ĐÁP ÁN ĐỀ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC NĂM 2011 Môn: TIẾNG PHÁPBỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO   ĐÁP ÁN ĐỀ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC NĂM 2011

ĐỀ CHÍNH THỨC                                                   Môn: TIẾNG PHÁP; Khối: D

 

 

Câu số

 

 

Mã đề thi  

 

 

275

364

483

531

726

968

1.  

C

D

C

A

A

C

2.  

B

C

D

A

A

A

3.  

A

A

A

C

A

C

4.  

C

A

D

D

B

D

5.  

B

B

D

B

B

C

6.  

C

D

B

B

B

C

7.  

C

A

C

D

D

B

8.  

A

B

D

A

B

A

9.  

D

A

B

C

D

B

10.

B

A

B

A

C

B

11.

A

C

C

C

A

B

12.

A

A

B

C

D

C

13.

D

D

B

D

C

D

14.

D

B

C

A

B

A

15.

C

A

D

A

B

D

16.

C

C

B

C

C

A

17.

A

D

A

B

A

A

18.

D

D

B

C

C

A

19.

C

D

A

C

D

C

20.

D

A

A

D

B

C

21.

D

D

A

C

D

A

22.

C

D

A

C

A

A

23.

D

D

A

A

C

B

24.

C

C

C

D

D

A

25.

C

D

D

B

D

D

26.

A

B

B

C

B

A

27.

D

B

C

B

B

C

28.

A

A

C

A

B

B

29.

A

B

A

A

B

B

30.

B

C

A

C

C

B

31.

A

A

D

D

C

C

32.

A

D

A

C

D

B

33.

B

C

D

D

A

B

34.

D

D

C

A

A

B

35.

D

D

B

B

D

B

36.

D

C

C

A

C

C

37.

B

B

B

C

B

A

38.

A

C

A

A

C

D

            1

Câu số

Mã đề thi  

275

364

483

531

726

968

39.

D

D

B

B

C

C

40.

C

C

D

A

B

C

41.

A

C

C

A

A

D

42.

C

C

A

A

D

D

43.

B

A

B

D

C

D

44.

B

D

D

B

B

A

45.

B

C

A

B

B

B

46.

B

C

A

B

B

D

47.

B

B

C

A

B

C

48.

C

C

D

D

B

D

49.

D

B

A

A

A

C

50.

A

C

D

C

C

C

51.

D

A

A

D

C

A

52.

C

C

D

C

C

A

53.

B

C

C

A

D

C

54.

B

B

C

B

C

A

55.

C

B

B

D

A

D

56.

D

B

B

A

C

D

57.

D

B

D

A

A

D

58.

C

C

D

D

A

B

59.

A

A

B

A

A

C

60.

B

C

A

D

D

C

61.

B

A

D

D

A

A

62.

C

A

A

C

C

D

63.

D

B

C

B

D

B

64.

D

D

C

B

D

C

65.

D

B

A

A

C

A

66.

C

D

C

D

D

A

67.

A

B

A

B

A

D

68.

B

A

B

D

A

A

69.

B

B

D

A

B

A

70.

A

D

D

B

D

A

71.

B

C

B

C

C

A

72.

A

B

C

A

B

C

73.

B

D

B

B

D

D

74.

B

B

D

D

A

A

75.

A

A

C

A

A

A

76.

C

D

C

C

D

B

77.

C

A

B

B

D

C

78.

D

B

D

C

D

A

79.

A

A

B

B

C

D

80.

A

A

C

A

A

B

 

  2

 
No comments:

 

© 2012 Học Để ThiBlog tài liệu