Bài toán hỗn hợp kim loạiTuyển tập nhựng bài toán Hóa Học về hỗn hợp kim loại hay
98 comments:

 1. Chia 46 g hon hop gom(Al,Fe,Cu) thanh 2 phan bang nhau. Phan 1:Hoa tan hoan toan bang dung dich HCl du thu duoc 11.2 lit khi H2(dktc) Phần 2 :Tác dụng vừa đủ với 15.68 lít khí Cl2(đktc) Tính thành phần theo khối lượng các chất trong hỗn hợp.

  ReplyDelete
 2. Cho 4g hh bột kim loại gồm : Al ,Fe , Cu thành 2 phần đều nhau. Cho phần 1 tác dụng với lượng dư dung dịch Hcl thu được 560 ml H2, cho phần 2 tác dụng dung dịch dư Na0H thu đc 336 ml H2, các thể tích khí đo ở dktc.
  a/ Viết các phương trình hóa học xảy ra
  b/ tính thành phần phần trăm khối lượng của từng kim loại trog hỗn hợp
  c/ Bằng phương pháp hóa học hãy phân biệt các kim loại trên trong hỗn hợp.

  ReplyDelete
 3. Cho hỗn hợp G ở dạng bột gồm Al, Fe, Cu. Hòa tan 23,4g G bằng một lượng dư dung dịch H2SO4 đặc, nóng thu được 0,675 mol khí SO2. Cho 23,4g G vào bình A chứa dung dịch H2SO4 loãng dư, sau phản ứng hoàn toàn thu được 0,45 mol khí B. Khối lượng của từng KL trong hỗn hợp G là?
  ĐA: AL=5,4g Fe=8,4g Cu=9,6g

  ReplyDelete
 4. Chia 4.5 g A gồm Al, Fe, Cu thành 2 fần = nhau
  Phần 1 đem hòa tan trong dd HCl dư. Kết thúc phản ứng thu đc 1344 ml khí (đktc) còn lại 0.6 g CR ko tan. Tính khối lượng mỗi kim loại trong A
  Phần 2 cho tác dụng với 1.2 l dd AgNO3 0.08 M và Cu(NO3)2 0.5 M . pứ kết thúc thu đc CR B, dd C. Coi thể tích chất rắn ko đáng kể và thể tích dd ko đổi. Tính khối lượng CR B và CM các chất trong dd C.

  ReplyDelete
 5. Cho 5,2 g hỗn hợp A gồm Al, Fe, Cu tác dụng với 20ml dung dịch NaOH 6M thu đc 2,688 l H2 (đktc) sau đó thêm tiế 400 ml dung dich HCl 1M và đyn nóng đến khí H2 ngừng thoát ra. Lọc tách chất rắn B. Cho B tác dụng hết với HNO3 loãng thu đc dung dịch C và 0,672 lít khí NO (đktc). Cho C tác dụng với dung dịch NaOH dư thu đc kết tủa D ở nhiệt độ cao tới khối lượng không đổi thu đc chất rắn E.
  1/ Tính % khối lượng mỗi kim loại trong hỗn hợp A
  2/ Tính khối lượng chất rắn E (các pư xảy ra hoàn toàn)

  ReplyDelete
 6. ĐỐt cháy 26,5 g hỗn hợp(Al , Fe,Cu) thu được 36,1 g chất rắn X . CHo hỗn hợp
  X hòa tan vừa đủ trong V lít dung dịch H2SO4 (68%) ( d= 1,42g/ml) giải phóng 8,96 lít NO2 duy nhất . Tính V

  ReplyDelete
 7. Hòa tan 23,4 gam hỗn hợp G gồm Al,Fe,Cu trong dung dịch H2SO4 đặc nóng thu được 15,12 lít (dktc) khí SO2.Nếu cho 23,4 gam G vào bình A chứa 850ml dung dịch H2SO4 loãng dư 1M thu được khí B.Dẫn toàn bộ khí B vào ống chứa bột CuO dư , đung nóng thấy khối lượng chất rắn giảm 7,2 gam so với ban đầu.Cho các phản ứng đều xảy ra hoàn toàn.
  a) TÍnh % khối lượng mỗi kim loại trong G(t làm đc ).
  b)Cho dung dịch chứa m gam NaNO3 vào bình A sau phản ứng giữa G với dung dịch H2SO4 loãng ở trên thấy thoát ra V lít khí NO(dktc) (sản phẩm khử duy nhất).Tính giá trị nhỏ nhất của m để V lớn nhất.
  ĐS
  a) 23,08%Al
  35,90%Fe
  41,02% Cu
  B) 12,75gam

  ReplyDelete
 8. Bang phương phap hoa hoc hay tach cac chat ra khoi nhau:Al;Fe;Cu;Ag va Chi dung 1 thuoc thu hay nhan biet:HCL ; H2SO4; NaCl;Na2SO4

  ReplyDelete
 9. Đốt cháy hoàn toàn 33,4g hh B1 gồm bột các kim loại Al Fe Cu ngoài không khí tạo ra 41,4g hh B2 gồm 3 oxits. Cho toàn bộ hh B2 td vs dd H2SO4 20%, d=1,14g/ml. Tính V của dd H2SO4 đã dùng.

  ReplyDelete
 10. Đốt cháy hoàn toàn 33,4g hỗn hợp X gồm Al, Fe, Cu ngoài kkhí thu được 41,4g hỗn hợp Y gồm 3 oxit.
  Cho Y tác dụng hoàn toàn với dng dịch H2SO4 20% (d=1,14g/ml). Thể tích tối thiểu của dung dịch H2SO4 20% để hoà tan hết hỗn hợp Y là
  A. 215ml B. 86ml C. 245ml D. 430ml

  ReplyDelete
 11. 1).Bằng pp hóa học hãy tách từng KL: Al,Fe,Cu ra khỏi hỗn hợp 3 KL.
  2)Điều chế muối sunfat từ Fe2S,O2,H2O?

  ReplyDelete
 12. Cho m(g) hh Al,Fe,Cu td voi HNO3 dư thu dc 80g muối và 8,96(l) NO(dktc).
  Tìm m

  ReplyDelete
 13. Cho 5 kim loại Mg, Al, Fe, Cu, Ba. Chỉ dùng dung dịch H2SO4 loãng có thể nhận biết được bao nhiêu kim loại trong số các kim loại trên ?

  ReplyDelete
 14. Hòa tan 9.94g X gồm Al.Fe,Cu trong HNO3 loãng thì thấy thoát ra 3.54l NO( dktc).Tính khối lượng muối thu được?

