Đề Thi Thử Đại Học Môn Hóa Học - Hữu Cơ - Lần 2Trang Anh Nam

Đề Thi Thử Đại Học Môn Hóa Hữu Cơ Lần 2

Câu 1:Thực hiện phản ứng ete hóa hỗn hợp gồm 2 ancol đơn chứcthu được hỗn hợp các ete.Lấy một trong số các ete đó đem đốt cháy hoàn toàn thu được CO2 và H2O có số mol bằng nhau và đều gấp 4 lần số mol ete
đã đốt cháy. CTPT của 2 ancol là
a) CH3OH và C2H5OH
b) CH3OH và C3H5OH
c) C2H5OH và C3H7OH
d) C2H5OH và C3H5OH

Câu 2:Một hợp chất hữu cơ X có công thức phân tử CH5O2N. Lấy 0,2 mol X tác dụngvới dung dịch có chứa 0,25 mol NaOH và đun nóng, thu được chất khí làm xanh quì tím ẩm và dung dịch Y. Cô cạn dung dịch Y thu được m gam chất rắn khan. Trị số của m là
a) 13,6
b) 15,6
c) 14,6
d) 19,2

Câu 3: Cho các polime: cao su Buna; poli stiren; amilozơ; amilopectin; xenlulozơ;tơ capron; nhựa bakelit.Số polime có cấu trúc mạch không phân nhánh là
a) 6
b) 4
c) 7
d) 5

Câu 4:Ox i hóa 4 gam một ancol đơn chức X bằng O2 (có mặt xúc tác Cu)thu được 5,6 gam hỗn hợp Y gồm anđehit, ancol và nước.Nếu cho toàn bộ hỗn hợp Y tác dụng với lượng dư AgNO3/dd NH3, đun nóng thì khối lượng Ag thu được là
a) 10,8 gam
b) 21,6 gam
c) 32,4 gam
d) 43,2 gam


Câu 5:Hãy xác định có bao nhiên loại tơ có nguồn gốc từ xenlulozơ trong số các loại tơ sau:tơ tằm; tơ visco; tơ axetat; tơ nilon-6,6
a) 2
b) 4
c) 3
d) 1

Câu 6:Số đồng phân amin bậc 2 của C4H11N là
a) 6
b) 8
c) 9
d) 3

Câu 7:Thủy phân hoàn toàn hỗn hợp X gồm 2 este đơn chức A, B cần dùng vừa đủ 100 ml dung dịch NaOH 1M thu được 6,8 gam muối duy nhất và 4,04 gam hỗn hợp 2 ancol là đồng đẳng liên tiếp nhau. Công thức cấu tạo của 2 este là
a)  C2H3COOCH3 và C2H3COOC2H5
b) CH3COOCH3 và CH3COOC2H5
c) HCOOC2H5 và HCOOC3H7

d) HCOOCH3 và HCOOC2H5


Câu 8:Etanol là chất trung gian để sản xuất cao su nhân tạo, tơ tổng hợp, …, là chất thay thế cho các nhiên liệu có nguồn gốc hóa thạch. Có thể điều chế etanol bằng cách l n men các nguyên li u có chứa tinh bột. Tính lượng ngũ cốc chứa 65% tinh bột để sản xuất được 2,3 tấn etanol. Biết hao hụt trong quá trình sản xuất là 25%
a) 8,3 tấn
b) 1,013 tấn
c) 5,4 tấn
d) 1,56 tấn

Câu 9:Cho 0,3 mol phenol trùng ngưng với 0,25 mol HCHO (xúc tác H+,to), thì thu được bao nhiêu gam poli (phenol-fomanđehi t) có cấu trúc mạch không phân nhánh? Biết hiệu suất phản ứng l à 100%
a) 15,9 gam
b) 21,2 gam
c) 26,5 gam
d) 10,6 gam

Câu 10:X l à α-aminoaxit chứa 1 nhóm –COOH. Cho 10,3 gam X tác dụng hết với 200 ml dung dịch HCl 1,5M thu được dung dị ch Y. Để phản ứng hết với các chất trong Y thì cần dùng vừa đủ 400 ml dung dịch NaOH 1M. CTCT đúng của X là
a) CH3-CH2-CH(NH2)-COOH
b) CH3-CH(NH2)-CH2-COOH
c) CH3-CH(CH3)-CH(NH2)-COOH
d) CH3-CH(NH2)-COOH

