ĐỀ THI THỬ HỌC KỲ II - MÔN: HÓA 12
ĐỀ THI THỬ HỌC KỲ II – NĂM HỌC 2010 -2011
MÔN: HÓA 12
Thời gian làm bài : 60 pht
(Đề có 4 trang)

Cho: Al=27, Fe=56, Cu=64, Cr=52, N=14, H=1, O=16, Ca=40, Ba=137, Na=23, Mg=24, C=12, Cl=35,5, Zn=56, Ag=108, K=39, Be=7

³ A.   PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ HỌC SINH (32 cu, từ câu 1 đến cu 32)
Cu 1:Đun nóng hỗn hợp X gồm bột Fe v S. Sau phản ứng thu được hỗn hợp Y. Hỗn hợp ny khi tc dụng với dung dịch HCl có dư thu được chất rắnkhơng tan Z v hỗn hợp khí T. Hỗn hợp Y thu được ở trn bao gồm cc chất:
A. FeS2, FeS, S                                             B. FeS2, Fe, S
C. Fe, FeS, S                                               D. FeS2, FeS.
Cu 2:Cho Fe tc dụng vo dung dịch AgNO3 dư, sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn ta thu được dung dịch X v kết tủa Y. Trong dung dịch X cĩ chứa:
A. Fe(NO3)2, AgNO3                                  B. Fe(NO3)3, AgNO3      
C. Fe(NO3)2, AgNO3, Fe(NO3)                 D. Fe(NO3)2.
Cu 3:Khi cắt miếng Na kim loại,bề mặt vừa cắt cĩ nh kim lập tức mờ đi,đó là do có sự hình thnh cc sản phẩm rắn no sau nay?
 1. A.Na2O, NaOH , Na2CO3 , NaHCO3.
 2. B.NaOH , Na2CO3 , NaHCO3.
 3. C.Na2O , Na2CO3 , NaHCO.
 4. D.Na2O , NaOH , Na2CO.
Cu 4:Xét phương trình phản ứng:

Hai chất X, Y lần lượt l:
A. AgNO3 dư, Cl2                                                B.FeCl3 , Cl2
C. HCl, FeCl3                                               D. Cl2 , FeCl3.

