Tính Chất Sóng Ánh Sáng - Trắc NghiệmC. MỘT SỐ CÂU TRẮC NGHIỆM LUYỆN TẬP

* Đề thi ĐH – CĐ năm 2009:

1. Chiếu xiên một chùm sáng hẹp gồm hai ánh sáng đơn sắc là vàng và lam từ không khí tới mặt nước thì

    A. chùm sáng bị phản xạ toàn phần.

    B. so với tia tới, tia khúc xạ vàng bị lệch ít hơn tia khúc xạ lam.

    C. tia khúc xạ là tia sáng vàng, còn tia sáng lam bị phản xạ toàn phần.

    D. so với tia tới, tia khúc xạ lam bị lệch ít hơn tia khúc xạ vàng.

2. Trong chân không, các bức xạ được sắp xếp theo thứ tự bước sóng giảm dần là

    A. tia hồng ngoại, ánh sáng tím, tia tử ngoại, tia Rơn-ghen.

    B. tia hồng ngoại, ánh sáng tím, tia Rơn-ghen, tia tử ngoại.

    C. nh sng tím, tia hồng ngoại, tia tử ngoại, tia Rơn-ghen.

    D. tia Rơn-ghen, tia tử ngoại, ánh sáng tím, tia hồng ngoại.

3. Trong thí nghiệm Y-âng về giao thoa ánh sáng, hai khe được chiếu bằng ánh sáng trắng có bước sóng từ 0,38 mm đến 0,76 mm. Tại vị trí vân sáng bậc 4 của ánh sáng đơn sắc có bước sóng 0,76 mm còn có bao nhiêu vân sáng nữa của các ánh sáng đơn sắc khác?

    A. 3.                        B. 8.                C. 7.                D. 4.

4. Nguồn sáng nào sau đây khi phân tích không cho quang phổ vạch phát xạ?

    A. Đèn hơi hyđrô.               B. Đèn hơi thủy ngân.                        C. Đền hơi natri.         D. Đèn dây tóc.

5. Quang phổ liên tục

    A. phụ thuộc vào nhiệt độ của nguồn phát mà không phụ thuộc vào bản chất của nguồn phát.

    B. phụ thuộc vào bản chất và nhiệt độ của nguồn phát.

    C. không phụ thuộc vào bản chất và nhiệt độ của nguồn phát.

    D. phụ thuộc vào bản chất của nguồn phát mà không phụ thuộc vào nhiệt độ của nguồn phát.

6. Trong thí nghiệm Y-âng về giao thoa ánh sáng, khoảng cách giữa hai khe là 0,5 mm, khoảng cách từ hai khe đến màn quan sát là 2 m. Nguồn sáng dùng trong thí nghiệm gồm hai bức xạ có bước sóng l1 = 450 nm và l2 = 600 nm. Trên màn quan sát, gọi M, N là hai điểm ở cùng một phía so với vân trung tâm và cách vân trung tâm lần lượt là 5,5 mm và 22 mm. Trên đoạn MN, số vị trí vân sáng trùng nhau của hai bức xạ là

    A. 4.                        B. 2.                C. 5.                D. 3.

7. Khi nói về tia hồng ngoại, phát biểu nào sau đây là sai?

    A. Tia hồng ngoại có bản chất là sóng điện từ.

    B. Các vật ở nhiệt độ trên 20000C chỉ phát ra tia hồng ngoại.

    C. Tia hồng ngoại có tần số nhỏ hơn tần số của ánh sáng tím.

    D. Tác dụng nổi bật của tia hồng ngoại là tác dụng nhiệt.

8. Phát biểu nào sau đây là đúng?

    A. Ánh sáng đơn sắc là ánh sáng bị tán sắc khi đi qua lăng kính.

    B. Ánh sáng trắng là hỗn hợp của vô số ánh sáng đơn sắc có màu biến thiên liên tục từ đỏ đến tím.

    C. Chỉ có ánh sáng trắng mới bị tán sắc khi truyền qua lăng kính.

    D. Tổng hợp các ánh sáng đơn sắc sẽ luôn được ánh sáng trắng.

9. Khi nói về quang phổ, phát biểu nào sau đây là đúng?

    A. Các chất rắn bị nung nóng thì phát ra quang phổ vạch.

    B. Mỗi nguyên tố hóa học có một quang phổ vạch đặc trưng của nguyên tố ấy.

    C. Các chất khí ở áp suất lớn bị nung nóng phát ra quang phổ vạch.

    D. Quang phổ liên tục của nguyên tố nào thì đặc trưng cho nguyên tố đó.

10. Trong thí nghiệm Y-âng về giao thoa với ánh sáng đơn sắc, khoảng cách giữa hai khe là 1 mm, khoảng cách từ mặt phẳng chứa hai khe đến màn quan sát là 2 m và khoảng vân là 0,8 mm. Cho c = 3.108 m/s. Tần số ánh sáng đơn sắc dùng trong thí nghiệm là