Câu 11:Dùng thuốc thử duy nhất nào sau đây để phân biệt các dung dịch: mantozơ,C2H5OH,C3H5(OH)3, CH3COOH, HCOOCH3 và lòng trắng trứng?
a) Phenol phtalein
b) Na
c) Cu(OH)2/OH-
d) Quỳ tím

Câu 12:Phát biểu không đúng là
a) Hợp chất H2N-CH2-COOH3N-CH3 l à este của glyxin (hay glixin)
b) Aminoaxit là những chất rắn,kết tinh, tan tốt trong nước và có vị ngọt
c) Trong dung dịch,H2N-CH2-COOH còntồntại ở dạng ion lưỡng cực H3N+-CH2-COO-
d) Ami noaxit là hợp chất hữu cơ tạp chức,phân tử chứa đồng thời nhóm amino và nhóm cacboxyl

Câu 13:Chất hữu cơ X đơn chức có công thức phân tử là C3H6O2. X tác dụng với NaOH đun nóng thu được muối Y có phân tử khối nhỏ hơn phân tử khối của X. Tên gọi đúng của X là
a) Axit propionic
b) Metyl fomat
c) Metyl axetat
d) Etyl fomat

Câu 14:Thủy phân hoàn toàn một pentapeptit X mạch hở thu được các amino axit A, B, C, D, E. Khi thủy phân không hoàn toàn peptit X thì thu được các peptit ED, AE, CB và EDC. Peptit X phải có thứ tự các aminoaxit thành phần là
a) CBAED
b) AEDCB
c) EDCAB
d) CDEAB

Câu 15:Chọn phát biểu không chính xác
a) Tinh bộ tbị thuỷ phân hoàn toàn trong môi trường axit và đun nóng thì thu được sản phẩm cuối cùng là glucozơ
b) Đepolime hoá polistiren trong điều kiện thích hợp thu được stiren
c) Thuỷ phân poli(vinyl axetat) trong môi trường kiềm sản phẩm thu được là poli(vinyl ancol) và muối axetat
d) Xenlulozơ bị thuỷ phân hoàn toàn trong môi trường axit và đun nóng thì thu được sản phẩm cuối cùng là fructozơ

Câu 16:Phản ứng nào gây rasự phân cắt mạch polime?
a) Cao su isopren tác dụng với HCl
b) Poli(vinyl clorua) tác dụng với Cl2
c) Thủy phân tơ capron
d) Thủy phân poli(vinyl axetat)

Câu 17:Cho 100 ml dung dịch ancol etylic 57,5o (biết khối lượng riêngcủa ancol nguyên chất l à 0,8 g/mL và của nước là 1,0 g/mL) tác dụng với Na dư, sau phản ứng thu được V lít khí H2 (đktc). Giá trị của V là
a) 26,432 lít
b) 37,632 lít
c) 11,200 lít
d) 75,264 lít

Câu 18: Cho các hoá chất sau: (1) AgNO3/dd NH3,to;     (2)H2(Ni,to);     (3) phenol (H+,to);     (4) Cu(OH)2/NaOH,to;     (5) Na;     (6) dung dịch Br2;     (7)CH3COOH. Hãy cho biết anđehitfomic tác dụng với chất nào trong số các hoá chất trên?
a) (1); (2); (4); (5); (6)
b) (1); (2); (3); (4); (5); (6)
c) (1); (2); (3); (4); (5); (6); (7)
d) (1); (2); (3); (4); (6)

Câu 19:Một α-aminoaxit X (chỉ chứa một nhóm -NH2 và một nhóm -COOH). Cho 0,89 gam X phản ứng vừa đủ với HCl tạo ra 1,255 gam muối . Công thức cấu tạo của X là
a) H2N-CH2-CH2-CH2-COOH
b) H2N-CH2-COOH
c) H2N-CH2-CH2-COOH
d) CH3-CH(NH2)-COOH

Câu 20:Cho các dungdị ch không màu: HCOOH,H2N-CH2-COOH (glyxin), HOOC-CH2-CH2-CH(NH2)-COOH (axit glutamic),H2N-(CH2)4-CH(NH2)-COOH (lysin). Thuốc thử có thể phân biệt các chất trên bao gồm
a) Quỳ tím, dung dịch NaOH
b) Quỳ tím, dung dịch AgNO3/NH3
c) Quỳ tím, dung dịch CuSO4.
d) Dung dịch HCl, dung dịch Ba(OH)2

