Dòng Điện Xoay Chiều - Bài Tập Dang 2 - Hướng Dẫn Giải 27. Ta có: ZL = wL = 100 W. Vì đoạn mạch AB có tụ điện nên điện áp uAB trể pha hơn điện áp uAN

ð jAB - jAN = - ð jAN = jAB +  ð tanjAN = tan(jAB + ) = - cotanjAB

ð tanjAB.tanjAN =  = tanjAB.(- cotanjAB) = - 1 ð ZC1 = + ZL = 125 W

ð C1 = = F.

8. Ta có: ZC1 = = 400 W; ZC2 = = 200 W. P1 = P2 hay ð Z= Z 

hay R2 + (ZL – ZC1)2 = R2 + (ZL – ZC2)2 ð ZL = = 300 W; L = = H.

9. Khi C = C1 thì UR = IR = . Để UR không phụ thuộc R thì ZL = ZC1.

Khi C = C2 =  thì ZC2 = 2ZC1; ZAN =  = ; ZAB = = = ZAN

ðUAN = IZAN = UZAB = UAB = 200 V.

10. Ta có: P = = ð ZL = = 40 W. U = = 200 V.

 

11. Ta có: UC1 = I1ZC = 2UC2 = 2I2ZC ð I1 = 2I2; UR2 = I2R2 = 2UR1 = 2I1R1 = 2.2I2R1 ð R2 = 4R1;

I1 = = 2I2 = 2ð R+ Z= 4R+ 4Zð 16 R+ Z= 4R+ 4Zð ZC = 2R1

ð Z1 = = R1 ð cosj1 = = ; cosj2 = = =.

12. Để UAN = IZAN = không phụ thuộc vào R thì: R2 + Z = R2 + (ZL – ZC)2

ð ZC = 2ZL hay = 2wL ð w = = = w1.
No comments:

 

© 2012 Học Để ThiBlog tài liệu