  ReplyDelete
 15. Cho 8,7g hh gồm Al, Fe, Cu +H2SO4 lỏng -->4,48l h2+ ddA +m gam chất rắn.
  Hòa tan chất rắn +H2SO4 --> 1,12 lít SO2 (đktc)
  A.Viết pt
  B.Tính phầm trăm KL
  C.dẫn toàn bộ SO2 vào đ KMNO4 0,5M.Tìm V SO2

  ReplyDelete
 16. 1. Cho m g hỗn hợp X gồm Al, Fe, Cu tác dụng vừa hết với 1 lít dung dịch HNO3 1,2M. Sau phản ứng thu đc (m+31) g muối nitrat của kim loại và V lít hỗn hợp khí Y gồm NO& N2O cân nặng 17,8g. tính V?
  A. 11,2 B. 15,68 C. 20,16 D. 6,72

  ReplyDelete
 17. Moi nguoi oi gjup e giai bt hoa nay voi nha :cho 52,1g hon hop A gom Al Fe Cu,chia lam 2 phan.
  phan 1 cho tac dung vs HCl du thu 8.96l H2.
  phan 2 tac dung vs HNO3d,n thu 4.48 l NO2.tinh fan tram trong hon hop dau.

  ReplyDelete
 18. Cho 15.82 gam hỗn hợp al, fe, cu tác dụng hết với h2so4 đặc nóng đươc dung dịch A và 9.632 lít so2. cố cạn A được bao nhiêu gam muối khan

  ReplyDelete
 19. Hh 3 kim loai gom Al, Fe, Cu. hoa tan a g hh bang H2SO4d nong vua du thi thoat ra 15,68l SO2 va nhan duoc dd X.chia doi X, 1 nua dem co can nhan duoc 45,1g muoi khan, con 1 nua them NaOH du roi loc ket tua nung trong kk den khoi luong khong doi can nang 12 g.tinh a va khoi luong moi kim loai

  ReplyDelete
 20. Cho 29g al,fe,cu tac dung het voi HNO3 thu duoc 0.672 l NO tinh khoi luong muoi khan thu duoc

  ReplyDelete
 21. 1. Cho 1.572 g bột A gồm Al, Fe, Cu tác dụng hoàn toàn vs 40 ml dd CuSO4 1M thu đc dd B và hh D gồm 2 kloại. Cho dd NaOH tác dụng từ từ vs dd B cho đến khi thu đc lượng kết tủa lớn nhất; nung kết tủa trong không khí dến khối lượng không đổi dc 1.82 g hh hai oxit. Cho D tác dụng hoàn toàn với dd AgNO3 thì lượng Ag thu đc lớn hơn khối luơg của D là 7.336 gam. Tính số g mỗi kim loại có trong A.

  ReplyDelete
 22. 1,Cho 10,1g hh Al,Fe,Cu td Cl2 sau phan ung khoi luong hh tang 22,1875g ,lay 1/10 đ thu dc td NaOH,loc kket tua nung trong khong khi dc 1g.Tinh % kim loai
  2,Cho 1,12g Ag,Cu td H2SO4dac khi sinh ra td Cl2 du.đ thu dc sau do td đ BàCl 0,1M, khoi luong ket tua 1,864g
  a,Vđ BàCl 0,1M
  b,% hh ban dau

  ReplyDelete
 23. Cho 2,165 hỗn hợp gồm Al, Fe, Cu, tác dụng hết với dung dịch H2SO4 loãng dư thu được 925ml khí( đktc) .Nếu cho lượng gấp đôi hỗn hợp trên tác dụng vừa đủ với 25g dung dịch H2SO4 đặc nóng 98% thu được SO2 và dung dịch B. Tính % các chất ban đầu và C% dung dịch B

  ReplyDelete
 24. hỗn hợp 3kim loại Al,Fe,Cu. Hòa tan a g hỗn hợp trên bằng H2SO4 đặc nóng vừa đủ thoát ra 15.68 l khí SO2(đktc)và nhận được dd X. Chia đôi X,một nữa đem cô cạn nhận được 45.1g muối khan, còn một nữa thêm NaOH dư lọc kết tủa nung trong không khí đến khối lượng không đổi cân nặng 12g.Tìm a và khối lượng mỗi kim loại trong hỗn hợp ban dầu

  ReplyDelete
 25. Có 34,8 g hỗn hợp kl Al, Fe, Cu. Chia làm 2 phần bằng nhau. Một phần cho vào dung dịch HNO3 đặc nguội thì có 4,48l đktc 1 chất khí bay ra. Một phần cho vào dung dịch HCl thì có 8,96l đktc 1 chất khí bay ra. Tính khối lượng mỗi kim loại trong hỗn hợp.

  ReplyDelete
 26. cho HH X gồm Al, Fe, Cu. cho m gam HH X này tác dụng với dung dịch CuSO4 thu đc 35.2 gam chất rắn. mặt khác cũng cho m gam HH X này tác dụng với 500ml dd HCl 2M. thu đc 8.96 lít khí H2 ở ĐKTC. thu đc dd Y và a gam chất rắn. viết PTHH. tìm a

  ReplyDelete
 27. 1/ Cho 14.04 g hh ( Al, Fe,Cu ) vào bình A đựng H2SO4 loãng ( dư trong toàn bộ thí ngiệm) dc 0.34 mol H2 . Mặt khác thêm tiếp NaNo3 dư vào bình A đến phản ứng hoàn toàn được 0.08mol NO ( sản phẩm khử duy nhất ) . Số mol các kim loại Fe, Al, Cu,trong hỗn hợp là bao nhiêu?

  2/ m g hỗn hợp ( Fe, Cu ) vào dd HCl , pưk tủa thu dược 2.24l h2 .Thêm TIẾP Kno3 dư vào hệ pukt dc 2.24l NO ( sản phẩm khử duy nhất ) . tính m biết hcl dư tong toàn bộ thí nghiệm

  ReplyDelete
 28. Hỗn hợp ba kim loại Al,Fe,Cu. Hòa tan a gam hỗn hợp bằng H2SO4(đặc,nóng) vừa đủ thì thoát ra 15.68 lít SO2(đktc) và nhận được dung dịch X. Chia đôi X, một nửa đem cô cạn nhận được 45.1g muối khan. Còn một nửa thêm NaOH dư rồi lọc chất kết tủa nung trong không khí đến lượng không đổi cân nặng 12g. Tìm a và khối lượng mỗi kim loại.

