bài tập Định luật bảo toàn mol e - Hóa Họcnung nong hon hop gom 11,2g Fe va 19,2g Cu ngoai khong khi mot thoi gian thu duoc hon hop gomFE;Fe2)3 ;Fe3O4;FeO;CuO co khoi luong 34,4 g.Hoa tan hoan toan hon hop thu duoc trong dd H2SO4 dac ,nong, du thu duoc V lit SO2.V=?
giải:

ở đây đề bài cho quá trình cuối cùng, nhưng nếu dung quá trình đó thì ko giải được bài toán.
Vấn đề là sự trao e. SO2 tạo ra do Fe còn có thể khử, tức là cho phần e lectron còn lại. do đó ta chỉ cần tính số mol e đó là xong.
ü Số mol e Fe, Cu cho tất cả:
Fe àFe3++3e
0,2………0,6
CuàCu2++2e
0,3………..0,6
Vậy tổng số e cho là 0,6+0,6=1,2 mol.
ü Số mol e mà Cu và Fe cho khi phản ứng với oxi:
Khối lượng oxi:
mO=mhh-mFe-mCu=34,4-11,2-19,2=4 g.
=>nO=4:16=0,25 mol.
O +     2eàO2-
0,25…0,5
Áp dụng định luật bảo toàn mol e ta có số mol e mà Cu và Fe cho lúc này là 0,5 mol.
=>số mol e mà Cu với Fe có thể cho còn lại là: ne=1,2-0,5=0,7 mol.
Khi phản ứng với H2SO4 thì nó sẽ cho phần này nên ta có:
S+6 +2e àS+4.
…….0,7…0,35
Vậy: VSO2=n.22,4=0,35.22,4=7,84 lít 

No comments:

 

© 2012 Học Để ThiBlog tài liệu