ĐỀ KIỂM TRA - MÔN : HÓA 10Sở GD- ĐT Tp Hồ Chí Minh

THPT NGUYỄN THƯỢNG HIỀN

                         ------------

ĐỀ KIỂM TRA

MÔN : HÓA 10

KIỂM TRA GIỮA HKII - NĂM HỌC 2011-2012

Thời gian làm bài: 45 phút

 

Mã đề thi 132

Họ, tên học sinh:..................................................................... Lớp – Mã số: .............................

Học sinh không được sử dụng bảng HTTH.

Cho : Cl = 35,5 , Br = 80, I= 127, F=19, Mn=55,Ca = 40, K=39, Na=23, Ag=108, H=1, O=16, Al=27,Fe= 56, Zn = 65.

 

A- PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ HỌC SINH ( 25 câu , từ câu 1 đến câu 25 ) :

Câu 1: PTHH viết không đúng là :

A. CaOCl2   + 2HCl CaCl2   +   Cl2   +   H2O

B. 2Fe     +   3Cl2 2FeCl3

C. 2Fe     +   3Br2 2FeBr3

D. 2Fe     +   3I2 2FeI3

Câu 2: Cho 18 gam MnO2 ( chứa x% tạp chất trơ ) tác dụng với dung dịch HCl đđ , đun nóng , dư thu được 4,48 lít khí clo ( đkc) . Gía trị của x là :

A. 4.25%.                        B. 3,33%.                         C. 4%.                             D.1,04%.

Câu 3: Chất X là muối canxi halogenua. Cho dung dịch chứa 0,200g X tác dụng với dung dịch AgNO3 thì thu được 0,376g kết tủa bạc halogenua. X là chất nào sau đây?

A. Không xác định được                                           B. CaCl2

C. CaBr2                                                                  D. CaI2

Câu 4: Sản phẩm thu được khi cho khí F2 vào nước đang nóng là:

A. HF + HFO                B. Không phản ứng         C. HF + O2                   D. HF + H2

Câu 5: Hoà tan hoàn toàn 10g hai muối cacbonat của 2 kim loại hoá trị I và II bằng dung dịch HCl vừa đủ, thu được dung dịch A và 0,672 lít khí bay ra (đkc). Khi cô cạn dung dịch A, khối lượng muối khan thu được là:

A. 3,3g                             B. 13g                              C. 10,3g                           D.10,33g

Câu 6: Khí clo làm giấy quỳ tím thấm nước hoá đỏ nhưng màu đỏ mất màu ngay sau đó. Vì

A. Có sự tạo thành nước javel

B. Có sự tạo thành HClO, có tính oxihoá mạnh
D Có sự tạo thành axit HCl nhưng bị phân hủy ngay sau đó

C. Khí clo có tính oxihoá mạnh

Câu 7: Cho SiO2 ( có trong thành phần của thủy tinh ) phản ứng với HF, thì :

A. Số oxi hóa của nguyên tố Silic trong sản phẩm thu được là +2.

B. Số oxi hóa của nguyên tố oxi trong sản phẩm thu được là +4.

C. Số oxi hóa của nguyên tố Silic trong sản phẩm thu được là +4.

D. Số oxi hóa của nguyên tố oxi trong sản phẩm thu được là 0.

Câu 8: Chất dẻo teflon là loại chất không bị ăn mòn bởi axit và kiềm, được dùng phủ lên dụng cụ nhà bếp để chống dính. Chất đó có công thức là :

A. -CF2-CFCl-)n              B. CF2Cl2                         C. (-CH2-CH2-)n             D. (- CF2-CF2-)n

Câu 9: Trường hợp nào sau đây không xảy ra phản ứng ?

A. KI +   AgNO3 à      B. Na2SO3 + HCl à       C. FeCl2 + Cl2       à     D. NaF   + AgNO3 à

Câu 10: Nhiệt phân hoàn toàn 73,5 gam KClO3 thu được KCl và O2. Hiệu suất của phản ứng là 75% .Thể tích oxi thu được (đktc) là:

A. 10,08 lít                      B. 15,12 lít                       C. 12,21 lít                      D.30,24 lít

 

Câu 11: Đốt cháy hoàn toàn 16,2g kim loại X trong bình đựng khí clo, sau phản ứng thu được 80,1g muối clorua. Thể tích khí clo (đkc) đã phản ứng là:

A. 20,16 lít                      B. 0,6 lít                           C. 0,9 lít                          D.13,44 lít

Câu 12: Câu nào sau đây sai ?

