Phương trình căn thức – Lê Thị Như Quỳnh – Tây ThạnhPhương trình căn thức – Lê Thị Như QuỳnhTây Thạnh

a.       b.

Giải:

a.  

<=>

<=>x2 –(x+3-+1)=0

<=>x2=(-1)2

<=>|x|=|- 1|

<=>

<=>

<=>

<=>

b.

đặt u=x2+4x , v=  => u=v0

ta :

<=>2xu-v2=8x2+21x-8

<=>u2-2xu+x2+7x2+21x-8=0

<=>(u-x)2+7(x2+3)-8=0

<=>(x2+4x-x)2+ 7(x2+3)-8=0

<=>(x2+3x)2 +7(x2+3)-8=0

=>

=>


Vậy ta 1 nghiệm:
No comments:

 

© 2012 Học Để ThiBlog tài liệu