NHÓM NITƠ – PHOTPHO (VA)NHÓM NITƠ – PHOTPHO (VA)

1. KHÁI QUÁT:

Gồm: N, P, As, Sb, Bi. Cấu hình e chung: ns2 np3

N có số oxh: -3, 0, +1, +2, +3, + 4, +5.

P có số oxh: -3, 0, +5.     P, nước đá có tinh thể phân tử .

Tính axit: HNO3> H3PO4> H3AsO4

2. NITƠ      CTCT   NºN     ở đk thường trơ về hóa học

N2 + O2  2NO  ,  2NO + O2 ® 2NO2 (màu nâu)

N2 + 3H2  2NH3 (khí amoniac có mùi khai)

4NH3 + 5O2 4NO + 6H2O

3Mg + N2 Mg3N2 (magie nitrua)

Mg3N2  +  6H2O ® 3Mg(OH)2¯  +  2NH3­

Điều chế:   NH4NO2 N2  + 2H2O

3. AMONIAC  (NH3) khí mùi khai, tan nhiều trong nước 

2NH3 + 3CuO 3Cu + N2 + 3H2O

2NH3 + 3Cl2 ® N2 + 6HCl

4NH3 + 5O2 4NO  + 6H2O    

NO2 + O2 +  H2O ® 2HNO3

2NO2  +  2NaOH ® NaNO3 + NaNO2 + H2O

Dd NH3 có tính bazơ yếu: làm quỳ tím hóa xanh

NH3 + H2O NH4+ + OH-

NH3 + HCl ® NH4Cl ;      NH3 + HNO3 ® NH4NO3

2NH3 + H2SO4 ® (NH4)2SO4

Tạo phức tan với ion: Ag+, Cu2+, Ni2+, Zn2+

2NH3 + AgCl ® [Ag(NH3)2]Cl  (dd NH3 hòa tan AgCl)

4NH3 + Cu(OH)2 ® [Cu(NH3)4](OH)2 phức tan

Điều chế:

PTN:   2NH4Cl  + Ca(OH)2 ® CaCl2 + 2NH3 ­ + 2H2O

Muối amoni: NH4Cl, NH4NO3, (NH4)2SO4, … dễ tan

NH4Cl (rắn) NH3(k) +  HCl(k)

(NH4)2CO3 NH4HCO3 + NH3

NH4HCO3 (bột nở)NH3 + CO2 +H2O làm xốp bánh

4. AXIT NITRIC   HNO3 có tính oxi hóa mạnh

Kim loại + HNO3 ® M(NO3)n + NO, NO2, N2O, N2, NH4NO3 + H2O

(trừ Au, Pt)        hóa trị cao nhất        (tùy theo đề bài)

Fe + 4HNO3 (loãng) ® Fe(NO3)3 + NO­ + 2H2O

4Zn + 10HNO3 (rất loãng)® 4Zn(NO3)2 + NH4NO3 + 3H2O

Al, Fe, Cr không p/ư với HNO3 đặc nguội.

Au và Pt tan trong nước cường toan (3HCl + 1HNO3)

Au + 3HCl + HNO3® AuCl3 + NO + 2H2O

6HNO3 (đặc)  + S ® H2SO4 + 6NO2 + 2H2O

5HNO3 (đặc) + 3P + 2H2O ® 3H3PO4 + 5NO

3FeO + 10HNO3 ® 3Fe(NO3)3 + NO + 5H2O

Điều chế:

PTN:   NaNO3 (rắn) + H2SO4 đặc  HNO3 + NaHSO4

Công nghiệp  :   

 

5. Muối nitrat: M(NO3)n 

-M là Na, K, Ca:       M(NO3)nM(NO2)n + O2

-M từ Mg, Al, …Cu:  M(NO3)nM2On + NO2 + O2

- M là Ag, Hg, Au, Pt: M(NO3)n  M + NO2 + O2

-M là NH4+ :  NH4NO3  N2O  +  2H2O

6. PHOTPHO  

Photpho trắng: tinh thể phân tử P4, dễ nóng chảy, bốc cháy phát quang.

Photpho đỏ: cấu trúc polime, trên 250oC bốc cháy.

4P  + 3O2 ® 2P2O3 ; 4P  + 5O2 ® 2P2O5 , 

2P + 3Cl2 ® 2PCl3  ;   2P + 5Cl2 ® 2PCl5

6P  + 5KClO3 3P2O5  + 5KCl

P2O5 + 3H2O ® 2H3PO4

Cho P2O5 vào dd NaOH xảy ra các p/ứ tùy tỉ lệ mol:

P2O5 + 2NaOH +  H2O ® 2NaH2PO4  (1)

P2O5 + 4NaOH ® 2Na2HPO4 + H2O   (2)

P2O5 + 6NaOH ® 2Na3PO4 + 3H2O    (3)

Lập tỉ lệ:          

T£2 pư (1), 2<T<4 pư (1+2),  T = 4 pư (2),

4<T<6 pư  (2+3), T³ 6 pư (3)

7. AXIT PHOTPHORIC  H3PO4

- Axit trung bình, phân li 3 nấc, tác dụng với NaOH có khả năng tạo nhiều muối.

H3PO4 tác dụng với dd NaOH xảy ra các pư :

H3PO4 + NaOH ® NaH2PO4  +  H2O     (1)

H3PO4 + 2NaOH ® Na2HPO4 + 2H2O   (2)

H3PO4 + 3NaOH ® Na3PO4 + 3H2O      (3)

Lập tỉ lệ:          

T£1 pư (1), 1<T<2 pư (1 và 2),  T= 2 viết pư (2),

2<T<3 pư  (2+3), T³ 3 pư (3)

Nhận biết PO43- bằng dd AgNO3 ® Ag3PO4 ¯ vàng

Điều chế:

PTN:  P + 5HNO3 đặc  H3PO4 + 5NO2 + H2O

CN: Ca3(PO4)2 + 3H2SO4 đặc 3CaSO4 + 2H3PO4

8. PHÂN BÓN

Phân đạm (có N): NH4Cl, NH4NO3, ure (NH2)2CO, NaNO3, ...

Độ dinh dưỡng = %N

VD:

Phân lân (có P): supephotphat đơn (Ca(H2PO4)2 + CaSO4) ; supephotphat kép (Ca(H2PO4)2)

Độ dinh dưỡng = %P2O5

VD:

Phân kali (có K): KCl, K2CO3 , K2SO4

Độ dinh dưỡng = %K2O

Phân hỗn hợp: có N, P, K. Gọi là NPK

Phân phức hợp: amophot (NH4H2PO4 + (NH4)2HPO4)

Phân vi lượng: có B3+ (Bo), Zn2+, Mn2+, Cu2+, ...

Quặng photphorit Ca3(PO4)2 , apatit  3Ca3(PO4)2.CaF2

 

1.Chọn câu đúng.

