Đề Thi Thử Tốt Nghiệp Môn Hóa 3



BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TO   KỲ THI TT NGHIỆP TRUNG HC PHỔ THÔNG NĂM ………..

                                             Môn thi: HOÁ HỌC

       ĐỀ THI CHÍNH THC                                    Thời gian làm bài: 60 phút

       (đề thi có 03 trang)                                                                                                          Mã đề thi 103

H, tên thí sinh:.......................................................................

Số báo danh:............................................................................

Cho biết nguyên tử khối (theo u) của các nguyên tố là: H = 1; C = 12; N = 14; O = 16; Cu = 64;

Al = 27; Zn = 65; Fe = 56; Cl = 35,5; Li = 7; Na = 23; K = 39; Rb = 85; Mg = 24.

Câu 1: Th tích khí CO ( đktc) cn dùng đ kh hoàn toàn 16 gam bột Fe2O3 thành Fe là

A. 6,72 lít.                      B. 3,36 lít.                      C. 7,84 lít.                      D. 2,24 lít.

Câu 2: Hai chất nào sau đây đều có thể tham gia phản ứng este hoá?

A. CH3COOH và C2H5OH.                                B. CH3COOH và C2H5CHO.

C. CH3COOH và C6H5NH2.                               D. CH3COONa C6H5OH.

Câu 3: 10,4 gam hỗn hợp X gồm axit axetic và etyl axetat tác dụng vừa đủ với 150 gam dung dịch NaOH 4%. Phần trăm khối lượng của etyl axetat trong hỗn hợp bằng

A. 22%.                 B. 42,3%.                    C. 33%.                       D. 44%.

Câu 4: Hợp chất tác dụng với nưc brom tạo kết tủa trắng là

A. alanin.                       B. anđehit axetic.           C. glucozơ.                    D. anilin.

Câu 5: Cho phương trình hoá học của hai phản ứng sau:

2Al(OH)3    +          3H2SO4  ®     Al2(SO4)3  +   6H2O

Al(OH)3       +          KOH     ®        KAlO2      +     2H2O

Hai phản ứng trên chứng tỏ Al(OH)3 là cht

A. có tính axit và tính khử.                                  B. vừa có tính oxi hoá, vừa có tính khử.

C. có tính lưng tính.                                           D. có tính bazơ và tính khử.

Câu 6: Cho 0,69 gam một kim loại kiềm tác dụng với c (dư) thu đưc 0,336 lít k hiđro (ở đktc). Kim loại kim là

A. Li.                             B. K.                              C. Na.                            D. Rb.

Câu 7: Có 4 lọ đựng riêng biệt các khí : N2, Cl2, CO2, H2S. Để xác định lọ đựng khí H2S chỉ cần dùng thuốc thử duy nhất là

A. dung dịch NaCl.                   B. dung dịch PbCl2.       C. dung dịch Ca(OH)2.             D. dung dịch HCl.

Câu 8: Đ làm mm nước cứng vĩnh cửu, ta dùng dung dch

A. NaCl.                        B. Na2CO3.                    C. Ca(NO3)2.                 D. HCl.

Câu 9: Cho lòng trắng trứng vào Cu(OH)2 thấy xuất hiện màu

A. đen.                           B. vàng.                         C. m.                            D. đỏ.

Câu 10: Oxit dễ b H2 kh nhiệt đ cao tạo thành kim loại

A. Na2O.                        B. CaO.                          C. K2O.                          D. CuO.

Câu 11: Cho dãy các kim loại kiềm: Na, K, Rb, Cs. Kim loại trong dãy nhit độ nóng chảy thấp nhất là

A. Cs.                             B. Na.                            C. Rb.                            D. K.

Câu 12: Chất có chứa 6 nguyên tử cacbon trong một phân tử là

A. glixerol.                     B. etanol.                       C. glucozơ.                    D. saccarozơ.

Câu 13: Dung dch HCl và dung dch NaOH đềuc dụng đưc với

A. H2NCH2COOH.      B. CH3COOH.              C. CH3OH.                    D. CH3CH2NH2.

Câu 14: Cho dãy các chất: CH2=CHCl, CH2=CH2, CH2=CHCH=CH2, H2NCH2COOH. Số chất trong dãy có khả năng tham gia phản ứng trùng hợp là

A. 4.                               B. 2.                               C. 3.                               D. 1.

Câu 15: Oxit nào dưới đây thuộc loại oxit axit?

