Bài tập cân bẳng phản ứng oxi Hóa Khử HayBài 1:

KMn+7O4 + Fe+2SO4 + H2SO4 --> Fe+32(SO4)3 + Mn+2SO4 + K2SO4 + H2O

Giải:

2x|Mn+7 +5e --> Mn+2

5x|2Fe+2  --> 2Fe+3 +2e

Vậy ta :

2KMnO4 + 10FeSO4 + H2SO4 --> 5Fe2(SO4)3 + 2MnSO4 + K2SO4 + 8H2O

Bài 2:

H2O-12 + KMn+7O4 + H2SO4 --> O02+ Mn+2SO4 + K2SO4 + H2O

Giải:

2x|Mn+7 +5e --> Mn+2

5x| 2O-1 --> 2O0 +2e

Vậy ta :

5H2O2 + 2KMnO4 + 3H2SO4 --> 5O2+ 2MnSO4 + K2SO4 + 8H2O

Bài 3:

NaCl+1O +KI-1 + H2SO4 --> I02 +NaCl-1 +K2SO4 +H2O

Cl+1 +2e --> Cl-1

2 I-1 -->2 I0 + 2e

Quá trình khử o xia hóa đã tự cân bằng e, nên không cần nhân hệ số.

NaClO +2KI + H2SO4 --> I2 +NaCl +K2SO4 +H2O

Bài 4:

O-2y + H2S+6O4 --> Fe+32(SO4)3 + S+4O2 + H2O

2FexOy + (6x-2y)H2SO4 --> xFe2(SO4)3 + (3x-2y)SO2 + (6x-2y)H2O

 
No comments:

 

© 2012 Học Để ThiBlog tài liệu