        (I). Nitơ là chất trơ ở nhiệt độ thường vì trong phân tử khí nitơ có liên kết ba bền

        (II). Nitơ duy trì sự cháy và sự hô hấp.

        (III). Nitơ tan nhiều trong nước

        (IV). Nitơ có độ âm điện nhỏ hơn oxi                       

        A. (I), (IV)                                     B.(II), (III)                                    C. (III)                                           D. (II)

2. Các nguyên tử P, As, Sb, Bi ở trạng thái kích thích có số electron độc thân là:

A. 1                                                 B. 3                                                 C. 5                                                     D.7

3. Ở trạng thái cơ bản, các nguyên tử của các nguyên tố nhóm nitơ có số e độc thân là:

      A. 1                                   B. 3                                               C. 5                                       D. 7

4. Số oxi hoá của N trong N2, NH4+, HNO3, NO2- lần lượt là:

A. 0, -3, +5, +4                              B. 0, -4, +5, +4            C. 0, -3, +5, +3                                    D. 0, -4, +5, +3

5. Dãy nào sau đây gồm các chất mà nguyên tố nitơ có khả năng vừa thể hiên tính oxi hoá và thể hiện tính khử khi tham gia phản ứng?

A. NH3, N2O5, N2, NO2                                                                          B. NH3, NO, HNO3, N2O5

C.  N2O5, N2, N2O, NO                                                  D. NO2, N2O3, N2, NO

6. Chọn câu sai trong những câu sau:

A. Nguyên tử của các nguyên tố nhóm VA có 5 electron lớp ngoài cùng

B. So với các nguyên tố cùng nhóm VA, nitơ có bán kính nguyên tử nhỏ nhất.

C. So với các nguyên tố cùng nhóm VA, nitơ có tính kim loại mạnh nhất.

D. Do phân tử N2 có liên kết ba rất bền nên nitơ trơ ở nhiệt độ thường.

7. Hợp chất hiđro của nguyên tố R có dạng RH3, oxit cao nhất của R chứa 43,66% khối lượng R. NtốR là:

A. N                                                B. P                                                         C. V                                        D. As

8. Để điều chế nitơ trong phòng thí nghiệm, người ta dung cách nào sau đây?

        A. Nhiệt phân muối amoni clorua                                                    B. Chưng cất phân đoạn không khí lỏng

        C. Nhiệt phân muối amoni nitrat                                                     D. Cho kim loại tác dụng với HNO3 đặc nóng

9. Trong công nghiệp, nitơ điều chế bằng cách:

A. Dùng than nóng đỏ tác dụng hết với không khí ở nhiệt độ cao

B. Dùng đồng để oxi hoá hết oxi của không khí ở nhiệt độ cao

C. hoá lỏng không khí và chưng cất phân đoạn

D. Dùng H2 tác dụng hết oxi không khí ở nhiệt độ cao rồi ngưng tụ hơi nước.

10: NH3 có những tính chất đặc trưng nào trong số các tính chất sau:

1)  Hòa tan tốt trong nước.                           2)  Nặng hơn không khí.        3)  Tác dụng với axit. 

4)  Khử được một số oxit kim lọai.            5)  Khử được hidro.                         6)  DD NH3 làm xanh quỳ tím.

Những câu đúng là:

A. 1, 4, 6                                          B. 1, 2, 3                                                C. 1, 3, 4, 6                                            D. 2, 4, 5

11. Chất có thể làm khô khí NH3 là:

A. H2SO4 đặc                                B. P2O5                   C. CuSO4 khan                     D. KOH rắn

12. Xét CB: N2 (k) + 3H2 (k) →2NH3 (k)  H = -92kJ. Để cân bằng dịch chuyển theo chiều thuận cần phải:

A. Tăng nhiệt độ, giảm áp suất                                 B. Tăng nhiệt độ, tăng áp suất

C. Giảm nhiệt độ, tăng áp suất                                 D. Giảm nhiệt độ, giảm áp suất

13. Xét cân bằng N2(k) + 3H2 2NH3. Khi giảm thể tích thì cân bằng chuyển dịch theo chiều nào?

A. chiều thuận                              B. chiều nghịch    C. không chuyển dịch         D. không xác định được

14. PTHH nào sau đây không thể hiện tính khử của NH3:                                                            

A. 4NH3 + 5O2 →4NO + 6H2O                                  B. NH3 + HCl →NH4Cl

C. 8NH3 + 3Cl2 →6NH4Cl + N2                                 D. 2NH3 + 3CuO →3Cu + N2 + 3H2O

15. Cho dung dịch NH3 dư vào dung dịch nhôm sunfat thì:

        A. xuất hiện kết tủa rồi kết tủa tan do Al(OH)3 là hiđroxit lưỡng tính

        B. xuất hiện kết tủa rồi kết tủa tan do tạo phức

        C. xuất hiện kết tủa không tan trong dung dịch NH3

        D. xuất hiện kết tủa và có khí không màu không mùi thoát ra

16. Cho dung dịch NH3 dư vào dung dịch đồng sunfat thì:

        A. xuất hiện kết tủa rồi kết tủa tan do Cu(OH)2  là hiđroxit lưỡng tính

        B. xuất hiện kết tủa rồi kết tủa tan do tạo phức

        C. xuất hiện kết tủa không tan trong dung dịch NH3

        D. không có hiện tượng gì.

17. Cho PTHH: 2NH3  +  3Cl2  6HCl  +  N2

        Kết luận nào dưới đây là đúng?

        A. NH3 là chất khử                                                                      B. Cl2 vừa là chất oxi hoá vừa là chất khử

        C. NH3 là chất oxi hoá                                                               D. Cl2 là chất khử

18. Có thể phân biệt muối amoni với các muối khác bằng cách cho nó tác dụng với dd kiềm vì khi đó:

A. Muối amoni chuyển thành màu đỏ                    B. Thoát ra một chất khí không màu có mùi khai.

C. Thoát ra một chất khí có màu nâu đỏ                               D. Thoát ra một chất khí không màu, không mùi.

19. Muối nào trong số các muối sau, khi nhiệt phân tạo ra NH3

A. NH4HCO3                 B. NH4NO2                            C. NH4NO3                            D. (NH4)2SO4

20. Nhận xét nào sau đây không đúng về muối amoni?

        A. Muối amoni kém bền với nhiệt                                                     B. Tất cả các muối amoni tan trong nước

        C. Các muối amoni đều là chất điện li manh                                  D. DD của muối amoni luôn có môi trường bazơ.

21. Chỉ dung dd chất nào dưới đây để phân biệt 3 dung dịch không màu (NH4)2SO4, NH4Cl và Na2SO4 đựng trong các lọ mất nhãn?