  ReplyDelete
 29. 3.58g hh bột x: al,fe,cu vào 200ml dung dịch cu(no3)2 0.5M đén khi phản ứng kết thúc thu được dung dịch A và chất rắn B. nung B trong ko khí ở nhiệt đọ cao đến phản ứng hoàn toàn được 6.4g chất rắn. Cho A td NH3 dư, lọc lấy kết tủa đem nung trong ko khí đến khối lượng ko đổi được 2.62g chất rắn D
  1. Tinh phần trăm khối lượng các chất trong hh X
  2. hòa tan hoàn toàn 3.58g hh X vào 250ml dung dịch hno3 được dung dịch E và khí NO bay lên. Dung dịch E tác dụng vùa hết 0.88g bột CU. tính a

  ReplyDelete
 30. bài 1 :cho 1,572g h2 A ở dạng bột gồm Al,Fe, Cu tác dụng hoàn toàn với 40ml d2 CuSO4 1M thu được d2 B và h2 D gồm 2 KLoai.cho d2 NAOh + từ từ với d2 B đến khi thu được lượng kết tủa lớn nhất. lọc kết tủa nung trong kk đến khôi lượng kô đổi thu dc 1,82g h2 2 oxit. cho D tác dụng hoàn toàn với d2 AgNO3 ỵif lượng Ag thu dc lón hơn KL của D là 7,33g.tính Kluonng mỗi kim loại trong h2 A
  bài 2:nhúng 1 thanh sắt và 1 thanh Zn vào cùng 1 cốc chứa 500ml d2 CuSO4. sau 1 tg lấy 2 thanh ra khỏi cốc mỗi thanh có đồng bám vào và Kl d2 trong cốc giảm đi 1,12g .d2 s.p.u nồng độ của ZnSO4 gấp 2,5 lần nồng độ của FeSO4.thêm d2 NaOH dư vào cốc lọc kết tủa nug ở tO cao trong không khí đến lượng kô đổi thu được 14,5g Chất rắn .tính Cm của CuSO4 và tính KL Cu bám trên mỗi thanh

  ReplyDelete
 31. cho hon hop X gom cac kim loai Al,Fe,Cu,Ag (voi ti le so mol AL va Fe la 8/3 ). dem nung nong 20,1 g hon hop X trong khong khi, sau pu thu duoc 26,1 g hh chat ran Y ( gia dinh Fe + O2 = Fe3o4). Dem hoa tan hon hop Y bang dd hcl du chi con lai 8,1g mot chat ran khong tan.Hay tinh khoi luong moi kim loai trong hh X

  ReplyDelete
 32. cho 29,7 gam hon hop X gom Al, Fe, Cu tac dung voi m gam dd HNO3 25%.Sau phan ung thu duoc 0,35 mol honhop khi Y gom NO va N2O co khoi luong 11,55 gam, dd Z va con lai 5,6 gam 1 kim loai,Cho Z tac dung voi NaOH du,lay ket tua thu duoc nung trong khong khi den khi khoi luong khong doi duoc 21 gam chat ran .Tinh m va khoi luong Fe trong hon hop

  ReplyDelete
 33. cho m(g) hỗn hợp gồm Al , Fe ,Cu (có tỉ lệ mol 1:1:2 ) phản ứng với axit h2sO4 đặc,nóng,dư.sau phản ứng thu được 4,48 lít SO2 (sản phẩm khử duy nhất,đktc)và dung dịch chứa m1 gam muối .tính m , m1?

  ReplyDelete
 34. Cho m g hỗn hợp X gồm Al,Fe,Cu tác dụng với oxi thu đc 1,2m g chất rắn Y. Hoà tan hoàn toàn Y trong dd HNO3 dư thấy thoát ra 2,24 l khí NO(đktc).Cô cạn dd thu đc 3,75m g muối.Giá trị của m là
  A.18,5 B.15,5 C.16,5 D.17,5

  ReplyDelete
 35. Cho m g hỗn hợp X gồm Al,Fe,Cu tác dụng với oxi thu đc 1,2m g chất rắn Y. Hoà tan hoàn toàn Y trong dd HNO3 dư thấy thoát ra 2,24 l khí NO(đktc).Cô cạn dd thu đc 3,75m g muối.Giá trị của m là
  A.18,5 B.15,5 C.16,5 D.17,5

  ReplyDelete
 36. Cho 17,4 gam hỗn hợp X gồm Al,Fe,Cu vào bình đựng dung dịch H2SO4 loãng , dư thu được 8,96 lít khí H2. Thêm từ từ dung dịch KNO3 vào hỗn hợp sau phản ứng đến khi dừng thoát khí thu được 22,4 lít khí X không màu, hoá nâu trong không khí ( là sản phẩm khử duy nhất của N +5 ) và dung dịch Y. Xác định khối lượng mỗi kim loại trong X và khối lượng muối có trong dung dịch Y, các khí đo ở đktc

  ReplyDelete
 37. Có bao nhiêu cặp chất đôi một phản ứng với nhau ( bao nhiêu PTHH) : Na, Al, Fe, Cu, Cl2, Na2O, CuO, SO2, H2O, HCl, NaOH, Na2CO3, Cu(OH)2, CuS

  ReplyDelete
 38. Đốt cháy hoàn toàn 17g hỗn hợp A gồm Al, Fe, Cu thu được 25,8 gam hỗn hợp B gồm 3oxit. Tính V dd HCl 2M đủ tác dụng với B.
  Chú ý: Fe3O4 phải tách ra thành FeO, Fe2O3.

  ReplyDelete
 39. Câu2 :cho 1,572 gam hỗn hợp A gồm AL ,FE ,Cu tác dụng hoàn toàn với 40 ml dung dịch CuSO4 1M thu được dung dịch B và hỗn hợp D gồm 2 kim loại , cho dung dịch NaOH tác dụng từ từ với dung dịch B cho đến khi thu được lượng kết tủa lớn nhất ,nung kết tủa trong không khí đến khối lượng không đổi được 1,82 gam hỗn hợp 2 ôxit kim loại .Cho D tác dụng với dung dịch AgNO3 thì lượng Ag thu được lớn hơn khối lượng D là 7,336gam .Tính số gam mỗi kim loại trong hỗn hợp A
  Bài 3 :Cho 8,3 gam một hỗn hợp Al,Fe,vào 200ml dung dịch CuSO4 1,05M ,sau phản ứng hoàn toàn thu được 15,68 gam chất rắn A và dung dịch B
  a.Xác định khối lượng các chất trong hỗn hợp ban đầu
  b.tính % khối lượng các chất trong hỗn hợp ban đàu
  c.Tính nồng độ mol các chất trong dung dịch B

  ReplyDelete
 40. Bài 1 :
  Nung nóng m gam C rốinhung vào dung dịch H2SO4 7,5M sau khi ngưng tụ hơi nước thu được 20,16 lít hỗn hợp khí B(dktc)Tính m
  Bài 2 :
  Cho hỗn hợp A ở dạng bột gồm Al Fe Cu Hòa tan 23,4 gam A bằng một lượng dư dung dịch H2SO4 đặc nóng thu được 15,12 lít khí SO2. Cho 23,4 gam A vào bình chứa 850 ml dung dịch H2SO4 1M(loãng), sau khi phản ứng hoàn toàn, thu được khí B và dung dịch C. Dẫn từ từ toàn bộ lượng khí B vào ống chứa bột CuO dư nung nóng , thấy khối lượng chất rắn trong ống giảm 7,2 gam so với ban đầu.
  Viết phương trình hóa học của các phản ứng sảy ra và tính thành phần phần trăm theo khối lượng của mỗi chất trong hỗn hợp A.Tính Cm của các chất trong dung dịch C
  Bài 3:
  Cho 8,96 g hỗn hợp A gồm (Fe, FeO , Fe2O3) tác dụng với dung dịch H2SO4 đặc nóng dư thì thu được 1,12 lít khí (đktc)Mặt khác khi cho cùng lượng hỗn hợp trên tác dụng vừa đủ với dung dịch H2SO4 loãng 10% thì thu được 0,448 lít khí (đktc) và dung dịch B.
  Tính % về khối lượng của mỗi chất trong hỗn hợp A và tính C% các chất thu được trong dung dịch B.
  Bài 4:
  Cho khí CO dư qua 3,34 g hỗn hợp A gồm FeO CuO Al2O3 nung nóng , đến khi phản ứng hoàn toàn ta thu được hỗn hợp khí B . Sục từ từ hỗn hợp khí B vào dung dịch nước vôi trong thì thấy thu được 3g kết tủa . Mặt khác nếu cho cùng lượng hỗn hợp A ở trên tác dụng với dung dịch H2SO4 đặc nóng, dư thì thu được 0,112 lít khí (đktc) và dung dịch B.
  Tính % về khối lượng của mỗi chất trong hỗn hợp A.

