20 m thì cần chỉnh điện dung của tụ là 200 pF. Để thu được bước sóng 21 m thì chỉnh điện dung của tụ là

A. 220,5 pF.           B. 190,47 pF.              C. 210 pF.                   D. 181,4 mF.

9. Trong mạch dao động LC lí tưởng có dao động điện từ tự do thì

    A. năng lượng điện trường tập trung ở cuộn cảm.

    B. năng lượng điện trường và năng lượng từ trường luôn không đổi.

    C. năng lượng từ trường tập trung ở tụ điện.

    D. năng lượng điện từ của mạch được bảo toàn.

10. Một mạch dao động LC lí tưởng đang có dao động điện từ tự do. Biết điện tích cực đại của một bản tụ điện có độ lớn là 10-8 C và cường độ dòng điện cực đại qua cuộn cảm thuần là 62,8 mA. Tần số dao động điện từ tự do của mạch là

    A. 2,5.103 kHz.       B. 3.103 kHz.              C. 2.103 kHz.              D. 103 kHz.

11. Mạch dao động LC lí tưởng gồm tụ điện có điện dung C, cuộn cảm thuần có độ tự cảm L. Trong mạch có dao động điện từ tự do. Biết hiệu điện thế cực đại giữa hai bản tụ điện là U0. Năng lượng điện từ của mạch bằng

    A. .               B. .               C. .                   D. .

 

12. Một mạch dao động LC lí tưởng, gồm cuộn cảm thuần có độ tự cảm L và tụ điện có điện dung C. Trong mạch có dao động điện từ tự do. Gọi U0, I0 lần lượt là hiệu điện thế cực đại giữa hai đầu tụ điện và cường độ dòng điện cực đại trong mạch thì

    A..        B..            C..            D..

 

Đề thi ĐH – CĐ năm 2010

13. Một mạch dao động lí tưởng gồm cuộn cảm thuần có độ tự cảm 4 μH và một tụ điện có điện dung biến đổi từ 10 pF đến 640 pF. Lấy π2 = 10. Chu kì dao động riêng của mạch này có giá trị

    A. từ 2.10-8 s đến 3,6.10-7 s.                        B. từ 4.10-8 s đến 2,4.10-7 s.

    C. từ 4.10-8 s đến 3,2.10-7 s.                        D. từ 2.10-8 s đến 3.10-7 s.

14. Một mạch dao động lí tưởng gồm cuộn cảm thuần có độ tự cảm L không đổi và tụ điện có điện dung C thay đổi được. Điều chỉnh điện dung của tụ điện đến giá trị C1 thì tần số dao động riêng của mạch là f1. Để tần số dao động riêng của mạch là f1 thì phải điều chỉnh điện dung của tụ điện đến giá trị

    A. 5C1.                    B. .                         C. C1.                    D. .

 

15. Một mạch dao động điện từ lí tưởng đang có dao động điện từ tự do. Tại thời điểm t = 0, điện tích trên một bản tụ điện cực đại. Sau khoảng thời gian ngắn nhất Δt thì điện tích trên bản tụ này bằng một nửa giá trị cực đại. Chu kì dao động riêng của mạch dao động này là

    A. 4Δt.                    B. 6Δt.                         C. 3Δt.                                    D. 12Δt.

16. Xét hai mạch dao động điện từ lí tưởng. Chu kì dao động riêng của mạch thứ nhất là T1, của mạch thứ hai là T2 = 2T1. Ban đầu điện tích trên mỗi bản tụ điện có độ lớn cực đại Q0. Sau đó mỗi tụ điện phóng điện qua cuộn cảm của mạch. Khi điện tích trên mỗi bản tụ của hai mạch đều có độ lớn bằng q (0 < q < Q0) thì tỉ số độ lớn cường độ dòng điện trong mạch thứ nhất và độ lớn cường độ dòng điện trong mạch thứ hai là

    A. 2.                                    B. 4.                            C. 0,5.                         D. 0,25.

17. Trong thông tin liên lạc bằng sóng vô tuyến, người ta sử dụng cách biến điệu biên độ, tức là làm cho biên độ của sóng điện từ cao tần (sóng mang) biến thiên theo thời gian với tần số bằng tần số của dao động âm tần. Cho tần số sóng mang là 800 kHz. Khi dao động âm tần có tần số 1000 Hz thực hiện một dao động toàn phần thì dao động cao tần thực hiện được số dao động toàn phần là

    A. 800.                    B. 1000.                      C. 625.                                    D. 1600.

18. Mạch chọn sóng của một máy thu vô tuyến điện gồm tụ điện có điện dung C0 và cuộn cảm thuần có độ tự cảm L, thu được sóng điện từ có bước sóng 20 m. Để thu được sóng điện từ có bước sóng 60 m, phải mắc song song với tụ điện C0 của mạch dao động một tụ điện có điện dung

    A. C = C0.               B. C = 2C0.                 C. C = 8C0.                 D. C = 4C0.

19. Mạch dao động lý tưởng gồm cuộn cảm thuần có độ tự cảm L không đổi và có tụ điện có điện dung C thay đổi được. Khi  thì tần số dao động riêng của mạch bằng 30 kHz và khi  thì tần số dao động riêng của mạch bằng 40 kHz. Nếu  thì tần số dao động riêng của mạch bằng

 

    A. 50 kHz.              B. 24 kHz.                   C. 70 kHz.                  D. 10 kHz.

20. Một mạch dao động lí tưởng gồm cuộn cảm thuần có độ tự cảm L và tụ điện có điện dung C đang có dao động điện từ tự do. Ở thời điểm t = 0, hiệu điện thế giữa hai bản tụ có giá trị cực đại là U0. Phát biểu nào sau đây là sai?

    A. Năng lượng từ trường cực đại trong cuộn cảm là .

    B. Cường độ dòng điện trong mạch có giá trị cực đại là U0.

    C. Điện áp giữa hai bản tụ bằng 0 lần thứ nhất ở thời điểm t = .

    D. Năng lượng từ trường của mạch ở thời điểm t = .

 

21. Một mạch dao động điện từ LC lí tưởng đang thực hiện dao động điện từ tự do. Điện tích cực đại trên một bản tụ là 2.10-6 C, cường độ dòng điện cực đại trong mạch là 0,1p A. Chu kì dao động  điện từ tự do trong mạch bằng

    A.                 B. .                    C. .                 D.

 
 

22. Sóng điện từ

    A. là sóng dọc hoặc sóng ngang.

    B. là điện từ trường lan truyền trong không gian.

    C. có điện trường và từ trường tại một điểm dao động cùng phương.

    D. không truyền được trong chân không.

23. Mạch dao động lí tưởng gồm cuộn cảm thuần L và tụ điện C đang thực hiện dao động điện từ tự do. Gọi U0 là điện áp cực đại giữa hai bản tụ; u và i là điện áp giữa hai bản tụ và cường độ dòng điện trong mạch tại thời điểm t. Hệ thức đúng là

    A. .          B. .    C. .           D. .

 

24. Trong sơ đồ khối của một máy phát thanh dùng vô tuyến không có bộ phận nào dưới đây?

    A. Mạch  tách sóng.                        B. Mạch khuyếch đại.             C. Mạch biến điệu.                  D. Anten.

* Đáp án: 1 A. 2 D. 3 D. 4 D. 5 D. 6 B. 7 D. 8 A. 9 D. 10 D. 11 C. 12 B. 13 C. 14 B. 15 B. 16 A. 17 A. 18 C. 19 A. 20 D. 21 D. 22 B. 23 B. 24 A.
No comments:

 

© 2012 Học Để ThiBlog tài liệu