Cu 5:Ion Na+ thể hiện tính oxi hĩa trong phản ứng no:
A. 2NaCl                2Na + Cl2
B.NaCl + AgNO3  NaNO3 + AgCl
C. 2 NaNO3             2NaNO2 + O2
D. Na2O + H2O        2NaOH
Cu 6:   Cách nào sau nay điều chế được Na kim loại:
 1. A.Điện phn dung dịch NaCl.
 2. B.Điện phn NaOH nĩng chảy.
 3. C.Cho khí H2 đi qua Na2O nung nĩng.
 4. D.A, B, C đều sai.
Cu 7: Khí CO2 khơng phản ứng với dung dịch no:
   A. NaOH                             B. Ca(OH)2                       C. Na2CO3                                                     D. NaHCO3
Cu 8: Tính chất nào nêu dưới nay sai khi nĩi về 2 muối NaHCO3 v Na2CO?
 1. A.Cả 2 đều dễ bị nhiệt phn.
 2. B.Cả 2 đều tc dụng với axit mạnh giải phĩng khí CO2.
 3. C.Cả 2 đều bị thủy phn tạo môi trường kiềm.
 4. D.Chỉ cĩ muối NaHCO3 tc dụng với kiềm.
Cu 9: Điện phn dung dịch muối no thì điều chế được kim loại tương ứng?
   A. NaCl                              B. AgNO3                   C. CaCl2                               D. MgCl2
Cu 10:M l kim loại phn nhĩm chính nhĩm I ; X l clo hoặc brom.Nguyn liệu để điều chế kim loại nhĩm I l:
           A. MX                               B. MOH                  C. MX hoặc MOH                       D. MCl
Cu 11:Đi từ chất no sau nay,cĩ thể điều chế kim loại Na bằng phương pháp điện phn nĩng chảy?
   A. Na2O                           B. Na2CO3                         C. NaOH                                C. NaNO3
Cu 12: Cch no sau nay khơng điều chế được NaOH:
 1. A.Cho Na tc dụng với nước.
 2. B.Cho dung dịch Ca(OH)2 tc dụng với dung dịch Na2CO3.
 3. C.Điện phn dung dịch NaCl không có màng ngăn xốp (điện cực trơ).
 4. D.Điện phn dung dịch NaCl có màng ngăn xốp (điện cực trơ).
Cu 13: Phương trình 2Cl- + 2H22OH- + H2 + Cl2 xảy ra khi no?
   A.Cho NaCl vào nước.
   B. Điện phn dung dịch NaCl có màng ngăn xốp (điện cực trơ).
   C. Điện phn dung dịch NaCl không có màng ngăn xốp (điện cực trơ).
   D. A, B, C đều đúng.
Cu 14: Tính bazơ tăng dần từ tri sang phải theo thứ tự no?
   A. LiOH < KOH < NaOH                             B. NaOH < LiOH < KOH
   C. LiOH < NaOH < KOH                             D. KOH < NaOH < LiOH
Cu 15: Dy gồm cc kim loại bền trong khơng khí do cĩ mng oxit bền vững bảo vệ l:
            A. Mg, Ag, Al, Cr, Hg                                                                          B. Cu, Pb, Cr, Al, Au
            C. Al, Cr, Zn, Pb, Ni, Sn                                                                                  D. Cu, Zn, Al, Cr, Pb, Fe
Cu 16: Ngm một l kẽm trong 100ml dung dịch AgNO3 0,1M. Khi phản ứng kết thc, khối lượng l kẽm tăng:
            A. 1,51 gam                             B. 0,65 gam                                         C. 1,3 gam                               D. 0,755 gam
Cu 17: Để hịa tan vng, người ta dng:
            A. Dung dịch H2SO4 đặc, nĩng                                                 B. Dung dịch NaOH đặc, nĩng
            C. Dung dịch HNO3 đặc, nóng                                                 D. Nước cường toan
Cu 18:Cho 5,1 g hỗn hợp A gồm hai kim loại Al,Mg dạng bột tc dụng heat với O2thu được hỗn hợp oxit B cĩ khối lượng 9,1g.Hỏi cần ít nhất bao nhiêu mol HCl để hịa tan hồn tồn B?
   A. 0,5 mol                   B. 1 mol                   C. 2 mol                                 D. Gi trị khc.
Cu 19:Sục CO2 vào nước vơi chứa 0,15 mol Ca(OH)2 thu được 10g kết tủa. Hỏi số mol CO2 cần dng l bao nhiu?
A. 0,1 mol             B. 0,15 mol                 C. 0,1 mol v 0,2 mol         D. 0,1 mol v 0,15 mol
Cu 20:Ngâm 1 lượng nhỏ hỗn hợp bột Al v Cu trong 1 lượng thừa mỗi dung dịch chất sau< trường hợp no hỗn hợp bị hịa tan hết ( sau một thời gian di):
A. HCl                 B. NaOH                  C. FeCl2                     D. FeCl3
Cu 21: Để hịa tan hồn tồn kim loại Al, Fe, Mg, Pb, Ag cĩ thể dng axit no?
A. HCl                     B. H2SO               C. HNO3 lỗng                 D. HNO3 đặc , nguội
Cu 22: Cặp no gồm 2 chất m dung dịch mỗi chất đều lm quỳ tím hĩa xanh:
A. Ca(NO3), Na2CO3             B. NaHCO, NaAlO2               C. Al2(SO4)3 , NaAlO2             D. AlCl3 , Na2CO3
Cu 23 Phn chua cĩ cơng thức no?
                 A. (NH4)2SO4.Al2(SO4)3.24H2O             B. (NH4)2SO4.Fe2(SO4)3.24H2O
C. CuSO4.5H2O                                       D. K2SO4.Al2(SO4)3.24H2O
Cu 24:
Nung 10g hỗn hợp X gồm Na2CO3 v NaHCO3 cho đến khi khối lượng không đổi được 6,9 g chất rắn.Cho Na=23,H=1,C=12,O=16.Hỏi khối lượng Na2CO3 v NaHCO3 trong hỗn hợp X theo thứ tự l bao nhiu?
A. 8,4 g v 1,6 g                                       B. 1,6 g v 8,4 g
C. 4,2 g v 5,8 g                                       D. 5,8 g v 4,2 g
Cu 25:Hịa tan 100 g CaCO3 vo dung dịch HCl dư. Khí CO2 thu được cho đi qua dung dịch cĩ chứa 64 g NaOH . Cho Ca= 40, C = 12 , O = 16 .Số mol muối axit v muối trung hịa thu được trong dung dịch theo thứ tự l:
A. 1 mol v 1 mol                                   B. 0,6 mol v 0,4 mol
C. 0,4 mol v 0,6 mol                              D. 1,6 mol v 1,6 mol
Cu 26:Hồ tan hết 9,5 g hỗn hợp X gồm một muối cacbonat của kim loại hĩa trị I v một muối cacbonat của kim loại hố trị II vo dung dịch HCl thấy thốt ra 0,1 mol khí . Hỏi khi cơ cạn dung dịch khối lượng muối thu được l bao nhiu ( cho C =12 , Cl= 35,5 , O = 16)?
A. 10,6 g                                                     B. 9,0 g
C. 12,0 g                                                     D. Khơng thể xác định.
Cu 27:Hồ tan hồn tồn 5g hỗn hợp hai muối XCO3 v Y2CO3 bằng dung dịch HCl dư thu được dung dịch A v 0,224 lít khí do ở điều kiện tiu chuan.Hỏi khi cơ cạn dung dịch A thì khối lượng muối thu được l bao nhiu?
A. 0,511 g                                                 B. 5,11 g
C. 4,755 g                                                  D. Gi trị khc.
Cu 28:Cho hỗn hợp X gồm Mg, Al, Al2O3 tc dụng với dunh dịch NaOH dư thu được 0,15 mol H2 .Nếu cũng cho lượng hỗn hợp X trn tc dụng hết với dung dịch HCl thì thu được 0,35 mol H2 .Hỏi số mol Mg, Al trong hỗn hợp X theo thứ tự l bao nhiu?
A. 0,2 mol ; 0,1 mol                               B.0,2 mol ; 0,15 mol
C. 0,35 mol ; 0,1 mol                             D. Cc gi trị khc.
Cu 29:Hồ tan hết hỗn hợp X gồm Mg v AL bằng dung dịch HCl thu được 0,4 mol H2 . Nếu cho một nửa hỗn hợp X tc dụng với NaOH dư thì thu được 0,15 mol H2.Số mol Mg v Al trong hỗn hợp X l:
A. 0,25 mol;0,15 mol                           B. 0,1 mol ; 0,2 mol
C. 0,2 mol ; 0,2 mol                             D. Gi trị khc.
Cu 30: Cho khí CO dư khử hồn tồn 46,4g hỗn hợp gồm FeO, Fe2O3, Fe3O4 đến Fe kim loại. Hỗn hợp khí sinh ra được dẫn vo dung dịch Ca(OH)2 dư thu được 80g kết tủa. Khối lượng Fe tạo thnh l:
            A. 5,6g                                     B. 33,6g                 C. 11,2g                 D. 6,8g
Cu 31: Hấp thụ hoàn toàn 4,48 lit (đkc) khí CO2 vo 500ml dung dịch hỗn hợp gồm NaOH 0,1M v Ba(OH)2 0,2M thu được m gam kết tủa. Gi trị của m l:
            A. 17,73 gam                           B. 19,7 gam                                         C. 11,82 gam                           D. 9,85 gam
Cu 32: Cho 20 gam một kim loại kiềm thổ (X) tan hết trong 600ml dung dịch H2SO4 1M. Để trung hịa lượng axit dư cần 100ml dung dịch NaOH 2M. Tn của X l:
            A. bari                                     B. beri                                                  C. magi                                                D. canxi
³        B.        PHẦN RING ----- Học sinh chỉ được lm 1 trong 2 phần: phần I hoặc phần II ------Phần I. Theo chương trình CHUẨN (8 cu, từ câu 33 đến cu 40)
Cu 33:Tc dụng no sau nay khơng thuộc loại phản ứng oxi hố-khử ?
         A. Na + HCl                 B. Na + H2O                           C. Na + O2                           D. Na2O + H2O
Cu 34:Kim loại kiềm cĩ mạng tinh thể lập phương tâm khối,mật độ electron tự do thấp,điện tích ion nhỏ nn lin kết kim loại km bean vững.Điều đó giúp giải thích tính chất no sau nay của kim loại kiềm?
 1. A.Nhiệt độ nĩng chảy thấp.
 2. B.Mem.
 3. C.Nhiệt độ nĩng chảy thấp v mềm.
 4. D.Khối lượng ring nhỏ.
Cu 35:Cho hai kim loại nhơm v sắt.
A. Tính khử của sắt lớn hơn nhôm.
B. Tính khử của nhơm lớn hơn sắt.
C. Tính khử của nhơm v sắt bằng nhau.
D. Tính khử của nhơm v sắt phụ thuộc chất tc dụng nn khơng thể so snh.Cu 36:Cho 4,58 gam hỗn hợp A gồm Zn, Fe v Cu vo cốc đựng dung dịch chứa 0,082 mol Cu SO4 . Sau phản ứng thu được dung dịch B v kết tủa C . Kết tủa C cĩ cc chất :
A. Cu, Zn                   B. Cu, Fe                   C. Cu, Fe, Zn                     D. Cu
Cu 37:Các tính chất vật lý chung của kim loại gây ra do:
 1. A)Có nhiều kiểu mạng tjinh thể kim loại.
 2. B)Trong kim loại có các electron hoá trị.
 3. C)Trong kim loại có các electron tự do.
 4. D)Các kim loại đều là chất rắn.

