ĐÁP ÁN ĐỀ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG NĂM 2008 -Môn: TIẾNG ĐỨCBỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO   ĐÁP ÁN ĐỀ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG NĂM 2008

ĐỀ CHÍNH THỨC    

Môn: TIẾNG ĐỨC, khối D

 

Câu số

 

Mã đề thi  

 

 

 

 

 

 

 

248

312

417

653

720

936

1.  

A

A

A

A

D

B

2.  

C

A

D

D

A

A

3.  

D

A

C

B

C

D

4.  

D

C

D

D

A

C

5.  

A

A

C

D

C

D

6.  

B

A

B

A

C

D

7.  

B

C

C

C

D

C

8.  

C

D

A

B

A

C

9.  

C

A

B

B

B

C

10.

B

C

C

B

A

D

11.

A

D

A

C

C

B

12.

A

B

A

B

B

D

13.

B

C

B

D

D

D

14.

A

C

D

B

C

A

15.

B

C

B

C

B

C

16.

C

D

C

D

D

B

17.

C

C

B

C

B

D

18.

A

C

A

D

A

C

19.

C

C

C

C

C

D

20.

A

A

B

B

A

A

21.

A

D

A

A

A

A

22.

B

B

A

B

D

D

23.

C

B

B

B

C

B

24.

C

C

A

D

B

C

25.

A

B

B

D

A

B

26.

B

C

B

C

B

A

27.

C

B

B

A

D

A

28.

D

B

D

A

C

B

29.

B

B

B

B

D

C

30.

A

A

B

A

A

B

31.

A

C

D

D

D

D

32.

B

D

C

A

C

D

33.

A

A

A

A

A

C

34.

B

B

B

C

C

A

35.

D

C

C

C

D

B

36.

B

A

A

C

B

D

37.

D

D

C

B

C

B

38.

D

A

A

C

D

B

39.

D

D

D

B

D

A

40.

C

D

D

D

A

B

  1

Câu số

 

 

Mã đề thi  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

248

312

417

653

720

936

41.

B

D

A

C

C

A

42.

D

D

B

C

C

A

43.

B

B

A

C

B

B

44.

B

D

D

A

D

D

45.

D

C

D

B

B

C

46.

A

C

C

A

D

C

47.

C

B

B

A

D

C

48.

D

D

D

A

B

C

49.

A

B

A

D

C

D

50.

B

D

D

B

B

A

51.

D

D

C

D

A

D

52.

D

A

B

B

C

D

53.

D

A

C

C

C

B

54.

B

C

D

C

D

C

55.

C

D

C

D

B

C

56.

B

D

A

D

A

A

57.

A

B

A

D

D

B

58.

D

B

D

C

D

B

59.

D

C

B

B

B

C

60.

B

B

D

A

C

D

61.

C

A

D

C

A

A

62.

C

C

D

D

C

A

63.

C

D

B

B

A

D

64.

A

B

C

D

A

A

65.

B

D

C

A

D

C

66.

D

B

C

C

B

B

67.

D

C

A

B

D

C

68.

D

A

D

A

B

B

69.

C

A

C

D

B

A

70.

C

A

D

A

A

D

71.

C

C

C

C

B

A

72.

A

A

A

A

B

B

73.

A

B

D

A

C

C

74.

B

A

A

B

A

B

75.

D

D

A

A

D

A

76.

A

B

B

D

A

A

77.

C

B

C

A

B

B

78.

C

D

D

D

C

A

79.

D

A

B

C

B

C

80.

A

B

C

B

A

D

 

 

 

  2

 
No comments:

 

© 2012 Học Để ThiBlog tài liệu