Đề Thi Thử Đại Học Môn Hóa–Amsterdamimage001image002image003image004image005image006

1C

2C

3B

4D

5D

6A

7B

8A

9D

10A

11B

12C

13A

14C

15C

16B

17D

18D

19B

20B

21A

22C

23C

24C

25B

26C

27D

28D

29A

30B

31B

32A

33D

34D

35B

36C

37A

38A

39D

40A

41A

42C

43C

44B

45D

46A

47A

48D

49B

50A

51A

52D

53C

54B

55D

56B

57C

58A

59A

60A
No comments:

 

© 2012 Học Để ThiBlog tài liệu