Cu 38:Cĩ phản ứng sau: Fe(r) +2 HCl(dung dịch) à FeCl2 (dung dịch) +H2(k)
Trong phản ứng ny, nếu dng 1 gam bột sắt thì tốc độ phản ứng xảy ra nhanh hơn nếu dng 1 vin sắt cĩ khối lượng 1 gam, vì bột sắt:
A. cĩ diện tích bề mặt nhỏ hơn .                   B. có diện tích bề mặt lớn hơn .          
C. xốp hơn                                                       D. mềm hơn.                  
Cu 39:Cho 1 loại oxit sắt tc dụng hết với dung dịch HCl vừa đủ, thu được dung dịch X chứa 3,25 gam muối sắt clorua. Cho dung dịch X tc dụng hết với dung dịch bạc nitat thu đuợc 8,61 gam AgCl kết tủa. Vậy cơng thứa của oxit sắt ban đầu l:
A. FeO                     B. Fe2O3                     C. FeO4                     D. FexOy.
Cu 40:Cho 100ml dung dịch FeSO4 0,5 mol phản ứng với NaOH dư . Sau phản ứng lọc lấy kết tủa rồi đem nung trong không khí đến khi khối luợng không đổi. Khối lượng chất rắn thu được sau khi nung l:
A. 4 gam                       B. 5,35 gam                         C. 4,5 gam                       D. 3,6 gam.
Phần II.   Theo chương trình NNG CAO (8 cu, từ câu 41 đến cu 48)