        A. NaOH                                       B. BaCl2                                         C. AgNO3                                         D. Ba(OH)2

22. Thể tích khí N2 (đktc) thu được khi nhiệt phân hoàn toàn 16 gam NH4NO2 là:

        A. 5,6 lít                                        B. 11,2 lít                                       C. 0,56 lít                                         D. 1,12 lít

23. Để điều chế 4 lít NH3 từ N2 và H2  với hiệu suất 50% thì thể tích H2  cần dung ở cùng điều kiện là:

        A. 4 lít                                            B. 6 lít                                             C. 8 lít                                              D. 12 lít            

24. Để điều chế 2 lít khí NH3 từ N2 và H2 với hiệu suất 25% thì số lít khí N2 cần dung ở cùng điều kiện là

A. 8                                 B. 2                                               C. 4                                     D. 1

25. Cho 4 lít N2 và 14 lít H2 vào bình phản ứng, hỗn hợp thu được sau phản ứng có thể tích bằng 16,4 lít (thể tích các khí đo ở cùng điều kiện ). Hiệu suất phản ứng là:

        A. 50%                                         B. 30 %                                           C. 20 %                                            D. 40 %

26. Cho 8 lít N2 và 28 lít H2 vào bình phản ứng . Hỗn hơp thu được sau phản ứng có thể tích 32,8 lít (thể tích các khí đo ở cùng điều kiện ). Thể tích NH3 tạo thành và hiệu suất của  phản ứng là:

        A. 16 lít và 48,78 %                  B. 16 lít và 44,44 %                     C. 18,667 lít và 51,85 %              D. 3,2 lít và 20 %

27. Từ 10 m3 hỗn hợp N2 và H2 lấy theo tỉ lệ 1: 3 về thể tích có thể sản xuất được bao nhiêu m3 khí amoniac ở cùng điều kiện biết hiệu suất của phản ứng là 95%?

        A. 5 m3                                         B. 4,25 m3                                      C. 7,5 m3                                          D. 4,75 m3

28. Từ 10 m3 hỗn hợp N2 và H2 có tỉ khối so với không khí bằng 0,2483 sản xuất được bao nhiêu m3 amoniac? Biết hiệu suất của quá trình chuyển hoá là 25 %, các khí được đo trong cùng điều kiện.

        A. 4                                               B. 3                                                  C. 2                                                   D. 1                 

29. Hỗn hợp khí A gồm N2 và H2­ có tỉ lệ 1: 3 về thể tích. Sau pứ thu được hh khí B. Tỉ khối của A so với B là 0,6. Hiệu suất pứ tổng hợp NH3 là:

A. 80%                                           B. 50%                         C. 70%                                               D. 85%                                                                                                        

30. Dẫn 5 lít hỗn hợp NH3 và O2 ở điều kiện chuẩn ( theo tỉ lệ mol 1:1) đi qua ống đựng Pt nung nóng. Hỗn hợp sau phản ứng được đưa về điều kiện ban đầu gồm những khí gì, bao nhiêu lít?

        A. 2 lít NH3, 2 lít NO                                                                           B. 2 lit NO, 3 lít H2O

        C. 0,5 lít NH3, 2 lít NO, 3 lít H2O                                                      D. 0,5 lít NH3, 2 lít NO

31. Dẫn 2,24 lít NH3 ( ở 27,3 oC, 1,1 atm ) đi qua ống đựng 16 gam CuO nung nóng, thu được chất rắn X. Khối lượng CuO đã bị khử và thể tích dung dịch HCl 2M đủ để tác dụng với X là:

        A. 12 gam; 0,05 lít                     B. 12 gam; 0,1 lít                          C. 16 gam, 0,1 lít                           D. 16 gam, 0,2 lít

32. Để oxi hóa hoàn toàn  12 lít NH3 thì thể tích oxi cần dung là bao nhiêu, biết rắng phản ứng sinh ra cả hai khí N2 và NO với tỉ lệ mol 1:4, các khí đo cùng điều kiện.

        A. 12 lít                                        B. 14 lít                                           C. 13 lít                                            D. 16 lít                                                                                                                                                                                                                                                             

33. Một oxit nito có CTPT dạng NxOy trong đó nitơ chiếm 30,43 % về khối lượng. Oxit đó có công thức là:

        A. NO                                           B. N2O4                                           C. NO2                                              D. N2O5

34. Nung 20 gam hỗn hợp A gồm 2 muối rắn NH4Cl và KCl đến khối lượng không đổi thu được 7,45 gam chất rắn. Phần trăm về khối lượng mỗi muối trong hỗn hợp A là:

        A. 62,75 % và 37,25 %                                                                      B. 80 % và 20 %                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

        C. 28,84 % và 71,16 %                                                                      D. 71,16 % và 28,84 %

35. Cho dung dịch Ba(OH)2 đến dư vào 100 ml dung dịch X gồm 2 muối NH4NO3 và (NH4)2SO4 thì thu được 23,3 gam kết tủa và đun nóng thì có 6,72 lít (đktc) một chất khí bay ra. Nồng độ mol của 2 muối trong dung dịch X lần lượt là:

        A. 1M và 1M                               B. 1M và 2M                              C. 2M và 1M                                 D. 2M và 2M

36. Kim loại tác dụng với dung dịch HNO3 không tạo ra được chất nào dưới đây?

        A. NH4NO3                                     B. N2                                                C. N2O5                                          D. NO2

37. HNO3 loãng không thể hiện tính oxi hoá khi tác dụng với chất nào dưới đây?

        A. Fe                                                B. FeO                                             C. Fe(OH)2                                    D. Fe2O3

38. HNO3 loãng  thể hiện tính oxi hoá khi tác dụng với chất nào dưới đây?

        A. Cu                                               B. Cu(OH)2                                    C. CuO                                          D. CuF2

­39. Những kim loại nào sau đây không pứ với HNO3 đặc nguội:

A. Fe, Al                                         B. Cu và Ag                                 C. Zn và Pb                    D. Fe và Cu

40. Trong các pứ sau, phản ứng  nào ứng với một mol chất khử thì lượng khí NO2 thoát ra nhiều nhất?

A. C + HNO → CO2 + NO2 + H2O                           B. S + HNO → H2SO4 + NO2 + H2O

C. P + HNO → H3PO4 + NO2 + H2O                        D. FeS+ HNO→Fe(NO3)3+H2SO4+NO2+H2O

41. Cho phản ứng sau: aAl  +  bHNO3  cAl(NO3)3  +  dN2O  +  eH2O. Giá trị của a, d, e lần lượt là:

        A. 4, 18, 9                                       B. 8, 24, 12                                    C. 4, 6, 3                                        D. 8,3,15

42. Phản ứng giữa FeO và HNO3 sinh ra khí NO,  tổng hệ số trong PTHH là:

A. 22                                              B. 20                                             C. 16                                               D. 10

43.Hệ số tối giản đứng trước H2O của hai phương trình phản ứng sau lần lượt là:

         Al  +  HNO3    Al(NO3)3  +  NH4NO3  +  H2O                                 FeO  +  HNO3  Fe(NO3)3  +  NO  +  H2O

         A. 12 và 10                                   B. 10 và 6                                      C. 9 và 5                                       D. 15 và 5

44. Phản ứng giữa FeCO3 và dung dịch HNO3 loãng tạo ra hỗn hợp khí không màu, một phần hoá nâu trong không khí, hỗn hợp khí đó gồm:

        A. CO2, NO2                                   B. CO2, NO                                     C. CO, NO                                     D. CO2, N2

45. Có 3 lọ riêng biệt đựng 3 dung dịch không màu, mất nhãn là HCl, HNO3, H3PO4. Chỉ dung một thuốc thử nào dưới đây để phân biệt được 3 dung dịch trên?

