Đề Ôn Thi Tốt Nghiệp THPT Quốc Gia Môn Toán - Level 1 - Bài 2Trang Anh Nam

Đề Ôn Thi Tốt Nghiệp THPT Quốc Gia Môn Toán - Level 1 - Bài 2

Câu 1: Tiệm cận ngang của đồ thị hàm số là đường thẳng có phương trình

A. y = - 2
B. y = - 3
C. y = 1
D. y = - 2/3

Câu 2: Đường cong của hình vẽ bên là đồ thị của hàm số nào dưới đây?

A. Đáp án A đúng
B. Đáp án B đúng
C. Đáp Án C đúng
D. Đáp án D đúng

<
Câu 3: Cho hàm số y = x3 + 1. Mệnh đề nào dưới đây đúng?

A. Hàm số đồng biến trên khoảng (- ∞ ; + ∞ )
B. Hàm số nghịch biến trên khoảng (- ∞ ; + ∞ )
C. Hàm số nghịch biến trên khoảng (- ∞ ; 0 ) và đồng biến trên khoảng ( 0 ; + ∞ )
D. Hàm số đồng biến trên khoảng (- ∞ ; 0 ) và nghịch biến trên khoảng ( 0 ; + ∞ )

Câu 4: Giá trị lớn nhất của hàm số y = - 2x4 - x2 + √2

A. 0
B. √2 - 3
C. √2
D. 2√2

Câu 5: Đường cong của hình vẽ bên dưới là đồ thị của hàm số nào dưới đây?

A. y = - x3 + 3x - 2
B. y = x3 + x2 - 2
C. y = x4 - 2x2 - 2
D. y = x4 + x2 -2

Câu 6: Đồ thị hàm số y = x3 - 2x2 - 3 và trục hoành có bao nhiêu điểm chung?

A. 1
B. 2
C. 3
D. 4

Câu 7: Hàm số nào sau đây có cực trị?

A. y = 2x - 1
B. y = x3 + x
C. y=(x-1)/(2+x)
D. y = x4 + x2

Câu 8: Cho hàm số y = f(x) có bảng biến thiên như hình bên dưới

Hàm số y = f(x) đồng biến trên khoảng nào dưới đây?

A. ( - 2 ; + ∞ )
B. ( - 4 ; 0 )
C. ( 0 ; + ∞ )
D. ( - 2 ; 3 )

Câu 9: Cho hàm số y = f(x) có bảng biến thiên như hình bên dưới

Hàm số y = f(x) có tất cả bao nhiêu cực trị?

A. 0
B. 1
C. 2
D. 4

Câu 10: Tiếp tuyến của đường cong (C) : y = x4 + 2x2 tại điểm M (1;3) có phương trình là

A. y = 4x - 1
B. y = - 8x + 5
C. y = - 4x + 1
D. y = 8x - 5

Câu 11:

A. 0
B. 2
C. 1
D. 4

Câu 12:

A. 4
B. 3
C. 2
D. 1

Câu 13:

A. 3
B. 4
C. 5
D. Vô số

Câu 14: Cho hàm số y = ax4 + bx2 + c có đồ thị cắt trục hoành tại 4 điểm phân biệt. Khi đó hàm số đã cho có bao nhiêu cực trị?

A. 3
B. 1
C. 2
D. 4

Câu 15: Cho đường cong (c) : y = x4 - 3x3 + 2x - 1 . Có bao nhiêu tiếp tuyến của đường cong (C) có hệ số góc bằng 7?

A. 4
B. 3
C. 2
D. 1

Câu 16:

A. m ≤ - 2
B. - 2< m ≤ 3
C. m > 4
D. 3 < m ≤ 4

Câu 17: Cho hàm số f(x) = ax3+bx2+cx+d (a, b, c, d ∈ R ) có đồ thị như hình vẽ bên. Đồ thị hàm số y=|f(x)| cắt đường thẳng y = 1/2 tại bao nhiêu điểm?

A. 6
B. 3
C. 2
D. 5

Câu 18: Đường thẳng đi qua 2 điểm cực trị của đồ thị hàm số y = x3 - 3x2 + 1 có phương trình là

A. y = 0,5x + 0,5
B. y = - 2x + 2
C. y = 0,5x + 1
D. y = - 2x + 1

Câu 19: Cho hàm số f(x) = ax3+bx2+cx+d (a, b, c, d ∈ R ) có đồ thị như hình vẽ bên dưới.

Tập hợp tất cả các giá trị thực của tham số m để phương trình f(x) = m có ba nghiệm phân biệt trong đó có hai nghiệm âm và một nghiệm dương là

A. (2;6)
B. {2;6}
C. (4;6)
D. (2;4)

Câu 20: Một chất điểm chuyển động theo quy luật S = - 1/3t3 + 4t2 + 9t với t (giây) là khoảng thời gian tính từ lúc vật bắt đầu chuyển động và S (mét) là quãng đường vật chuyển động trong thời gian đó. Hỏi trong khoảng thời gian 10 giây, kể từ lúc bắt đầu chuyển động, vận tốc lớn nhất của chất điểm là bao nhiêu

A. 25 m/s
B. 88 m/s
C. 11 m/s
D. 100 m/s

Câu 21: Cho hàm số f(x) = x3/3 - x2 + mx. Có bao nhiêu giá trị nguyên của tham số m thuộc đoạn [0;10] để hàm số y = f(|x|) có 5 cực trị ?