  ReplyDelete
 41. 1|Cho 15.6(g) hỗn hợp X gồm ba kim loại Al,Fe,Cu tác dụng hết với H2SO4 dư,đung nóng sau phản ứng thu được 6.72 lít khí ở điều kiện tiêu chuẩn.Tính khối lượng muối thu được.
  2|Cho 10.5(g) hỗn hợp X gồm Al,Fe,Cu tác dụng hết với O2 thu được 12.1(g) hỗn hợp X gồm các oxit,cho các oxit tác dụng hết với V lít hỗn hợp H2SO4 loãng 0.1M.Tính thể tích H2SO4 cần dùng

  ReplyDelete
 42. 3 kim loại: Al, Fe, Cu vào 2 lít dd HNO3 vừa đủ tạo ra 1,792 lít khí X (đktc) : N2 , NO2. có tỉ khổi so với He là 9,25. tính nồng độ mol của HNO3 đã dùng?

  ReplyDelete
 43. Cho 3 kim loại Al Fe Cu vào 2l dd HNO3 phản ứng vừa đủ thu được 1.792l khí X(đktc) gồm N2 và NO2 có tỉ khối của X so với He là 9.25.Xác định nồng độ HNO3 ban đầu

  ReplyDelete
 44. hỗn hợp 3 KL Al,Fe,Cu . Hòa tan a (g) hỗn hợp bằng H2SO4 đặc nóng vừa đủ thì thoát ra 15,68 l So2( đktc) và dd X . Chia đôi dd X , một nửa đem cô cạn nhận đc 45,1 g muối khan , còn một nửa thêm NaOh dư rồi lọc kết tủa nung trong không khí đến khối lượng không đổi cân nặng 12 g . Tìm a và khối lượng mỗi KL

  ReplyDelete
 45. Hỗn hợp A gồm Al, Fe, Cu
  - Chop 33.1g hỗn hợp A tác dụng với lượng dư clo được 86.35g hỗn hợp muối.
  - Cho 0.9 mol hỗn hợp A tác dụng với dung dịch NaOH dư thấy có 5.04 lít khí bay ra (dktc)
  Xác định phần trăm khối lượng mỗi kim loại trong A.

  ReplyDelete
 46. cho P g hon hop Al, Fe, Cu vào 200 g dd HNO3 63% sau phan ung hoan toan dc dd A và 7.168 lit khí NO( 27,3 oC & 1,1 atm) chia A lam 2 fan = nhau:
  P1: tac dung vs luong du dd NH3 thu dc 3,41 g ket tủa
  P2 : tac dung vs luong du dd NaOH , sau phan ung lay ket tua nung den kLg ko doi dc 2.4 g chat rắn
  Xđ P và % klg moi KL trong Hon hop

  ReplyDelete
 47. Hỗn hợp 3 kim loại Al, Fe, Cu. Hòa tan a g hỗn hợp bằng HCl đặc, nóng vừa đủ thì thoát ra 15,68 đề-xi-mét-khối (đktc) và nhận được dung dịch x chia đôi x một nửa đem cô cạn được 45,1g muối khan, một nửa thêm NaOH dư rồi lọc kết tủa nung trong không khí đến khối lượng không đổi cân nặng 12 g. Tìm a và khối lượng mỗi kim loại

  ReplyDelete
 48. Cho 29gam hỗn hợp gồm Al;Fe;Cu tác dụng hết với HNO3 thu được 0,672 lít khí NO(đktc).Tính khối lượng hỗn hợp muối khan thu được sau phản ứng
  a29,00g b36,00g c29,44g d36,44g

  ReplyDelete
 49. cho b gam hh Al, Fe, Cu vào 200 gam dd HNO3 63%. Sau pư hoàn toàn thu được đ A và 7.168 lit khí NO2 ( 27.3 độ C, 1.1 atm,) chia A thành 2 phần bằng nhau
  phần I: t/d dd NH3 dư thu dc 3.41 gam kết tủa
  phần II t/d đ NaOH dư thu dc kết tủa, nung nóng đến klượng ko đổi dc 2.4 gam c.rắn

  a) b=?. tính %m mỗi kloại
  b) C% các chất trong dd A

  ReplyDelete
 50. Cho 40 gam hỗn hợp gồm Al,Fe,Cu tác dụng với Oxi tạo ra 48 gam hỗn hợp các Oxit CuO,Al2O3,FeO,Fe2O3,Fe3O4.Sau đó cho honhợp các oxit này tác dụng với H2SO4 loãng tạo ra m (gam) muói. Hỏi m bằng bao nhiêu

  ReplyDelete
 51. g hỗn hợp ( Al,Fe,Cu) chia làm 3 phần bằng nhau :
  Phần 1: tác dụng với H2SO4 loãng thu đc 016g khí
  Phần 2 : tác dụng với H2SO4 đặc thu đc 1.344lít khí (O'C 2atm)
  Phần 3 tác dụng với H2SO4 đặc nguội thu đc 672ml khí SO2 (đkc)
  ...Tìm m (bỏ wa pứ giữa kim loại và muối )

  ReplyDelete
 52. hỗn hợp X gồm Al, Fe, Cu. Đốt cháy hoàn toàn 33,4 gam X ngoài không khí, thu được 41,4 gam hỗn hợp Y gồm ba oxit. Cho toàn bộ Y tác dụng hoàn toàn với dung dịch H2SO4 20% khối lượng riêng d= 1,14 g/ml. Tính thể tích tối thiểu của dung dịch H2SO4 trên dùng để hòa tan hết hỗn hợp Y

  ReplyDelete
 53. hỗn hợp X gồm Al, Fe, Cu. Đốt cháy hoàn toàn 33,4 gam X ngoài không khí, thu được 41,4 gam hỗn hợp Y gồm ba oxit. Cho toàn bộ Y tác dụng hoàn toàn với dung dịch H2SO4 20% khối lượng riêng d= 1,14 g/ml. Tính thể tích tối thiểu của dung dịch H2SO4 trên dùng để hòa tan hết hỗn hợp Y

  ReplyDelete
 54. a) 3 chất rắn:Al, Fe, Cu
  b) 4 dung dịch : NaCl . HCl , H2SO4 , NaOH
  c) chỉ đk dùng quỳ tím, hãy nhận biết 4 dung dịch sau: HCl , H2SO4 , Ba(OH)2 , Na2SO4

  ReplyDelete
 55. Trong các nguyên tố : Na,Mg,Al,Fe,Cu,Zn,Br,Ba.Cho mình hỏi nguyên tố nào ko tác dụng đc với dd h2s04 đặc nóng. Nguyên tố nào k0 tác dụng với dd h2s04 loãng.Chất nào vừa tác dụng với H2s04 đặc nóng vừa tác dụng với dd h2s04 loãng???