A. Tính axit tăng theo chiều : HIO4 < HBrO4 < HClO4.

B. Để điều chế HBr người ta cho NaBr tác dụng với H2SO4 đđ đun nóng .

C. Trong công nghiệp , để điều chế nước javen người ta điện phân dung dịch NaCl không có màng ngăn .

D. Tính khử giảm theo chiều : HI >   HBr > HCl > HF .

Câu 13: Cho 6,05 gam hỗn hợp các kim loại Al , Fe , Zn tác dụng vừa đủ với m gam dung dịch HCl 10% . Cô cạn dung dịch thu được 13,15 gam muối khan . Gía trị m là :

A. 36,5 g.                        B. 73 g.                            C. 146 g.                          D.109,5 g.

Câu 14: AgBr là chất nhạy cảm với ánh sáng, do vậy nó được dùng để

A. Tráng lên phim ảnh.                                            B. Nhận biết tinh bột

C. Sản xuất dược phẩm.                                           D. Phòng bệnh bướu cổ

Câu 15: Dãy gồm những chất tác dụng được với dung dịch HCl là:

A. Ca , Mg(OH)2, Ag                                               B. Fe2O3, KMnO4, Cu

C. CaCO3,CuO, Ba(OH)2                                        D. CaCO3, MgCO3, BaSO4

Câu 16: Phản ứng nào sau đây được dùng để điều chế clo trong phòng thí nghiệm?

A. 2NaCl + 2H2O 2NaOH + H2 + Cl2     B. F2 + 2NaCl à 2NaF + Cl2

C. 2NaCl 2Na + Cl2                                 D. MnO2 + 4HCl đ MnCl2 + Cl2 + 2H2O

Câu 17: Cho dung dịch chứa m g HCl vào dung dịch chứa mg NaOH . Nhúng quì tím vào dung dịch thu được thì quì tím đổi sang màu nào ?

A. Không đổi màu.                                                   B. Màu xanh.

C. Màu đỏ.                                                              D. Không xác định được

Câu 18: Hợp chất HX (Với X là halogen) phản ứng được với H2SO4 đặc. Halogen X có thể là

A. Flo hoặc Brom.           B. Brom hoặc Iot             C. Clo hoặc Brom           D. Flo hoặc Clo.

Câu 19: Cho x gam hỗn hợp X gồm Al, MgO và 0,1 mol Fe3O4 tác dụng vừa đủ với 850 ml dung dịch HCl 2M, thu được dung dịch Y và 6,72 lit H2 ( đktc). Giá trị của x bằng :

A. 40,6                             B. 34,6                             C. 50,6                            D.38,2

Câu 20: Khi dẫn khí clo vào dung dịch NaOH ở 100oC thì sản phẩm thu được là (không tính nước) :

A. NaCl, NaClO              B. NaClO, NaClO3          C. NaCl, NaClO2            D. NaCl, NaClO3

Câu 21: Hỗn hợp X là muối ăn NaCl bị lẫn tạp chất NaBr và Na2CO3. Cách tốt nhất để có NaCl tinh khiết là :

A. Hòa tan X vào dung dịch HCl loãng dư , sau đó sục khí clo dư và cuối cùng cô cạn dung dịch .

B. Hòa tan X vào H2O , sục khí clo dư , sau đó thêm CaCl2dư .

C. Cho X vào dung dịch HCl loãng dư và cô cạn dung dịch .

D. Hòa tan vào nước rồi cho tác dụng với dung dịch AgNO3 vừa đủ .

Câu 22: Trong phản ứng Cl2 + 2KBr → 2KCl + Br2 thì

A. Clo bị khử                                                           B. Clo vừa bị khử vừa bị oxi hóa

C. Clo bị oxi hóa                                                      D. Clo không bị khử và không bị oxi hóa

Câu 23: Clorua vôi có công thức là CaOCl2, trong hợp chất này nguyên tố clo có số oxi hóa là:

A. -1,+3                           B. -1,-3                            C. -1,+1                           D.-1,+5

Câu 24: Cho c phn ng sau :

KClO3 + 6 HClđ →KCl +3Cl2+3H2O                 

2HCl + Fe  FeCl2 + H2.