A. 8
B. 0
C. 10
D. 1

Câu 22: Cho đường cong (C) : y = ax3 + bx2 +cx +d có đồ thị như hình bên dưới

Khẳng định nào sau đây là đúng?

A. a > 0, b < 0, c < 0, d < 0
B. a > 0, b > 0, c < 0, d < 0
C. a > 0, b > 0, c < 0, d > 0
D. a < 0, b > 0, c > 0, d < 0

Câu 23: Với giá trị nào của x thì hàm số y = x2 + 1/x đạt giá trị nhỏ nhất trên (0;+∞) ?

A. 1/√2
B. 1/∛2
C. 3/∛4
D. 1

Câu 24: Viết ĐềCho hàm số y = f (x) có đạo hàm liên tục trên [-3;3] và hàm số f'(x) có đồ thị như hình vẽ bên dưới

Hàm số y = f(x) nghịch biến trên khoảng
A. ( 2 ; 3 )
B. ( 0 ; 2 )
C. ( - 3 ; - 1 )
D. ( - 1 ; 0 )

Câu 25: Cho hàm số y=f(x) có đạo hàm liên tục trên R và đồ thị hàm số f'(x) là parabol như hình bên dưới.


Hàm số y = f(x) - 2x có bao nhiêu cực trị ?
A. 3
B. 0
C. 1
D. 2

Câu 26: Cho hàm số có đồ thị (C). Phương trình tiếp tuyến của (C) song song với đường thẳng d : 3x - y + 2 = 0 là

A. y = 3x +14 và y = 3x + 2
B. y = - 3x - 14
C. y = 2x - 3
D. y = 3x + 14

Câu 27: Cho hàm số y=ax4+bx2+c với a≠0 có đồ thị như hình vẽ. Mệnh đề đúng là

A. a > 0, b < 0, c > 0
B. a < 0, b < 0, c < 0
C. a > 0, b < 0, c < 0
D. a > 0, b > 0, c < 0

Câu 28: Gi¡ trị lớn nhất của hàm số y = sin2 x − cos x + 1 là

A. 9/4
B. 2
C. 0
D. 1

Câu 29:

A. m = √19
B. m = 3
C. m = ± 3
D. m = ± √19

Câu 30: CHo hàm số y = f(x) xác định trên R\{1} có bảng biến thiên như hình vẽ bên dưới

A. 4
B. 1
C. 0
D. 2

Câu 31: SŁ gi¡ trị nguyên dương của tham sồ m để hàm số đồng biến trên từng khoảng xác định là

A. 5
B. 3
C. 4
D. 2

Câu 32: Phương trình tiếp tuyến của đồ thị hàm số y = - x4 + 2x2 tại điểm M(2;-8) là

A. y = 24x − 56
B. y = 4x
C. y = − 24x + 40
D. y = − 24x + 56

Câu 33: Gọi S là tập hợp số nguyên m để phương trình x3 - 3x2 - 1 + m = 0 có hai nghiệm dương và một nghiệm âm. Số phần tử của S là

A. 2
B. 1
C. 0
D. 3

Câu 34: CHo hàm số y = mx3 - mx2 + 2x - 1 với m là tham số thực. Gọi S là tập tất cả các số nguyên m để hàm đồng biến trên tập số thực R. Số phần tử của tập S là

A. 7
B. 4
C. 5
D. 6

Câu 35: Đồ thị hàm số nào sau đây không có tâm đối xứng

A. y = x4 − 2x2 − 3
B. y=(x+1)/(x-1)
C. y = − x3 + 3x2 − 4x + 2
D. y=1/x

Câu 36: CHo hàm số y = x3 + 3x2 - 21x + 1 đạt cực trị tại hai điểm x1, x2. Khi đó tổng x21+x22 bằng

A. 48
B. 36
C. 24
D. 18

Câu 37: Cho hàm số y = f(x) xác định và liên tục trên đoạn [-2;2], có đồ thị của hàm số f'(x) như hình vẽ. Biết rằng hàm số y=f(x) đạt giá trị nhỏ nhất trên đoạn [-2;2] tại xo. Giá trị của xo

A. xo = - 2
B. xo = 1
C. xo = 2
D. xo = -1

Câu 38: Để đường thẳng d : y = x - m cắt đồ thị hàm số tại hai điểm phân biệt thì tất cả các giá trị thực của tham số m là

A. m < −5 hay m > −1
B. −5 < m < −1
C. m < −1
D. m > −5

Câu 39:

A. 2√5
B. 2√3
C. 0
D. 4

Câu 40:

A. x = 3, y = 3/2
B. x = −2, y = 3/2
C. x = −2, y = −1
D. y = −1, x = −2

Câu 41:

A. m = 1
B. m = 2
C. m 6= 1 và m 6= 3
D. m 6= −3 và m 6= −1

Câu 42: Cho hàm số y = f(x) có đồ thị như hình vẽ. Đồ thị dưới là của hàm số

A. y = f(x) = −x3 + 3x2 + 2
B. y = f(x) = |x3 − 3x2 + 2|
C. y = f(x) = |x3 − 3x2|
D. y = f(x) = | − x3 − 3x2 + 2|

Câu 43: Gọi S là tập hợp tất cả những điểm nằm trên đồ thị của hàm số y = (3x-2)/(x+1) và có tọa độ là số nguyên (tung độ và hoành độ). Số phần tử của S là

A. 0
B. 3
C. 5
D. 4

Câu 44: Để đồ thị của hàm số y = x4 + 2mx2 +4 có ba điểm cực trị nằm trên các trục tọa độ thì tất cả các giá trị thực của tham số m là

A. Không có giá trị nào
B. m = −2
C. m = −2 hoặc m = 2
D. m = 2

Câu 45: Cho hàm số y = f(x) có đồ thị như hình vẽ

hàm số y=f(x) đồng biến trên khoảng

A. (−2; 2)
B. (2; +1)
C. (0; 2)
D. (−1; 0)

Câu 46: Đường thằng y = 2x - 1 cắt đồ thị hàm số y = x3 - 5x2 + 5 tại

A. Ba diểm
B. Một điểm
C. Hai điểm
D. Bốn điểm

Câu 47: Gọi S là tập hợp tất cả các giá trị của tham số m để hàm số y = x4 + (m-1)x2 + (m2-m)x - 3 đạt cực tiểu tại x = 0. Số phần tử của S là

A. 0
B. 2
C. 3
D. 1

Câu 48:

A. m ≥ 2
B. m < - 3
C. m > - 3
D. m ≤ - 3 hoặc m ≥ 2

Câu 49: CHo hàm số y = x3 - 3x2 + 1 có đồ thị là

A. Hình A
B. Hình B
C. Hình C
D. Hình D

Câu 50: Một vật chuyển động theo quy luật s = - t3 + 12t2 với t là thời gian tính bằng giây từ khi vật bắt 9au62 chuyển động và s (có đơn vị là mét) là quảng đường vật di chuyển được trong khoản thời gian đó. Hỏi trong khoản thời gian 6 giây, kể từ lúc bắt đầu chuyển động, vận tốc lớn nhất mà vật đạt được là bao nhiêu ?

A. 48 m/s
B. 24 m/s
C. 60 m/s
D. 72 m/s

Script provided by Tranganhnam@yahoo.com

http://hocdethi.blogspot.com/


Bài trắc nghiệm đã được text trên iPhone 5 (hệ điều hành iOS), điện thoại Xiaomi (Hệ điều hành Androi), và máy laptop Acer (hệ diều hành Windown 10) đều hoạt động bình thường, nếu có hệ điều hành nào không hoạt động xin vui lòng comment bên dưới cho mình nhé, càm ơn đã ghé Blog. Xin chào.
2 comments:

 1. Kì thi THPT Quốc gia đang đến gần hơn và áp lực ngày càng lớn. Phần lớn lượng kiến thức của các môn tập trung chủ yếu trong chương trình lớp 12. Đây là phần trắc tổng hợp các kiến thức cơ bản toán 12, bổ trợ tích cực cho sách luyện thi THPT Quốc gia, giúp các em thuận lợi và tiết kiệm thời gian hơn trong giai đoạn ôn luyện này.

  Đề thi THPTQG có 5 câu vận dụng cao, mỗi câu có 4 phương án A,B,C,D trong đó 5 câu đều có đáp án đúng là A. Những em không biết làm thì sẽ quay bút, văn giấy...và chọn ngẫu nhiên một phương án ở mỗi câu. Tính xác xuất để những học sinh đó không làm đúng câu nào ?

  A. 5/4^5
  B. 20/4^5
  C. 1024/4^5
  D. 243/4^5

  trong đó 4^5 nghĩa là 4 mũ 5 (4 lũy thừa 5)

  ReplyDelete
 2. Kì thi THPT Quốc gia đang đến gần hơn và áp lực ngày càng lớn. Phần lớn lượng kiến thức của các môn tập trung chủ yếu trong chương trình lớp 12. Đây là phần trắc tổng hợp các kiến thức cơ bản toán 12, bổ trợ tích cực cho sách luyện thi THPT Quốc gia, giúp các em thuận lợi và tiết kiệm thời gian hơn trong giai đoạn ôn luyện này.

  Đề thi THPTQG có 5 câu vận dụng cao, mỗi câu có 4 phương án A,B,C,D trong đó 5 câu đều có đáp án đúng là A. Những em không biết làm thì sẽ quay bút, văn giấy...và chọn ngẫu nhiên một phương án ở mỗi câu. Tính xác xuất để những học sinh đó không làm đúng câu nào ?

  A. 5/4^5
  B. 20/4^5
  C. 1024/4^5
  D. 243/4^5

  trong đó 4^5 nghĩa là 4 mũ 5 (4 lũy thừa 5)

  ReplyDelete

 

© 2012 Học Để ThiBlog tài liệu