  ReplyDelete
 56. Cho 33,1g Al Fe Cu co ti le mol tuong ung 1:2:3 tac dung dd h2so4 dac nong thu duoc 16,8l khi A dktc san pham khu duy nhat.

  Tim A
  tinh so mol h2so4 phan ung

  ReplyDelete
 57. Cho hỗn hợp gồm Al, Fe, Cu nặng 14,7g cháy h.toàn trong oxi đc chất rắn có khối lượng 25,9g. Tìm VO2 ở đktc p.ứg
  b) Nếu cho hỗn hợp 3KL trên p.ứg với dung dịch HCL dư đc 1KL ko tan nặng 6,4g và 6,7l H2 ở đktc. Tìm m muối KL ở hỗn hợp

  ReplyDelete
 58. Hòa tan htoàn 79 gam hh Al, Fe, Cu bằng dd HNO3 đậm đặc nóng thu đc 99,68 l A duy nhất. Mặt khác 15,8 g hh kloại t/d vs HCl dư đc 6,496 l khí (đkc). Khối lg mỗi kloại trong 79g hh là bn?

  ReplyDelete
 59. Chia 17,4 g hỗn hợp Al, Fe , Cu thành 2 phần bằng nhau. Phần 1 tác dụng HNO3 đặc nguội dư thu được 2,24l khí ( đktc). Phần 2 tác dụng dd HCl dư thu được 4,48l khí đktc.
  Tính phần trăm khối lượng mỗi chất trong hỗn hợp
  ( các ptpư viết ở dạng ion thu gọn)

  ReplyDelete
 60. Cho 7g hh 3 kim loai Al,Fe,Cu trong dd H2SO4. Su khi phan ung ket thuc, trong binh con lai 1.5g chat ran va the tich H2 thoẩt la 4.48l. Tinh khoi luong H2SO4 trong fan ung va % moi kim loai trong hon hop ban dau.

  ReplyDelete
 61. hỗn hợp Al,Fe,Cu có khối lượng mA g tác dụng H2SO4 đặc nóng vừa đủ 15.68 l khí (ĐKTC) và dung dịch X, chia đôi X, một nữa đem cô cạn được 45.1 g muối khan, một nữa thêm NaOH lọc kết tủa, nung trong không khí đến lượng không đổi nặng 12 g. Tìm A và m mỗi kim loại

  ReplyDelete
 62. Hỗn hợp 3 KL Al,Fe,Cu.Hòa tan a g hỗn hợp = H2S04 đặc nóng(cân bằng pt này hơi khó nha:d) vừa đủ thì thoát ra 15.68l SO2 đktc và dd X.Chia đôi X,một nữa đem cô cạn nhận được 45.1g muối khan ,còn 1 nữa thêm NaOH dư rồi lọc kết tủa ,nung trong kkhí đến lượng ko đổi cân nặng 12g .Tìm a và khối lượng mối kim loại

  ReplyDelete
 63. cho Al,Fe,Cu vao HCl,H2SO4 loang du thay thoat ra 0,25 mol H2.tiep tuc chho NaNO3 du vao thu duoc 0,1mol NO.dung dich thu duoc cho tac dung voi NaOH du thu ket tua, dem nung nong' trong khong khi'den phan ung hoan toan thu duoc 16g ran.tim khoi luong kim loai ban dau.

  ReplyDelete
 64. Cho 3 kim loại Al Fe Cu vào 2l dd HNO3 phản ứng vừa đủ thu được 1.792l khí X(đktc) gồm N2 và NO2 có tỉ khối của X so với He là 9.25.Xác định nồng độ HNO3 ban đầu
  mình đã dùng bảo toàn e nhưng tìm dk mol khí N2 và NO2 thì chỉ lập dk 2pt nhưng 3 an ko giải dk

  ReplyDelete
 65. cho hh 3 kim loại Al, Fe, Cu vào 2 lít dd HNO3 phản ứng vừa đủ thu được 1,792 lít (đktc) gồm NO2 và N2, tỷ hơi của hh khí so với He bằng 9,25.Nồng độ ban đầu của HNO3.

  ReplyDelete
 66. Chia 20g hỗn hợp X gồm Al, Fe, Cu thành hai phần bằng nhau. Phần 1 tác dụng với dd HCl thu được 5,6 l khí (đkc). Phần 2 cho vào dd NaOH dư thu được 3,36l khí (đkc). % khối lượng Cu có trong hỗn hợp là:
  A. 8,5% B. 13% C. 16% D. 17%

  ReplyDelete
 67. 1. Hỗn hợp A gồm Al, Fe, Cu.
  -cho 33,1 gam hỗn hợp A tác dụng với lượng dư Clo thu được 86,35 gam hỗn hợp muối.
  - cho 0,9 mol hỗn hợp A tác dụng với dung dịch NaOH dư thấy có 5,04 lít khí bay ra ( đktc).
  xác dịnh phần trăm khối lượng mỗi kim loại trong hỗn hợp A?
  2.. a. cho 13 gam Zn vào 100g dung dịch X chứa 0,1 mol CuSO4 và 0,2 mol FeSO4 dược dung dịch Y chứa 2 muối tan. tính nồng độ phần trăm các chất trong dd Y.
  2. phải trộn dung dich HCl 0,3M với dung dịch HCl 0,8 M theo tỉ lệ thể tích ntn để được dung dịch HCl 0,5M?

  ReplyDelete
 68. 1. cho 7,02g hon hop al,fe,cu vao dd hcl du(dung trong binh a)thay co lai chat ran B va khi.cho toan bo san pham qua ong su dung CuO nung nong thay khoi luong ong su dung CuO giam 2,72g.them vao A luong muoi natri,thu 0,896l khi khong mau hoa nau trong khong khi.tinh khoi luong cac chat trong hon hop?
  2. khi cho ancol vao natri thi khoi luong binh natri tang la gi?