        A. giấy quỳ tím                            B. dd AgNO3                                  C. dd BaCl2                                     D. dd phenolphthalein

46. Nhiệt phân hoàn toàn KNO3 thu được các sản phẩm là

        A. KNO2, NO2, O2                          B. KNO2, O2                                   C. KNO2, NO2                               D. K2O, NO2, O2

47. Nhiệt phân hoàn toàn Cu(NO3)2 thu được các sản phẩm là:

        A. Cu(NO2)2, O2                             B. Cu, NO2, O2                               C. CuO, NO2                                 D. CuO, NO2, O2

48. Nhiệt phân hoàn toàn AgNO3 thu được các sản phẩm là:

        A. Ag2O, NO2                                 B. Ag, NO2                                      C. Ag, NO2, O2                              D.Ag2O, NO2, O2

49. Nhiệt phân hoàn toàn Fe(NO3)2 trong không khí thu được các sản phẩm là:

        A. FeO, NO2, O2                             B. Fe2O3, NO2, O2                          C. Fe2O3, NO2                                               D. Fe, NO2, O2

50. Để nhận biết ion NO3 người ta thường dùng Cu và dung dịch H2SO4 loãng , đun nóng vì:

        A. phản ứng tạo ra dung dịch có màu xanh và khí không mùi làm xanh giấy quỳ ẩm.

        B. phản ứng tạo ra dung dịch có màu vàng nhạt

        C. phản ứng tạo ra kết tủa màu xanh.

        D. phản ứng tạo ra dung dịch có màu xanh và khí không màu  hoá nâu trong không khí.

MỘT KIM LOẠI + HNO3 TẠO MỘT SẢN PHẨM KHỬ:

51. Lượng khí thu được (đkc) khi hoà tan hoàn toàn 0,3 mol Cu trong lượng dư HNO3 đặc là:

A. 3,36 lít                                              B. 4,48 lít                                    C. 6,72 lít                                        D. 13,44 lít

52. Cho 10,8 g Al tan hết trong dd HNO3 loãng thu được sản phẩm duy nhất là 3,36 lít khí A (đkc). CTPT của khí A là:

A. N2O                                                    B. NO2                                          C. NO                                               D. N2

53 Cho 0,05 mol Mg tan hết trong dung dịch HNO3 thấy thoát ra 0,01 mol khí X là sản phẩm khử duy nhất (đktc). X là :

A.    NO2  B.                                            N2      C.                                            NO  D.                                            N2O

54. Để hòa tan vừa hết 9,6 gam Cu cần phải dùng V ml dung dịch HNO3 2M, sau phản ứng thu được V1 lít khí NO (ở đktc). Biết phản ứng không tạo ra NH4NO3. Vậy V và V1 có giá trị là

A. 100 ml và 2,24 lít                 B. 200 ml và 2,24 lít                

C. 150 ml và 4,48 lít                                                                     D. 250 ml và 6,72 lít 

55.Cho 19,5 gam một kim loại M hóa trị n tan hết trong dung dịch HNO3 thu được 4,48 lít khí NO (ở đktc). M là kim loại:

    A. Mg                                     B. Cu                                          C. Fe                                           D. Zn

56: Cho m gam Fe tan trong 250 ml dung dịch HNO3 2M, để trung hòa lượng axit dư cần phải dùng 100 ml dung dịch NaOH 1M. Vậy m có giá trị là:

    A. 2,8 gam                            B. 8,4 gam                                C. 5,6 gam                                D. 11,2 gam

57: Cho 11,2 gam một kim loại Z tan trong một lượng HNO3 vừa đủ, sau phản ứng thu được dd A và 2,28 lít khí NO (ở đktc) là sản phẩm khử duy nhất. Cô cạn dd A thu được muối khan có khối lượng bằng:

    A. 55,6 gam                          B. 48,4 gam                              C. 56,5 gam                              D. 44,8 gam

58: Cho m gam Mg tan hoàn toàn trong dung dịch HNO3, phản ứng làm giải phón ra khí N2O (duy nhất) và dung dịch sau phản ứng tăng 3,9 gam. Vậy m có giá trị là:

    A.  2,4 gam                           B. 3,6 gam                                C. 4,8 gam                                D. 7,2 gam

59: Hòa tan hết 1,92 gam một kim loại trong 1,5 lít dd HNO3 0,15M thu được 0,448 lít khí NO (ở đktc) và dd A. Biết khi phản ứng thể tích dd không thay đổi:

    a) Vậy R là kim loại:

    A. Al                                       B. Zn                                          C. Fe                                           D. Cu

    b) Nồng độ mol/l lít của các chất có thể có trong dd A là:

    A. [muối] = 0,02M ; [HNO3]=0,097M                              B. [muối] = 0,097M ; [HNO3]=0,02M

    C. [muối] = 0,01M ; [HNO3]=0,01M                                D. [muối] = 0,022M ; [HNO3]=0,079M

60. Cho a mol Fe vào dd có chứa 5a mol HNO3 thấy có khí NO2 bay ra và còn lại dd A. Dung dịch A chứa:

A. Fe(NO3)3                   C. Fe(NO3)2 và Fe(NO3)3                     B. Fe(NO3)2           D. Fe(NO3)3 và HNO3

61. Cho a mol Fe vào dd có chứa 3a mol HNO3 thấy có khí NO bay ra và còn lại dd A. Dung dịch A chứa:

A. Fe(NO3)3                   C. Fe(NO3)2 và Fe(NO3)3                     B. Fe(NO3)2                           D. Fe(NO3)3 và HNO3

 

HỖN HỢP KIM LOẠI + HNO3 TẠO MỘT SẢN PHẨM KHỬ:

62. Hoà tan 1,84 gam hh Fe và Mg trong lượng dư dd HNO3 thấy thoát ra 0,04 mol khí NO duy nhất (đkc). Số mol Fe và Mg trong hh lần lượt là:

A. 0,01 mol và 0,03 mol                            B. 0,02 mol và 0,03 mol        C. 0,03 mol và 0,02 mol                D. 0,03 mol và 0,03 mol

63: Cho 38,7 gam hỗn hợp kim loại Cu và Zn tan hết trong dung dịch HNO3, sau phản ưng thu được 8,96 lít khí NO (ở đktc) và không tạo ra NH4NO3. Vậy khối lượng của mỗi kim loại trong hỗn hợp sẽ là:

    A. 19,2 g và 19,5 g              B. 12,8 g và 25,9 g                  C. 9,6 g và 29,1 g                    D. 22,4 g và 16,3 g

64: Cho 68,7 gam hỗn hợp gồm Al, Fe và Cu tan hết trong dung dịch HNO3 đặc nguội, sau phản ứng thu được 26,88 lít khí NO2 (ở đktc) và m gam rắn B không tan. Vậy m có giá trị là:

    A. 33,0 gam                          B. 3,3 gam                                C. 30,3 gam                              D. 15,15 gam

 65: Cho 1,86 gam hỗn hợp kim loại gồm Mg và Al tan hết trong dung dịch HNO3 thu được 560 ml khí N2O (ở đktc) thoát ra và dung dịch A. Cô cạn dung dịch A thu được lượng muối khan bằng:

    A. 41,26 gam                        B. 14,26 gam                            C. 24,16 gam                            D. 21,46 gam

66: Cho m gam hỗn hợp kim loại gồm Fe và Al tan hết trong dung dịch HNO3 thu được 6,72 lít khí NO (ở đktc) và dung dịch A. Cô cạn dung dịch A thu được 67,7 gam hỗn hợp muối khan. Vậy khối lượng mỗi kim loại trong m gam hỗn hợp ban đầu bằng:

    A. 5,6 g và 5,4 g;                 B. 2,8 g và 2,7 g                       C. 8,4 g và 8,1 g                       D. 5,6 g và 2,7 g 

67.Chia 34,8 gam hỗn hợp kim loại gồm Al, Fe và Cu thành 2 phần bằng nhau:

- Phần I: Cho vào dung dịch HNO3 đặc nguội, dư thu được 4,48 lít khí NO2 (ở đktc).

- Phần II: Cho vào dung dịch HCl dư thu được 8,96 líut H2 (ở đktc).

Vậy khối lượng của Al và Fe trong hỗn hợp ban đầu là:

    A. 10,8 g và 11,2 g              B. 8,1 g và 13,9 g                    C. 5,4 g và 16,6 g                     D. 16,4 g và 5,6 g

68: Hòa tan hoàn toàn 0,368 gam hỗn hợp gồm Al và Zn cần 25 lít dung dịch HNO3 0,001M thì vừa đủ. Sau phản ứng thu được 1 dung dịch gồm 3 muối. Vậy nồng độ mol/l của NH4NO3 trong dd sau là:

    A. 0,01 mol/l                         B. 0,001 mol/l                          C. 0,0001 mol/l                        D. 0,1 mol/l

 HỖN HỢP CÁC CHẤT + HNO3 TẠO MỘT SẢN PHẨM KHỬ:

69: Dung dịch HNO3 loãng tác dụng với hỗn hợp gồm Zn và ZnO tạo ra dung dịch chứa 8 gam NH4NO3 và 113,4 gam Zn(NO3)2. Vậy % khối lượng của Zn trong hỗn hợp ban đầu bằng:

    A. 71,37%                             B. 28,63%                                 C. 61,61%                                 D. 38,39%

70: Cho 60 gam hỗn hợp gồm Cu và CuO tan hết trong 3 lít dung dịch HNO3 1M thu được 13,44 lít khí NO (ở đktc) thoát ra. Biết rằng thể tích dung dịch thay đổi không đáng kể.

    a) Vậy % khối lượng của Cu trong hỗn hợp bằng:

    A. 64%                                   B. 32%                                       C. 42,67%                                 D. 96%

    b) Nồng độ mol/l của muối và axit trong dung dịch thu được là:

    A. 0,6M và 0,6M                 B. 0,3M và 0,8M                     C. 0,3M và 1,8M                     D. 0,31M và 0,18M

71: Hòa tan m gam hỗn hợp gồm Al và Al2O3 trong dd HNO3 loãng dư thu được 0,56 lít khí không màu, hóa nâu trong không khí và dd A chứa 21,51 gam muối khan. Nếu cho dd NaOH đến dư vào dd A thì thấy thoát ra 67,2 ml khí mùi khai. Biết các khí đo ở đktc. Vậy khối lượng (m) của hỗn hợp đầu là:

    A.  3,408 gam                       B. 3,400 gam                            C. 4,300 gam                            D. Kết quả khác

MỘT KIM LOẠI + HNO3 TẠO THÀNH HỖN HỢP SẢN PHẨM KHỬ:                        

72 Hoà tan hoàn toàn m gam Al vào dung dịch HNO3 loãng dư thu được hỗn hợp khí gồm 0,015 mol N2O và 0,01 mol NO (phản ứng không tạo muối amoni). Tính m.

        A.    13,5 g                                     B.    0,81 g                                     C.    8,1 g                                       D.    1,35 g

73: Hòa tan một lượng 8,32 gam Cu tác dụng vừa đủ với 240 ml dd HNO3 cho 4,928 lít (ở đktc) hỗn hợp khí gồm NO và NO2 thoát ra.

    a) Vậy số mol của mối khí trong hỗn hợp khí thu được bằng:

    A.NO(0,02 mol), NO2(0,02 mol)                                           B. NO(0,2 mol), NO2(0,2 mol)

    C. NO(0,02 mol), NO2(0,2 mol)                                             D. NO(0,2 mol), NO2(0,02 mol)

    b) Nồng độ mol/l của dd HNO3 đem dùng bằng:

    A. 0,02 mol/l                         B. 0,2 mol/l                               C. 2 mol/l                                  D. 0,4 mol/l

74: Hòa tan hết 10,8 gam Al trong dd HNO3 dư thu được hỗn hợp khí X gồm NO và NO2. Biết tỉ khối của X so với H2 bằng 19. Vậy % thể tích của mỗi khí trong hỗn hợp X bằng:

    A. 4,48 lít ; 4,48 lít              B. 6,72 lít ; 6,72 lít                  C. 2,24 lít ; 4,48 lít                  D. 2,24 lít ; 2,24 lít     

75: Cho m gam Al tác dụng vừa đủ với 2,0 lít dd HNO3 aM thu được 5,6 lít hỗn hợp khí X (ở đktc) gồm N2O và khí Y. Biết tỉ khối của X so với H2 bằng 22,5.

    a) Khí Y và khối lượng khối lượng Al  (m) đem dùng là:

    A. NO2 ; 10,125 gam           B. NO ; 10,800 gam                C. N2 ; 8,100 gam                    D. N2O ; 5,4 gam

    b) Nồng độ mol/l của dd HNO3 (a) có giá trị bằng:

    A. 0,02M                               B. 0,04M                                   C. 0,06M                                   D. 0,08M

 

 

HỖN HỢP KIM LOẠI + HNO3 TẠO THÀNH HỖN HỢP SẢN PHẨM KHỬ:

77: Hòa tan hoàn toàn hỗn hợp gồm 0,1 mol Fe và 0,2 mol Al vào dung dịch HNO3 dư thu được hỗn hợp khí X gồm NO và NO2 có tỉ lệ mol tương ứng là 2:1. Vậy thể tích của hỗn hợp khí X (đktc) là:

    A. 86,4 lít                              B. 8,64 lít                                  C. 19,28 lít                                D. 192,8 lít

78: Cho 1,35 gam hh gồm Mg, Al, Cu tác dụng hết với HNO3 thu được hh khí gồm 0,01 mol NO và 0,04 mol NO2. Cô cạn dd sau phản ứng thu được hh muối với khối lượng là:

    A. 5,69 gam                          B. 5,5 gam                                C. 4,98 gam                              D. 4,72 gam 

79: Hòa tan hoàn toàn 11 gam hh gồm Fe và Al trong dd HNO3 dư thu được 11,2 lít hh khí X (đktc) gồm NO và NO2 có khối lượng 19,8 gam. Biết phản ứng không tạo NH4NO3.

    a) Vậy thể tích của mỗi khí trong hh X bằng:

    A. 3,36 lít và 4,48 lít                 B. 4,48 lít và 6,72 lít        C. 6,72 lít và 8,96 lít                 D. 5,72 lít và 6,72 lít

    b) Vậy khối lượng của mỗi kim loại trong hh bằng:

    A. 5,6 gam và 5,4 gam        B. 2,8 gam và 8,2 gam            C. 8,4 gam và 2,7 gam            D. 2,8 gam và 2,7 gam

80: Hòa tan hết 4,431 gam hh kim loại gồm Al và Mg trong dd HNO3 loãng thu được dd A và 1,568 lít hh khí X đều không màu, có khối lượng 2,59 gam, trong đó có một khí bị hóa nâu trong không khí. Vậy % theo khối lượng của mỗi kim loại trong hh bằng:

    A. 12% và 88%                    B. 13% và 87%                        C. 12,8% và 87,2%                 D. 20% và 80%

81: Hòa tan hết 2,88 gam hh kim loại gồm Fe và Mg trong dd HNO3 loãng dư thu được 0,9856 lít hh khí X gồm NO và N2 (ở 27,30C và 1 atm), có tỉ khối so với H2 bằng 14,75. Vậy % theo khối lượng mỗi kim loại trong hh bằng:

    A. 58% và 42%                    B. 58,33% và 41,67%             C. 50% và 50%                        D. 45% và 55% 

 NHIỆT PHÂN MUỐI NITRAT

82: Nung 63,9 gam Al(NO3)3 một thời gian để nguội cân lại được 31,5gam chất rắn. Vậy h% của p/ứ bằng:

    A. 33,33%                             B. 66,67%                                 C. 45%                                       D. 55%

83. Nung m gam muối Cu(NO3)2, sau một thời gian khối lượng chất rắn thu được là 228 gam đã giảm 54 g

        so với khối lượng ban đầu. Số mol O2 thoát ra và hiệu suất của phản ứng nhiệt phân là:

        A. 0,75 mol; 52,63%                                                                  B. 1,425 mol; 80,85 %      

        C. 0,25 mol; 33,33%                                                                  D. 0,435 mol; 29%

84. Nung nóng 39 gam hh muối gồm và KNO3 và Cu(NO3)2 đến khối lượng không đổi thu được rắn A và

       7,84 lít hỗn hợp khí X (ở đktc).

    a) Vậy % khối lượng của mỗi muối trong hh ban đầu bằng:

    A. KNO3  57,19% và  Cu(NO3)2 42,82%                              B. KNO3 59,17% và Cu(NO3)2 40,83%

    C. KNO3  51,79% và  Cu(NO3)2 48,21%                              D. KNO3 33,33% và Cu(NO3)2 66,67%

    b) Nếu dẫn khí CO dư qua chất rắn A (nung nóng) thì sau phản ứng khối lượng rắn A giảm đi là:

    A. 0,08 gam                          B. 0,16 gam  C. 0,32 gam      D. 0,24 gam

85: Nhiệt phân hoàn toàn hh 2 muối KNO3 và Cu(NO3)2  có khối lượng 5,4 gam. Sau khi phản ứng kết thúc

     thu được hh khí X. Biết =32,1818. Vậy khối lượng của mỗi muối nitrat trong hh bằng: 

    A. 18 gam và 60 gam                                                              B. 19,2 gam và 74,2 gam      

    C. 20,2 gam và  75,2 gam                          D. 30 gam và 70 gam

86. Tổng số mol khí sinh ra khi nhiệt phân 0,1 mol Cu(NO3)2 với hiệu suất 80% là:

A. 0,15 mol                   B. 0,20 mol                                           C. 0,25 mol                           D. 0,4 mol

 

PHẢN ỨNG CỦA MUỐI NITRAT TRONG MÔI TRƯỜNG AXIT

87. Cho 3,84 gam Cu vào 200 ml dung dịch chứa KNO3 0,16 M và H2SO4 0,4 M thì được một chất khí A có tỉ khối hơi đối với H2 là 15 và dung dịch B.

a, Thể tích khí A thoát ra ở đktc là:

         A. 0,896 lít                   B. 1,792 lít                                            C. 0,7168 lít                          D. 0,3584 lít

b,Thể tích dung dịch KOH 0,5M tối thiểu cần dung để kết tủa hết Cu2+ trong dung dịch B là:

         A. 0,12 lít                                     B. 0,24 lít                                              C. 0,192 lít                            D. 0,256 lít

88. Cho 6,4 gam Cu vào 120 ml dung dịch hỗn hợp gồm HNO3 1M  và H2SO4 0,5 M thu được dung dịch A

     và V lít NO duy nhất (đktc).

    a, Giá trị của V là:                        

      A. 0,672 lít                                    B. 0,896 lít                                              C. 1,344 lít                                D. 1,92 lít                                   

      b, Cô cạn dung dịch A thu được bao nhiêu gam muối khan?

