ĐÁP ÁN ĐỀ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC NĂM 2012 -Môn: TIẾNG ĐỨCBỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO      ĐÁP ÁN ĐỀ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC NĂM 2012

ĐỀ CHÍNH THỨC      

Môn: TIẾNG ĐỨC; Khối D

 

Câu số

Mã đề thi  

368

417

512

631

739

851

1.  

D

A

A

D

A

D

2.  

A

D

A

A

D

A

3.  

B

D

A

D

B

C

4.  

D

C

A

D

A

B

5.  

A

C

D

B

C

D

6.  

A

B

A

A

C

B

7.  

A

A

D

C

D

A

8.  

B

A

B

B

B

C

9.  

B

D

C

A

B

A

10.

B

D

A

D

D

D

11.

B

C

B

B

C

C

12.

A

D

D

A

C

C

13.

D

A

D

A

C

C

14.

C

C

D

C

D

A

15.

A

A

D

A

B

D

16.

C

D

B

C

B

C

17.

A

C

B

D

C

B

18.

C

A

A

C

A

D

19.

B

A

B

C

A

C

20.

C

C

D

B

B

D

21.

B

C

C

A

A

A

22.

A

D

C

C

B

B

23.

D

A

C

C

A

D

24.

C

C

D

B

D

A

25.

D

A

A

D

C

B

26.

B

B

A

A

C

C

27.

D

C

D

C

A

A

28.

B

B

A

B

A

A

29.

D

B

B

D

D

B

30.

D

D

D

B

C

A

31.

C

A

A

B

B

C

32.

C

D

B

D

C

D

33.

A

D

C

A

A

C

34.

C

C

B

D

D

D

35.

B

A

C

B

D

B

36.

C

C

C

A

A

C

37.

A

D

A

C

D

A

38.

D

B

C

B

D

B

           1

Câu số

Mã đề thi  

368

417

512

631

739

851

39.

D

C

C

A

C

A

40.

B

A

B

C

A

D

41.

A

C

D

A

B

D

42.

B

C

C

A

A

B

43.

B

B

A

C

C

B

44.

C

B

C

C

D

C

45.

C

C

B

D

B

A

46.

A

D

C

C

A

B

47.

A

B

A

C

A

B

48.

D

B

C

D

D

D

49.

B

B

D

D

A

C

50.

C

A

A

B

D

D

51.

B

D

C

A

B

C

52.

C

D

C

A

C

B

53.

C

A

B

D

C

D

54.

D

B

B

A

A

A

55.

A

A

A

D

A

A

56.

A

C

B

C

A

D

57.

B

A

D

D

B

C

58.

C

B

C

A

D

B

59.

A

C

D

A

C

A

60.

D

D

D

B

B

B

61.

D

A

B

B

C

D

62.

C

B

A

C

D

A

63.

D

B

B

D

C

C

64.

B

B

D

B

C

B

65.

C

A

B

C

D

C

66.

B

C

A

A

D

B

67.

A

B

B

B

C

A

68.

C

B

B

D

B

A

69.

D

C

A

B

B

C

70.

A

D

A

B

B

A

71.

D

D

C

D

A

B

72.

D

D

B

C

B

C

73.

D

D

D

B

A

A

74.

A

B

B

C

D

B

75.

B

A

C

D

B

C

76.

D

B

D

D

D

B

77.

B

D

D

B

C

D

78.

C

B

C

B

B

D

79.

C

C

C

C

B

D

80.

A

A

D

A

D

D

 

           2

 
No comments:

 

© 2012 Học Để ThiBlog tài liệu