  ReplyDelete
 69. cho 17 gam hỗn hợp gồm Al, Fe, Cu tác dụng với H2SO4 loãng dư đến khi phản ứng kết thúc thu được 10,08 lít khí H2(đktc); 3,2 gam chất rắn Y và dung dịch Z < ở đây rắn Y nghĩa là Cu và dung dịch Z bao gồm: Al2(SO4)3 và Fe2(SO4)3>
  tính khối lượng kim loại trong X
  ..................................................

  ReplyDelete
 70. Cho 1,15 gam hỗn hợp: Al, Fe, Cu tác dụng với dung dịch chứa H2SO4 và HNO3, khi kết thúc phản ứng thu được 0,896 lít hỗn hợp khí A: SO2, NO2, NO (đktc) và dd B. Dẫn A qua 40 ml dd Br2 dư thu được dd C. Khí thoát ra khỏi dd Br2 có tỉ khối so với H2 là 61/3. Cho dd B tác dụng dung dịch NH3 dư, lấy kết tủa nung đến khối lượng không đổi thu được 1,31 gam rắn.
  Tính khối lượng mỗi kim loại trong hỗn hợp ban đầu biết pH của dd C bằng 0.

  ReplyDelete
 71. Cho 5.2g hh A gom Al,Fe, Cu tac dung voi 20ml dd NaOH 6M, thu dc 2.688l khi o đktc,, sau do them 400ml dd HCl 1M va dun nong den khi H2 ngung thoat ra. Loc tach ra hon hop chat ran B. Cho B tac dung het voi dd HNO3 loang thu dc dd C va 0.672l khi NO o đktc. Cho C tac dung voi dd NaOH du tao dc ket tua D. Nung D o nhiet do cao den khoi luong ko doi thu dc chat ran E. Biet cac fan ung deu xay ra hoan toan.

  a)KHoi lg cac chat kim loai trong A?
  b) Khoi luong chat ran E?

  ReplyDelete
 72. Bài 1:Cho một đinh sắt có khối lượng 10g tác dụng vs dung dịch 400ml CuCl2 sau phản ứng lấy đinh sắt đem rửa sạch lau khô. Đem cân lại thấy cây đinh có khối lượng là 10,8g.
  A/ tính khối lượng sắt tham gia phản ứng
  B/ tính Cm của dung dịch CùCl

  Bài 2: cho 12Gam hỗn hợp gồm Fe và Cu tác dụng vs 300 ml AgNo3 1M. sau phản ứng thu được 35,6 gam chất rắn. Tính Fe và Cu có trong hỗn hợp ban đầu

  Bài 3 Cho 11,5 Hỗn hợp Al , Fe ,Cu tác dụng vừa đủ với 500 ml dung dịch HCL 1M. Sau phản ứng thu được V(lít) h2 ở Đktc và dung dịch X, chất rắn Y nặng 3,2. Đem cô cạn dng dụch X thu được m g muối khan.
  A/ TÍnh % khối lượng các kim loại trong hôn xhợp ban đầu
  B/ Tính Cm các chất có trong dung dịch X
  C/ Tính VH2 =?
  D/ Tính khối lượng muối khan

  ReplyDelete
 73. hòa tan 20g hỗn hợp gồm Al,Fe,Cu vào dd axit sunfuric loãng dư thu được 8,96lít khí H2(đktc)và 9g một chất rắn không tan.tính thành phần phần trăm các chất trong hỗn hợp.

  ReplyDelete
 74. cho 0,87 g hỗn hợp gồm Al,Fe,Cu vào bình đựng 300ml dd H2SO4 0,1M . sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được 0,32 g chất rắn và có 448 ml khí( đktc) thoát ra. thêm tiếp vào bình 0,425 g NaNO3, khi các phản ứng kết thúc thì thể tích khí NO ( đktc, sản phẩm khử duy nhất) tạo thành và khối lượng muối trong dung dịch là bao nhiêu!

  ReplyDelete
 75. Bài 1: Có 34,8 g hh Al,Fe,Cu. Chia hh thành 2 phần bằng nhau. Một phần cho vào đ HNO3 đặc nguội thì có 4,48 l khí (dktc) sinh ra. Phần còn lại cho vào dd Hcl thì có 8,69 l khí (dktc) bay ra. Khối lượng Al trong hh là ?
  Bài 2: Khi hoà tan 30g hh Cu và CuO vào trong dd HNO3 1,00 M lấy dư, thấy thoát ra 6,72 lít khí NO (dktc)
  Khối lượng của CuO trong hh ban đầu là?

  ReplyDelete
 76. Cho 17,4 gam hh x gom al, fe, cu vao binh dung dd h2so4 loang rat du thu duoc 8,96 lit h2. Them tu tu dd kno3 vao hh sau p/u den khi dung thoat khi thu duoc 2,24 lit khi X khong mau, hoa nau trong khong khi( la san pham khu duy nhat cua N5+) va dd Y. Xd khoj luog moj kl trog X va khoj luog muoj co trong dd y (cac khi do o dktc)

  ReplyDelete
 77. 1) Cho 20,3 g hh X(Al,Fe,Cu) vao dd H2SO4 d,n thu dc hh B (H2S 0,1 mol va SO2 0,15 mol) .tinh kl muoi khan thu dc.

  2) hoa tan het m g hh 3 kl bang dd HNO3 thu dc V(l) khi D(dktc) gom NO2 va NO.dD/H2=18,2.

  a)tinh kl muoi khan theo m va V bjet k sinh ra muoi NH4NO3.

  b)cho V=1,12 l.tinh VddHNO3 37,8%(d=1,242g/ml).

  3) hoa tan het a(g) Al trong dd HNO3 loang thay thoat ra 44,8 l hh 3 khi NO,N2O,N2 co ti le mol 1:2:2.tim a.

  ReplyDelete
 78. đốt cháy 14,7 gam hh X:al,fe,cu( các kim loại có cùng số mol) trong oxi dư thu được 21,2 gam oxit Y . để hoà tan hết hỗn hợp X cần m gam HNO3 63%(biết HNO3 còn dư 20% so vs ban đầu) tìm m

  ReplyDelete
 79. Cho 9,94 gam hh X gom Al,Fe,Cu hoa tan hoan toan trong HNO3 du thay thoat ra 3,584 lit NO la san pham khu duy nhat o dktc. Tin tong khoi luong muoi khan tao thanh.

  ReplyDelete
 80. Chia 47g hh kim loại gồm Al,Fe,Cu thành 2phần = nhau.
  -P1: Cho vào HNO3 đặc, nguội, dư thu được 6.72lít NO2.Hoặc cho vào dư thu được 7.8lít H2.
  -P2: Cho vào HNO3 loãng dư thu được được dd A và khí NO (sp khử duy nhất). Cô cạn dd A rồi nung để khối lượng không đổi thu được chất rắn B.
  a) Viết các pt xảy ra.
  b)Xác định khối lượng của Al,Fe trong hh ban đầu.
  c)Xác định khối lượng chất rắn B

  ReplyDelete
 81. Co 5,32 g hh bot Al, Fe va Cu. Chia hh ra lam 2 phan bang nhau.
  Phan1: cho vao 60g dd HCl 7,3% thu duoc dd A, cran B va 1,008 l H2. Lay B cho vao dd HNO3 dac du, thu duoc 0,896 l NO2.
  Phan2: cho vao 100ml dd NaOH 0,15M Thu duoc V lit H2 o 27,3 oC, 745 mmHg.
  a, tinh kl tung kim loai trong hh ban dau.
  b, tinh C% cac chat trong A.
  c, tinh V.