    A. 5,5.1014 Hz.        B. 4,5.1014 Hz.            C. 7,5.1014 Hz.            D. 6,5.1014 Hz.

11. Trong thí nghiệm Y-âng về giao thoa ánh sáng, khoảng cách giữa hai khe là 0,5 mm, khoảng cách từ mặt phẳng chứa hai khe đến màn là  2 m. Ánh sáng đơn sắc dùng trong thí nghiệm có bước sóng 0,5 mm. Vùng giao thoa trên màn rộng 26 mm. Số vân sáng là

    A. 15.                      B. 17.                          C. 13.                          D. 11.

12. Trong thí nghiệm Y-âng về giao thoa ánh sáng, nguồn sáng gồm các bức xạ có bước sóng lần lượt là       l1 = 750 nm, l2 = 675 nm và l3 = 600 nm. Tại điểm M trong vùng giao thoa trên màn mà hiệu khoảng cách đến hai khe bằng 1,5 mm có vân sáng của bức xạ

    A. l2 v l3.               B. l3.                           C. l1.                           D. l2.

13. Trong thí nghiệm Iâng về giao thoa với nguồn sáng đơn sắc, hệ vân trên màn có khoảng vân i. Nếu khoảng cách giữa hai khe còn một nửa và khoảng cách từ hai khe đến màn gấp đôi so với ban đầu thì khoảng vân trên màn

    A. giảm đi bốn lần.              B. không đổi.             C. tăng lên hai lần.                  D. tăng lên bốn lần.

14. Trong thí nghiệm Y-âng về giao thoa với ánh sáng đơn sắc, khoảng cách giữa hai khe là 1 mm, khoảng cách từ mặt phẳng chứa hai khe đến màn là 2 m. Trong hệ vân trên màn, vân sáng bậc 3 cách vân trung tâm 2,4 mm. Bước sóng của ánh sáng đơn sắc dùng trong thí nghiệm là

    A. 0,5 mm.               B. 0,7 mm.                   C. 0,4 mm.                   D. 0,6 mm.

Đề thi ĐH – CĐ năm 2010

15. Trong thí nghiệm Y-âng về giao thoa ánh sáng, hai khe được chiếu bằng ánh sáng đơn sắc có bước sóng     0,6 μm. Khoảng cách giữa hai khe là 1 mm, khoảng cách từ mặt phẳng chứa hai khe đến màn quan sát là        2,5 m, bề rộng miền giao thoa là 1,25 cm. Tổng số vân sáng và vân tối có trong miền giao thoa là

    A. 21 vân.               B. 15 vân.                    C. 17 vân.                   D. 19 vân.

16. Tia tử ngoại được dùng

    A. để tìm vết nứt trên bề mặt sản phẩm bằng kim loại.       B. trong y tế để chụp điện, chiếu điện.

    C. để chụp ảnh bề mặt Trái Đất từ vệ tinh.                                 D. để tìm khuyết tật bên trong sản phẩm bằng kim loại.

17. Trong thí nghiệm Y-âng về giao thoa ánh sáng, nguồn sáng phát đồng thời hai bức xạ đơn sắc, trong đó bức xạ màu đỏ có bước sóng λd = 720 nm và bức xạ màu lục có bước sóng λl (có giá trị trong khoảng từ 500 nm đến 575 nm). Trên màn quan sát, giữa hai vân sáng gần nhau nhất và cùng màu với vân sáng trung tâm có 8 vân sáng màu lục. Giá trị của λl

    A. 500 nm.              B. 520 nm.                  C. 540 nm.                  D. 560 nm.

18. Trong thí nghiệm Y-âng về giao thoa ánh sáng, hai khe được chiếu bằng ánh sáng trắng có bước sóng từ 380 nm đến 760 nm. Khoảng cách giữa hai khe là 0,8 mm, khoảng cách từ hai khe đến màn quan sát là 2 m. Trên màn, tại vị trí cách vân trung tâm 3 mm có vân sáng của các bức xạ với bước sóng

    A. 0,48 μm và 0,56 μm.                  B. 0,40 μm và 0,60 μm.         

    C. 0,45 μm và 0,60 μm.                  D. 0,40 μm và 0,64 μm.

19. Quang phổ vạch phát xạ

    A. của các nguyên tố khác nhau, ở cùng một nhiệt độ thì như nhau về độ sáng tỉ đối của các vạch.

    B. là một hệ thống những vạch sáng (vạch màu) riêng lẻ, ngăn cách nhau bởi những khoảng tối.

    C. do các chất rắn, chất lỏng hoặc chất khí có áp suất lớn phát ra khi bị nung nóng phát ra.

    D. là một dải có màu từ đỏ đến tím nối liền nhau một cách liên tục.

20. Trong thí nghiệm Y-âng về giao thoa ánh sáng, hai khe được chiếu bằng ánh sáng đơn sắc có bước sóng λ. Nếu tại điểm M trên màn quan sát có vân tối thứ ba (tính từ vân sáng trung tâm) thì hiệu đường đi của ánh sáng từ hai khe S1, S2 đến M có độ lớn bằng