6HCl + 2Al  2AlCl3 + 3H2.

16HClđ + 2KMnO4  2KCl + 2MnCl2 + 5Cl2 + 8H2O.

S phn ứng trong đó HCl th hiện tính khử là :

A. 1.                                 B. 2.                                 C. 3.                                D.4.

 

Câu 25: Hai khí không màu đều dễ tan trong nước , dung dịch thu được tác dụng với dung dịch AgNO3 đều thu được kết tủa vàng . Hai khí nêu trên là :

A. F2 , Cl2 .                      B. HF , HCl .                   C. HCl , HBr .                 D. HBr , HI .

B- PHẦN RIÊNG ------ Học sinh chỉ được làm 1 trong 2 phần : phần I hoặc phần II ---------

Phần I. Theo chương trình CHUẨN ( 5 câu , từ câu 26 đến câu 30 ) :

Câu 26: Chất nào sau đây luôn luôn là chất oxi hóa ?

A. Iot                               B. Brom.                          C. Flo .                            D. Clo .

Câu 27: Sẽ quan sát được hiện tượng gì khi ta thêm dần dần nước clo vào dung dịch KI có chứa sẵn một ít hồ tinh bột ?

A. Dung dịch có màu xanh đặc trưng.                      B. Có hơi màu tím bay lên.

C. không có hiện tượng gì.                                       D. Dung dịch chuyển sang màu vàng.

Câu 28: Lấy 8 gam kim loại M hóa trị II tác dụng với khí clo dư thu được 22,2 gam muối. Kim loại M là:

A. Mg                              B. Ca                                C. Zn                               D. Ba

Câu 29: Ở điều kiện thường chất nào có cấu tạo mạng tinh thể phân tử?

A. Br2                              B. I2                                 C. F2                                D.Cl2

Câu 30: Cho 8,3 gam hỗn hợp Al, Fe tác dụng hết với dung dịch HCl. Sau phản ứng khối lượng dung dịch tăng thêm 7,8 g. Khối lượng muối tạo thành trong dung dịch là:

A. 26,05g                         B. 13,025g                       C. 1,3025g                       D.2,605g

Phần II. Theo chương trình NÂNG CAO ( 5 câu , từ câu 31 đến câu 35 ) :

Câu 31: Muối Iot là muối ăn có trộn thêm một lượng nhỏ hợp chất của iôt. Đó là :

A. KIO                            B. KIO2                           C. KI hoặc KIO3             D. KIO4

Câu 32: Sục khí clo dư vào dung dịch chứa muối NaBr và KBr thu được muối NaCl và KCl, đồng thời thấy khối lượng muối giảm 8,9 gam. Lượng clo đã tham gia phản ứng với 2 muối trên là:

A. 0,1 mol.                       B. 0,02 mol.                     C. 0,01 mol.                    D.0,05 mol.

Câu 33: Cho phản ứng : K2Cr2O7 + HCl đ → X ↑+ Y + KCl + H2O . Vậy X và Y lần lượt là:

A. Cl2 , CrCl                    B. Cl2, CrCl2                    C. Cl2, Cr(OH)2              D. Cl2, CrCl3

Câu 34: Cho a gam Mg phản ứng đủ với b gam halogen thu được 19g muối. b gam halogen trên phản ứng vừa đủ với nhôm thu được 17,8g muối. Tên halogen là:

A. Iot                               B. Clo                              C. Brom                          D. Flo

Câu 35: Hợp chất nào sau đây có tính oxi hóa mạnh nhất?

A. HClO                          B. HClO2                         C. HClO3                        D. HClO4

-----------------------------------------------

----------- HẾT ----------
No comments:

 

© 2012 Học Để ThiBlog tài liệu