  ReplyDelete
 82. Chia 41,2 g hỗn hợp Al,Fe,Cu thành 2 phần bằng nhau:
  - Hoàn tan phần 1 vào 1 lượng vừa đủ dd HNO3 60% (D=1,365 g/ ml) thu được 6,72 l khí(đktc) có màu nâu đỏ
  - Phần 2 cho vào dd HCl thì có 8,96 l (đktc) một chất khí khác bay ra.
  a) Tìm khối lượng của từng kim loại trong hỗn hợp đầu
  b) Tính thể tích dd HNO3 đã phản ứng với phần 1

  ReplyDelete
 83. Chỉ dùng thêm 1 hóa chất hãy phân biệt: Ba, Al, Fe, Cu, BaO,MgO,CuO

  ReplyDelete
 84. 1) Đốt cháy m g hh Al, Fe, cu trong không khí thu được m+2,4 g chất rắn X là các oxit. Dùng dung dich hh HCl 0,2 M và H2S04 0,15M để hòa tan hh X. KHối lượng muối thu được?
  2) hòa tan hoàn toàn a g hh X gồm Fe và Fe203 trong dd HCl thu được 2,24 lít khí H2(đktc) và dd B. Cho dd B tác dụng dd NaOH dư, lọc lấy kết tuả, nung trong ko khí đến khối lượng ko đổi thu được 24 g chất rắn. Giá trị của a là ?
  3)thêm câu hỏi này nữa nhé please: Cho pưL A+2B=C , nồng độ ban đầu của A là 6 M, của B là 4M. Hằng số tốc độ k=0,5.Tính tốc độ pư ban đầu ?

  ReplyDelete
 85. Chia 41,2 g hỗn hợp Al,Fe,Cu thành 2 phần bằng nhau:
  - Hoàn tan phần 1 vào 1 lượng vừa đủ dd HNO3 60% (D=1,365 g/ ml) thu được 6,72 l khí(đktc) có màu nâu đỏ
  - Phần 2 cho vào dd HCl thì có 8,96 l (đktc) một chất khí khác bay ra.
  a) Tìm khối lượng của từng kim loại trong hỗn hợp đầu
  b) Tính thể tích dd HNO3 đã phản ứng với phần 1

  ReplyDelete
 86. Cho hỗn hợp A ở dạng bột gồm Al Fe Cu Hòa tan 23,4 gam A bằng một lượng dư dung dịch H2SO4 đặc nóng thu được 15,12 lít khí SO2(đkc) và dd chứa m gam muối. Giá trị của m là
  A.153g
  B.95,8
  C.88,2
  D.75,8

  ReplyDelete
 87. 1/: Để tinh chế dung dịch Cu(NO3)2 lẫn AgNO3 người ta có thể cho vào dung dịch
  A. Một lượng dư Cu B. Một lượng dư Fe C. Một lượng dư Ag D. Một lượng dư Zn

  2/: Một oxit của một kim loại M (có hóa trị n) có chứa %M bằng 3,5%O. Công thức của oxit là:
  A. FeO B. CuO C. Fe3O4 D. ZnO

  3/Cho 7,02g hỗn hợp bột kim loại gồm Al, Fe, Cu vào bình X chứa dung dịch HCl dư, còn lại chất rắn Y. Lượng khí thoát ra được dẫn qua ống chứa CuO nung nóng, thấy làm giảm khối lượng của ống đi 2,72g. Thêm vào bình X lượng dư muối NaNO3, đun nóng nhẹ, thu được 0,896(l) một khí hóa nâu trong không khí. Khối lượng mối kim loại là:
  A. Al:2,7g;Fe:5,6g;Cu:1,28g B. Al:5,4g;Fe:0,56g;Cu:1,06g
  C. Al:5,4g;Fe:1,12g;Cu:0,5g D. Al:2,7g;Fe:1,12g;Cu:3,2g

  4/: Cho 18,8 gam hỗn hợp X gồm FeO và Fe3O4. Nung hỗn hợp này trong một bình kín có chứa 11,2 lít khí CO (đkc). Khối lượng hỗn hợp khí thu được là 18,8 gam. Biết rằng X bị khử hoàn toàn cho ra Fe. Khối lượng Fe thu được là :
  A. 14g B. 22,4g C. 24g D. 12g

  5/ Cho 10,16g hỗn hợp gồm FeO, Fe2O3, Fe3O4 tác dụng với dung dịch HCl dư. Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, được dung dịch Y; cô cạn dung dịch Y thu được 16,25g FeCl3 và m(g) FeCl2. Giá trị m là:
  A. 8,75g B. 5,24g C. 9,75g D. 3,81g

  6/: Nhúng một thanh Nhôm lớn vào dụng dịch NaOH thì số phản ứng xảy ra là:
  A. 4 B. 2 C. 3 D. 1

  7/Tính chất hóa học chung của hợp chất sắt (II) là:
  A. tính oxi hóa và tính khử B. tính oxi hóa
  C. tính bazơ D. tính khử

  ReplyDelete
 88. cho 0,87 g hỗn hợp gồm Al,Fe,Cu vào bình đựng 300ml dd H2SO4 0,1M . sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được 0,32 g chất rắn và có 448 ml khí( đktc) thoát ra. thêm tiếp vào bình 0,425 g NaNO3, khi các phản ứng kết thúc thì thể tích khí NO ( đktc, sản phẩm khử duy nhất) tạo thành và khối lượng muối trong dung dịch là bao nhiêu!

  ReplyDelete
 89. Cho 1,572g hon hop A gom Al, Fe, Cu tac dung hoan toan voi 40ml CuSO4 1M duoc dung dich B va hon hop D gom 2 kim loai. Cho dung dich NaOH tac dung tu tu voi dung dich B cho toi khi ket tua lon nhat. Nung tua toi khoi luong khong doi duoc 1,82g hon hop 2 oxit. Cho D tac dung hoan toan voi dung dich AgNO3 thi khoi luong bac thu duoc lon hon khoi luong D la 7,336g. Tim khoi luong moi kim loai trong hon hop A.