      A. 15,24 gam                               B. 9,48 gam                                            C. 14,25 gam                            D. 16,50 gam

89. Cho 19,2 gam Cu vào 500 ml dung dịch NaNO3 1M , sau đó them tiếp 500 ml dung dịch HCl 2M thu được khí NO duy nhất và dung dịch A.Thể tích khí NO (đktc) là:

        A. 4,48 lít                                      B. 2,24 lít                                                C. 1,12 lít                                  D. 5,6 lít

Y PHOTPHO – AXIT PHOTPHORIC – MUèI PHOTPHAT – PH¢N BãN HO¸ HäC Y

90. Photpho thể hiện tính oxi hoá khi tác dụng với :

        A. O2, Cl2, H2                                B. H2, kim loại                                        C. O2, kim loại                          D. HNO3

91. Không thể dung P2O5 làm khô chất khí nào sau đây?

        A. NH3                                           B. CO2                                                      C. Cl2                                          D. H2S

92. Dung dịch axit photphoric có chứa các ion (không kể H+ và OH- của nước)

        A. H+, PO43-                                                                                                     B. H+, H2PO4, PO43-               

        C. H+, HPO42- ,PO43-                                                                                                                                  D. H+,H2PO4, HPO42- ,PO43-

93. Axit H3PO4 và HNO3 cùng có phản ứng với nhóm các chất nào dưới đây?

        A. MgO, KOH, CuSO4, NH3        B. Cu, Zn, Na2CO3, NH3

        C. CuO, NaOH, K2CO3, Na2S     D. Cu(OH)2, CaCO3, S, FeO

94. Câu trả lời nào dưới đây không đúng khi nói về axit H3PO4?

A. H3PO4 là axit ba lần axit                       B. H3PO4 là axit có độ mạnh trung bình.

C. H3PO4 có tính oxi hoá rất mạnh          D. H3PO4 tan vô hạn trong nước

95. Ở nhiệt độ thường khả năng hoạt động của nitơ và photpho là:

A. Nitơ mạnh hơn photpho                       B. Nitơ bằng photpho         C. Photpho mạnh hơn nitơ                   D. Không xác định được

96. Cọn công thức đúng của magie photphua

A. Mg2P2O7                    B. Mg2P3                                                C. Mg2P2                                                D. Mg3(PO4)2

97. Phát biểu nào không đúng?

A. Dung dịch Na3PO4 có môi trường kiềm, làm quỳ tím ngả màu xanh.

B. Thuốc thử để nhận biết ion photphat (có trong dd muối) là AgNO3

C. Ag3PO4 là kết tủa không tan trong HNO3

D. Tất cả các muối đihiđrophotphat đều tan trong nước.

98. Dung dịch có chứa a mol NaOH tác dụng với dd có chứa b mol H3PO4 sinh ra  muối axit. Tỉ lệ a/b là:

A. 1 < < 2                 B.  ≥ 3                                               C. 2 < < 3                                         D. 1 ≤

99. Để nhận biết ion PO43- trong dung dịch muối, người ta thương dùng thuốc thử là AgNO3 vì:

        A. phản ứng tạo ra khí có màu nâu.                                                  B. phản ứng tạo ra dd có màu vàng

        C. phản ứng tạo kết tủa có màu vàng                                               D. pư tạo khí không màu hoá nâu trong không khí

100. Từ 6,2 kg P có thể điều chế được bao nhiêu lít dung dịch H3PO4 2M ( giả thiết hiệu suất toàn bộ quá trình phản ứng là 80%)?

        A. 80 lít                                           B. 40 lít                                           C. 100 lít                                       D. 64 lít.

101. Cho 44 gam dung dịch NaOH 10% vào 10 gam dung dịch H3PO4 39,2 %. Sau phản ứng trong dung dịch có muối:

        A. Na2HPO4                                                                                            C. Na3PO4 và Na2HPO4

        B. NaH2PO4                                                                                            D. Na2HPO4 và NaH2PO4

102. Đốt cháy hoàn toàn 10,2 gam hợp chất A thu được 21,3 gam P2O5 và 8,1 gam H­2O. Công thức phân tử của A là:

        A. H3PO4                                         B. H3PO3                                         C. P2H4                                          D. PH3

103. Cho 6,72 lít khi NH3 (đktc) tác dụng với dung dịch chứa 9,8 gam H3PO4. Muối tạo thành có công thức:

        A. NH4H2PO4                                                  B. (NH4)2HPO4                              C. (NH4)3PO4                                D. không xác định được

104. Đổ dung dịch có chứa 13,72 gam H3PO4 vào dung dịch có chứa 19,6 gam KOH. Muối tạo thành là:

        A. KH2PO4                                      B. K2HPO4                                      C. K3PO4                                        D. K2HPO4 và K3PO4

105. Đốt cháy 6,2 gam photpho rồi hoà tan sản phẩm vào 200 gam dung dịch H3PO4 10% thì thu được dung dịch A. Nồng độ % của dung dịch A là:

        A. 18,5 %       B. 19,8 %              C. 19,2 %              D.14,9 %

106. Phân bón nào dưới đây có hàm lượng nitơ cao nhất?

        A. NH4Cl                                        B. NH4NO3                                     C. (NH4)2SO4                                D. (NH2)2CO

107. Nhận xét nào dưới đây không đúng?                                              

        A. Phân đạm cung cấp nguyên tố nitơ cho cây                               B. Phân lân cung cấp nguyên tố photpho cho cây

        C. Phân kali cung cấp nguyên tố kali cho cây                                 D. Phân phức hợp cung cấp nguyên tố oxi cho cây

108. Hầu hết phân đạm amoni: NH4NO3, NH4Cl, (NH4)2SO4 thích hợp cho các loại đât ít chua là do:

        A. muối amoni bị thuỷ phân tạo môi trường bazơ                         B. muối amoni bị thuỷ phân tạo môi trường axit

        C. muối amoni bị thuỷ phân tạo môi trường trung tính                 D. muối amoni không bị thuỷ phân

109. Thành phần hoá học chính của supephotphat đơn là:

        A. Ca3(PO4)2                                                    B. CaHPO4                                     C. Ca(H2PO4)2                              D. Ca(H2PO4)2 và CaSO4

110. Công thức hoá học của supephotphat kép là:

        A. Ca3(PO4)2                                                B. CaHPO4                                     C. Ca(H2PO4)2                                 D. Ca(H2PO4)2 và CaSO4

111. Phân đạm ure thường chứa 46,00% N. Khối lượng ure đủ để cung cấp 70,00 kg N là:

A. 152,2         B. 145,5   C. 160,9              D. 200,0

112. Người ta điều chế phân supephotphat kép từ Ca3(PO4)2 theo sơ đồ sau:

                               Ca3(PO4)2  H3PO4    Ca(H2PO4)2

        Khối lượng dung dịch H2SO4 65% đã dung để điều chế 500 kg supephotphat kép là bao nhiêu, biết rằng trong thực tế lượng axit cần nhiều hơn 5% so với lí thuyết?