    A. 2λ.                      B. 1,5λ.                       C. 3λ.              D. 2,5λ.

21. Chùm tia X phát ra từ một ống tia X (ống Cu-lít-giơ) có tần số lớn nhất là 6,4.1018 Hz. Bỏ qua động năng các êlectron khi bứt ra khỏi catôt. Hiệu điện thế giữa anôt và catôt của ống tia X là

    A. 13,25 kV.           B. 5,30 kV.                 C. 2,65 kV.     D. 26,50 kV.

22. Trong thí nghiệm Y-âng về giao thoa ánh sáng, các khe hẹp được chiếu sáng bởi ánh sáng đơn sắc. Khoảng vân trên màn là 1,2mm. Trong khoảng giữa hai điểm M và N trên màn ở cùng một phía so với vân sáng trung tâm, cách vân trung tâm lần lượt 2 mm và 4,5 mm, quan sát được

    A. 2 vân sáng và 2 vân tối.             B. 3 vân sáng và 2 vân tối.

    C. 2 vân sáng và 3 vân tối.             D. 2 vân sáng và 1 vân tối.

23. Khi nói về tia hồng ngoại, phát biểu nào dưới đây là sai?

    A. Tia hồng ngoại cũng có thể biến điệu được như sóng điện từ cao tần.

    B. Tia hồng ngoại có khả năng gây ra một số phản ứng hóa học.

    C. Tia hồng ngoại có tần số lớn hơn tần số của ánh sáng đỏ.

    D. Tác dụng nổi bật nhất của tia hồng ngoại là tác dụng nhiệt.

24. Trong các loại tia: Rơn-ghen, hồng ngoại, tự ngoại, đơn sắc màu lục; tia có tần số nhỏ nhất là

    A. tia tử ngoại.                    B. tia hồng ngoại.        C. tia đơn sắc màu lục.           D. tia Rơn-ghen.

25. Một lăng kính thủy tinh có góc chiết quang A = 40, đặt trong không khí. Chiết suất của lăng kính đối với ánh sáng đỏ và tím lần lượt là 1,643 và 1,685. Chiếu một chùm tia sáng song song, hẹp gồm hai bức xạ đỏ và tím vào mặt bên của lăng kính theo phương vuông góc với mặt này. Góc tạo bởi tia đỏ và tia tím sau khi ló ra khỏi mặt bên kia của lăng kính xấp xỉ bằng

    A. 1,4160.                            B. 0,3360.                    C. 0,1680.                                D. 13,3120.

26. Chiếu ánh sáng trắng do một nguồn nóng sáng phát ra vào khe hẹp F của một máy quang phổ lăng kính thì trên tấm kính ảnh (hoặc tấm kính mờ) của buồng ảnh sẽ thu được

    A. ánh sáng trắng

    B. một dải có màu từ đỏ đến tím nối liền nhau một cách liên tục.

    C. các vạch màu sáng, tối xen kẽ nhau.

    D. bảy vạch sáng từ đỏ đến tím, ngăn cách nhau bằng các khoảng tối.

27. Hiệu điện thế giữa hai điện cực của ống Cu-lít-giơ (ống tia X) là UAK = 2.104 V, bỏ qua động năng ban đầu của êlectron khi bứt ra khỏi catốt. Tần số lớn nhất của tia X mà ống có thể phát ra xấp xỉ bằng

    A.  4,83.1021 Hz.                 B. 4,83.1019 Hz.          C. 4,83.1017 Hz.                      D. 4,83.1018 Hz.

28. Một chất có khả năng phát ra ánh sáng phát quang với bước sóng . Khi dùng ánh sáng có bước sóng nào dưới đây để kích thích thì chất này không thể phát quang?

    A. .                       B. .                C. .                           D. .

29. Trong thí nghiệm I-âng về giao thoa ánh sáng, hai khe được chiếu sáng đồng thời bởi hai bức xạ đơn sắc có bước sóng lần lượt là  . Trên màn quan sát có vân sáng bậc 12 của  trùng với vân sáng bậc 10 của . Tỉ số  bằng

    A. .                                  B.                           C.                                       D.

 
 

30. Trong các nguồn bức xạ đang hoạt động: hồ quang điện, màn hình máy vô tuyến, lò sưởi điện, lò vi sóng; nguồn phát ra tia tử ngoại mạnh nhất là

    A. màn hình máy vô tuyến.             B. lò vi sóng.               C. lò sưởi điện.           D. hồ quang điện.

* Đáp án: 1 B. 2 A. 3 D.4 D. 5 A. 6 D. 7 B. 8 B. 9 B. 10 C. 11 C. 12 C. 13 D. 13 D. 14 C. 15 C. 16 A. 17 D. 18 B. 19 B. 20 D. 21 D. 22 A. 23 C. 24 B. 25 C. 26 B. 27 D. 28 C. 29 C. 30 D.
No comments:

 

© 2012 Học Để ThiBlog tài liệu