  ReplyDelete
 90. Cho 1.572 g bột A gồm Al Fe Cu tác dụng hoàn toàn với 40 ml đ CuSO4 1M thu được dd B và hh D gồm 2 kim loại. Cho dd NaOH tác dụng từ từ với dd B cho đến khi thu được kết tủa lớn nhất, nung kết tủa trong không khí thu được 1.82g hh 2 oxit. Cho D tác dụng hoàn toàn với dd AgNO3 thì lượng Ag thu được lớn hơn khối lượng D là 7.336g. Tính số gam mỗi kim loại trong hỗn hợp

  ReplyDelete
 91. Cho 5,3 g hh X gồm Al, Fe, Cu tan hết trong 200 g dd HNO3 63% dư. Sau pư hoàn toàn được dd A và 7.618l NO2 ở 27.3oC; 1.1atm. Cũng cho 5,3 g X nếu tác dụng với H2SO4 loãng thu được 2.464l khí ở đktc.
  Tìm khối lượng mỗi kim loại ban đầu?

  ReplyDelete
 92. Cho các kim loại Na, Mg, Cu, Al, Fe,Ag
  a) Sắp xếp các kim loại trên theo thứ tự giảm dần độ hoạt động hóa học các kim loại
  b) Cho biết những kim loại nào tác dụng với HCl, KOH, H2O, CuSO4?( trong mỗi trường hợp, viết phương trình phản ứng minh họa

  ReplyDelete
 93. 5. Chia 20g hỗn hợp X gồm Al, Fe, Cu thành hai phần bằng nhau. Phần 1 tác dụng với dd HCl thu được 5,6 l khí (đkc). Phần 2 cho vào dd NaOH dư thu được 3,36l khí (đkc). % khối lượng Cu có trong hỗn hợp là:
  A. 8,5% B. 13% C. 16% D. 17%
  7. Nung m gam hỗn hợp X gồm FeS và FeS2 trong 1 bình kín chứa không khí. (gồm 20% O2 và 80% N2) đến khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được môchất rắn duy nhất và hỗn hợp khí Y có thành phần thể tích 84,8% N2, 14% SO2, và còn lại là O2. Phần trăm khối lượng FeS trong hỗn hợp X là :
  A. 42,31% B. 59,46% C. 19,64% D. 26,83%
  9. Để tách nhanh Al ra khỏi hỗn hợp bột gồm Mg, Al, Zn có thể dùng hóa chất nào sau đây?
  A. H2SO4 loãng B. H2SO4 đặc, nguội C. dd NaOH, khí CO2 D. dd NH3
  10. Có phản ứng: X + HNO3 -> Fe(NO3)3 + NO + H2O
  Số chất X có thể thực hiện phản ứng trên là?
  A. 3 B.4 C.5 D.6
  11. Hỗn hợp X gồm N2 và H2 có M= 7,2 đvC. Sau khi tiến hành phản ứng tổng hợp NH3, được hỗn hợp Y có M=8đvC. Hiệu suất phản ứng tổng hợp là:
  A. 10% B. 15% C. 20% D.25%
  12. Nhiệt phân hoàn toàn hỗn hợp gồm x mol AgNO3 và y mol Cu(NO3)2 được hỗn hợp khí có M =7,2 đvC. Tỉ số x/y là:
  A. 1 B.2 C.3 D.4
  24. Hòa tan m g hỗn hợp X gồm Al, Fe, Zn và Mg bằng HCl dư. Sau phản ứng khối lượng dung dịch axit tăng (m-2) g.Khối lượng (g) của muối tạo thành trong dung dịch là:
  A. m+34,5 B. m+35,5 C. m+69 D. m+71
  25. Đun nóng m gam hỗn hợp Cu và Fe có tỉ lệ khối lượng tương ứng 7:3 với 1 lượng dung dịch HNO3. Khi các phản ứng kết thúc, thu được 0,75m gam chất rắn, dung dịch X và 5,6 l hỗn hợp khí (đkc) gồm NO và NÒ (không có sản phẩm khử khác của N+5). Biết khối lượng HNO3 đã phản ứng là 44,1 gam. Giá trị của m là:
  A. 44,8 B. 40,5 C. 33,6 D. 50,4
  33. Thêm 10ml dung dịch NaOH 0,1 M vào 10ml dung dịch NH4Cl 0,1M và vài giọt quỳ tím, sau đó đun sôi. Dung dịch sẽ có màu gì?
  A. Đỏ thành tím B. xanh thành đỏ C. xanh thành tím D. chỉ 1 màu xanh
  35. Cho hấp thụ hết 1,12 lít khí Cl2 đkc vào 1l dung dịch NaOH 0,1M thêm tiếp vài giọt quỳ tím. Hãy cho biết màu của dung dịch trước và sau khi đun sôi. Cho biết HClO là axit yếu và NaClO ko bền khi đun nóng biến thành NaCl + 1/2O2
  A. xanh hóa đỏ B. đỏ hóa tím C. xanh hóa tím D. đỏ hóa xanh
  36. Điều nào sai trong số các điều sau:
  A. hh Na2O +Al2O3 có thể tan hết trong H2O
  B. hh Fe2O3 + Cu có thể tan hết trong dung dịch HCl
  C. Hh KNO3 +Cu có thể hòa tan hết trong dung dịch NaHSO4
  d. hh FeS +CuS có thể tan hết trong dd HCl
  37. Cho một miếng đất đèn vào nước dư thu được dung dịch A và khí B. Đốt cháy hoàn toàn khí B. Sản phẩm cháy cho từ từ qua dung dịch A. Hiện tượng nào quan sát được trong số các trường hợp sau?
  A. sau pư thấy có kết tủa B. Không có kết tủa nào tạo ra
  C. Kết tủa sinh ra, sau đó bị hòa tan hết D. kết tủa sinh ra, sau đó bị hòa tan 1 phần
  38. Bột Al hòa tan được trong dung dịch nào sau đây?(viết giùm em cái PT nha, em không biết.hic)
  A. NaHSO4 B. Na2CO3 C. NH4Cl D. cả 3 dung dịc trên
  39. Cho tất cả các ankan ở các thể khí trong đk thường lần lượt td với Cl2(có chiếu sáng) theo tỉ lệ mol 1:1. Số sản phâm thu được là:
  A. 5 B.6 C.7 D.8
  48. Cho hấp thụ hết 2,24 l NO2 đktc trong 0,5 l dung dịch NaOH 0,2M. Thêm tiếp vài giọt quỳ tím thì dung dịch sẽ có màu gì?
  A. khônng màu B. xanh C.tím D. đỏ

  ReplyDelete
 94. Cho 11,5 gam hỗn hợp A gồm Al , Fe , Cu vào dung dịch HCl thu được 4,48 lit khí hiđro (điều kiện tiêu chuẩn) . Sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được 6 gam chất rắn không tan . Cho toàn bộ lượng chất rắn đó vào dung dịch H2SO4 đặc nóng dư thì thu được 2,8 lit khí SO2 (điều kiện tiêu chuẩn)
  a ) VIết các phương trình phản ứng có thể xảy ra
  b ) Tính % khối lượng các kim loại trong hỗn hợp

  ReplyDelete

 

© 2012 Học Để ThiBlog tài liệu