Câu 21:Hỗn hợp X gồm axit axetic và ancol etylic. Cho 14,52 gam hỗn hợp X tác dụng với Na dư thu được 3,024 lít H2 (đktc). Tiếp tục cho H2SO4 đặc vào hỗn hợp X và đun nóng thì thu được 8,8 gam este. Hiệu suất của phản ứng este hóa là
a) 83,33%
b) 75,00%
c) 66,67%
d) 80,00%

Câu 22: Để đốt cháy hoàn toàn 0,1 mol một axit cacboxylic đơn chức thì cần vừa đủ V lít oxi(đktc), thu được 0,3 mol CO2 và 0,2 mol nước. Giá trị của V là
a) 0,86
b) 11,2
c) 4,48
d) 6,72

Câu 23:Hỗn hợp X gồm axit axetic và etyl axetat (tỉ lệ mol 1:1). Đốt cháy hoàn toàn 0,1 mol X, sau đó cho toàn bộ sản phẩm cháy vào bình đựng 500 ml dung dịch Ba(OH)2 0,4M thu được kết tủa Y và dung dịch Z. Khi đó khối lượng dung dịch Z so với khối lượng dung dịch
Ba(OH)2 sẽ thay đổi như thế nào?
a) Tăng 13,2 gam
b) Tăng 25,1 gam
c) Giảm 1,1 gam
d) Giảm 10,95 gam

Câu 24:Hỗn hợp gồm 0,02 mol etanol và 0,02 mol ancol no X tác dụng hết với Na, sau phản ứng thu được 0,672 lít khí ở đktc và 3,76 gam muối natri. X là
a) propan-1,2-di ol
b) etyl englicol
c) metanol
d) glixerol

Câu 25:Chất hữu cơ X (chứa C, H, O) đơn chức,mạch hở và có phân tử khối là 60.Số CTCT của X thỏa mãn điều kiện trên là
a) 6
b) 3
c) 4
d) 5
Câu 26:Để điều chế 100 gam thuỷ tinh hữu cơ thì cần bao nhiêu gam ancol metylic và bao nhiêu gam axit metacrylic, biết hiệu suất quá trình phản ứng đạt 80%
a) Axit 68,8 gam; ancol 25,6 gam
b) Axit 107,5 gam; ancol 40 gam
c) Axit 107,5 gam; ancol 32 gam
d) Axit 86,0 gam; ancol 32 gam

Câu 27:Hỗn hợp X gồm 0,25 mol hai anđehit đồng đẳng kế tiếp nhau tác dụng với lượng dư AgNO3/dd NH3, đun nóng. Sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được 67,5 gam Ag. Phần trăm số mol của hai anđehit trong hỗn hợp X là
a) 50% và 50%
b) 25% và 75%
c) 35% và 65%
d) 30% và 70%

Câu 28:Dãy gồm các chất đều có thể tạo trực tiếp được ancol etylic là
a)  CH3CH2Cl, CH3COOC2H5,C6H12O6 (glucozơ), C2H4
b)  CH3CH2Cl, CH3COOC2H5,C6H12O6 (glucozơ), C2H2
c)  CH3CH2Cl, CH3COOC2H5,C6H12O6 (glucozơ),C2H6
d)  CH3CH2Cl, CH3COOC2H5,C6H12O6 (glucozơ), CH4

Câu 29:Điều kiện để một monome tham gia phản ứng trùng hợp là
a) có liên kết bội
b)  có liên kết bội hoặc vòng kém bền
c) có liên kết đôi, ba hoặc vòng 3, 4 cạnh
d) có một liên kết đôi hoặc vòng kém bền

Câu 30:Thủy phân hoàn toàn 10 gam một loại bông thiên nhiên trong dung dịch H2SO4 loãng và đun nóng. Toàn bột lượng glucozơ tạo thành đem thực hiện phản ứng tráng gương thì thu được 12,96 gam Ag. Hàml ượng xenlulozơ có trong loại bông thiên nhiên là
a) 97,2%
b) 95,4%
c) 93,6%
d) 98,1%

Cho nguyêntử khối: H= 1, C = 12, N = 14, O= 16, Cl = 35,5, Na= 23, Cu= 64, Ag = 108, Ba=137


Script provided by Tranganhnam@yahoo.com
No comments:

 

© 2012 Học Để ThiBlog tài liệu