Cu 41:Kim loại kiềm cĩ tính khử mạnh nhất trong số cc kim loại l do:
 1. A.Năng lượng nguyn tử hố nhỏ.
 2. B.Năng lượng ion hĩa nhỏ.
 3. C.Năng lượng nguyn tử hoá và năng lượng ion hóa đều nhỏ.
 4. D.A, B, C đều sai.
Cu 42 Khi cho Fe vào dung dịch hỗn hợp các muối AgNO3, Cu(NO3)2, Pb(NO3)2 thì Fe sẽ khử các ion kim loại theo thứ tự sau:( ion đặt trước sẽ bị khử trước)
     A) Ag+, Pb2+,Cu2+                    B) Pb2+,Ag+, Cu2       C)   Cu2+,Ag+, Pb2+                          D) Ag+, Cu2+, Pb2+                       
Cu 43:Cho hỗn hợp Fe3O4 v Cu vo dung dịch HCl dư . Sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn người ta thu được dung dịch X v chất rắn Y. Như vậy trong dung dịch X cĩ chứa:
A. HCl, FeCl2, FeCl3                               B. HCl, FeCl3, CuCl2
C. HCl, CuCl2                                         D. HCl, CuCl2, FeCl2.
Cu 44:Lấy m gam hỗn hợp Al, Al2O3 v Fe2O3 ngm trong dung dịch NaOH, phản ứng xong người ta thu được V(lít) khí hidro . Chất bị hồ tan l:
A. Al, Al2O3               B. Fe2O3 , Fe                      C. Al, Fe2O3                                 D. Al, Al2O3 , Fe2O3.
Cu 45:Trộn một oxit kim loại kìm thổ với FeO theo tỷ lệ mol 2:1 người ta thu được hỗn hợp A. Cho một luồng khí H2 dư đi qua 15,2 gam hỗn hợp A đun nóng đến khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được hỗn hợp B . Cho B tan hết trong dung dịch chứa 0,8 mol HNO3 (vừa đủ) thu được Vlít khí NO l sản phẩm khử duy nhất . Vậy cơng thức của oxit kim loại kiềm thổ l:
A.BeO                         B. MgO                               C. CaO                            D. BaO
Cu 46: : Cho 14,5 gam hỗn hợp Mg, Fe, Zn vào dung dịch H2SO4 loãng dư tạo ra 6,72 lít H2 (đktc) .Khối lượng muối sunfat thu được là(gam):
A.43,9                   B.43,3               C.44,5               D.34,3

Cu 47: Hồ tan hồn tồn 1,58 gam hỗn hợp gồm 3 kim loại Fe, Zn, Mg bằng dung dịch HCl thu được 1,344 lít H2 (đktc) . Cô can dung dịch sau phản ứng . Tính khối lượng muối khan thu được;
A. 6,72 gam                   B. 5,84 gam                       C. 4,20 gam                      D. 6,40 gam
Cu 48:Cho 40 gam hỗn hợp Ag, Au, Cu, Fe, Ze tc dụng với O2 dư nung nóng thu được m gam hỗn hợp X. Cho hỗn hợp X ny tc dụng vừa đủ dung dịch HCl cần 400 ml dung dịch HCl 2M(khơng cĩ H2 bay ra) . Tính khối lượng muối khan thu được:
A. 6,72 gam                   B. 44,6 gam                       C. 52,8 gam                     D. 58,2 gam
No comments:

 

© 2012 Học Để ThiBlog tài liệu