        A. 676,5 kg                  B. 439,73 kg                                         C. 304,42 kg                         D. 512,28 kg

ĐẠI HỌC 2008 - KHỐI A

113: Cho 11,36 gam hỗn hợp gồm Fe, FeO, Fe2O3 và Fe3O4 phản ứng hết với dung dịch HNO3

loãng (dư), thu được 1,344 lít khí NO (sản phẩm khử duy nhất, ở đktc) và dung dịch X. Cô cạn dung

dịch X thu được m gam muối khan. Giá trị của m là

A. 38,72.                                               B. 35,50.                                                  C. 49,09.                                   D. 34,36.

114: Cho Cu và dung dịch H2SO4 loãng tác dụng với chất X (một loại phân bón hóa học), thấy

thoát ra khí không màu hóa nâu trong không khí. Mặt khác, khi X tác dụng với dung dịch NaOH thì

có khí mùi khai thoát ra. Chất X là

A. amophot.                                         B. ure.                                                      C. natri nitrat.                          D. amoni nitrat.

115: Cho 3,2 gam bột Cu tác dụng với 100 ml dung dịch hỗn hợp gồm HNO3 0,8M và H2SO4

0,2M. Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, sinh ra V lít khí NO (sản phẩm khử duy nhất, ở đktc).

Giá trị của V là

A. 0,746.                                               B. 0,448.                                                  C. 1,792.                                   D. 0,672

ĐẠI HỌC 2008 - KHỐI B

116: Cho 2,16 gam Mg tác dụng với dung dịch HNO3 (dư). Sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được 0,896 lít khí NO (ở đktc) và dung dịch X. Khối lượng muối khan thu được khi làm bay hơi dung dịch X là

        A. 13,32 gam.                              B. 6,52 gam.                                           C. 8,88 gam.                             D. 13,92 gam.

117: Cho m gam hỗn hợp X gồm Al, Cu vào dung dịch HCl (dư), sau khi kết thúc phản ứng sinh ra 3,36 lít khí (ở đktc). Nếu cho m gam hỗn hợp X trên vào lượng dư axit nitric (đặc nguội), sau khi kết thúc phản ứng sinh ra 6,72 lít khí NO2 (sản phẩm khử duy nhất, ở đktc). Giá trị của m là

        A. 15,6.                              B. 11,5.                                  C. 10,5.                                  D. 12,3.

118: Thể tích dung dịch HNO3 1M (loãng) ít nhất cần dùng để hòa tan hoàn toàn một hỗn hợp gồm 0,15 mol Fe và 0,15 mol Cu là (biết phản ứng tạo chất khử duy nhất là NO)

        A. 0,6 lít.                                       B. 1,2 lít.                                                  C. 0,8 lít.                                    D. 1,0 lít.

ĐẠI HỌC 2009 - KHỐI A

119: Cho 6,72 gam Fe vào 400 ml dung dịch HNO3 1M, đến khi phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được khí NO (sản phẩm khử duy nhất) và dung dịch X. Dung dịch X có thể hoà tan tối đa m gam Cu. Giá trị của m là

A. 3,84.                                                 B. 3,20.                                                   C. 1,92.                                      D. 0,64.

120: 3,024 gam một kim loại M tan hết trong dung dịch HNO3 loãng, thu được 940,8 ml khí NxOy (sản phẩm khử duy nhất, ở đktc) có tỉ khối đối với H2 bằng 22. Khí NxOy và kim loại M là

A. N2O và Fe.                                      B. NO2 và Al.                                         C. N2O và Al.                          D. NO và Mg.

121: Nung 6,58 gam Cu(NO3)2 trong bình kín không chứa không khí, sau một thời gian thu được 4,96 gam chất rắn và hỗn hợp khí X. Hấp thụ hoàn toàn X vào nước để được 300 ml dung dịch Y. Dung dịch Y có pH bằng

A. 1. B. 4.                                             C. 3.                                                         D. 2.

122: Cho hỗn hợp gồm 1,12 gam Fe và 1,92 gam Cu vào 400 ml dung dịch chứa hỗn hợp gồm H2SO4 0,5M và NaNO3 0,2M. Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được dung dịch X và khí NO (sản phẩm khử duy nhất). Cho V ml dung dịch NaOH 1M vào dung dịch X thì lượng kết tủa thu được là lớn nhất. Giá trị tối thiểu của V là

A. 400.                                                  B. 120.                                                    C. 240.                                       D. 360.

123: Cho phương trình hoá học: Fe3O4 + HNO3 → Fe(NO3)3 + NxOy + H2O

Sau khi cân bằng phương trình hoá học trên với hệ số của các chất là những số nguyên, tối giản thì hệ số của HNO3 là

A. 23x - 9y.                                          B. 45x - 18y.                                           C. 13x - 9y.                              D. 46x - 18y.

124: Hoà tan hoàn toàn 12,42 gam Al bằng dung dịch HNO3 loãng (dư), thu được dung dịch X và 1,344 lít (ở đktc) hỗn hợp khí Y gồm hai khí là N2O và N2. Tỉ khối của hỗn hợp khí Y so với khí H2 là 18. Cô cạn dung dịch X, thu được m gam chất rắn khan. Giá trị của m là

A. 34,08.                                               B. 38,34.                                                  C. 106,38.                                D. 97,98.

ĐẠI HỌC 2009 - KHỐI B

125: Cho 61,2 gam hỗn hợp X gồm Cu và Fe3O4 tác dụng với dung dịch HNO3 loãng, đun nóng và khuấy đều. Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được 3,36 lít khí NO (sản phẩm khử duy nhất, ở đktc), dung dịch Y và còn lại 2,4 gam kim loại. Cô cạn dung dịch Y, thu được m gam muối khan. Giá trị của m là

A.      108,9.                                            B. 151,5.                                                 C. 137,1.                                   D. 97,5.

126: Cho m gam bột Fe vào 800 ml dung dịch hỗn hợp gồm Cu(NO3)2 0,2M và H2SO4 0,25M. Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được 0,6m gam hỗn hợp bột kim loại và V lít khí NO (sản phẩm khử duy nhất, ở đktc). Giá trị của m và V lần lượt là

A. 10,8 và 2,24.                                 B. 10,8 và 4,48.                                    C. 17,8 và 2,24.                      D. 17,8 và 4,48.

127: Hòa tan hoàn toàn 1,23 gam hỗn hợp X gồm Cu và Al vào dung dịch HNO3 đặc, nóng thu được 1,344 lít khí NO2 (sản phẩm khử duy nhất, ở đktc) và dung dịch Y. Sục từ từ khí NH3 (dư) vào dung dịch Y, sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được m gam kết tủa. Phần trăm về khối lượng của Cu trong hỗn hợp X và giá trị của m lần lượt là

A. 21,95% và 0,78.                           B. 78,05% và 2,25.                              C. 21,95% và 2,25.                D. 78,05% và 0,78.

 
No comments:

 

© 2012 Học Để ThiBlog tài liệu