A. Na2O.                        B. CaO.                          C. K2O.                         D. CrO3.

Câu 16: Tất cả các kim loại Fe, Zn, Cu, Ag đều tác dụng đưc với dung dch

A. KOH.                        B. H2SO4 loãng.            C. HCl.                          D. HNO3 loãng.

Câu 17: Phương pháp thích hợp để điều chế Mg từ MgCl2

A. nhiệt phân MgCl2.                                           B. điện phân dung dch MgCl2.

C. dùng kali khử ion Mg2+ trong dung dch.       D. điện phân MgCl2 nóng chảy.

Câu 18: Để phản ứng va đủ với 100 ml dung dch CuSO4 1M cần m gam bột Zn. Giá tr của m

A. 3,25.                          B. 6,50.                          C. 9,75.                          D. 3,90.

Câu 19: Đ bảo vệ vỏ tàu biển làm bằng thép ngưi ta thưng gắn vào vỏ tàu (phần ngâm dưi c) những tấm kim loại

A. Zn.                            B. Sn.                             C. Cu.                            D. Pb.

Câu 20: Sản phẩm tạo thành có chất kết tủa khi dung dch Na2CO3 tác dng với dung dch

A. KOH.                        B. NaNO3.                     C. CaCl2.                       D. KCl.

Câu 21: Thể tích khí clo (ở đktc) cn dùng để phản ứng hoàn toàn với 5,4 gam Al là

A. 3,36 lít.                      B. 2,24 lít.                      C. 6,72 lít.                      D. 8,96 lít.

Câu 22: Số đồng phân este ứng với công thức phân tử C3H6O2

A. 3.                               B. 5.                               C. 4.                               D. 2.

Câu 23: Chất nào sau đây không tham gia phản ứng thủy phân?

A. Saccarozơ.                B. Protein.                      C. Tinh bột.                    D. Glucozơ.

Câu 24: Chất không phải axit béo là

A. axit stearic.                B. axit oleic.                   C. axit axetic.                 D. axit panmitic.

Câu 25: Cho dãy các dung dch: glucozơ, saccarozơ, etanol, glixerol. S dung dịch trong dãy phn ứng đưc với Cu(OH)2 nhiệt độ tng tạo thành dung dch có màu xanh lam

A. 2.                               B. 3.                               C. 4.                               D. 1.

Câu 26: Polivinyl clorua (PVC) đưc điều chế từ vinyl clorua bằng phn ứng

A. trùng hợp.                 B. oxi hóa – khử.           C. trùng ngưng.             D. trao đổi.

Câu 27: Cặp chất không xảy ra phn ứng là

A. Cu + AgNO3.           B. Fe + Cu(NO3)2.         C. Zn  +  Fe(NO3)2.       D. Ag + Cu(NO3)2.

Câu 28: Cho 8,9 gam alanin (CH3CH(NH2)COOH) phản ng hết với dung dch NaOH. Khối ợng muối thu đưc là

A. 30,9 gam.                  B. 11,1 gam.                  C. 11,2 gam.                  D. 31,9 gam.

Câu 29: Một chất khi thy phân trong môi trưng axit đun nóng, không to ra glucozơ. Chất đó là

A. tinh bột.                    B. xenlulozơ.                 C. saccarozơ.                 D. protit.

Câu 30: Kim loại phản ứng đưc với dung dch HNO3 đặc, nguội là

A. Fe.                             B. Al.                             C. Cr.                             D. Cu.

Câu 31: Tinh bột thuộc loi

A. đisaccarit.                  B. polisaccarit.               C. lipit.                           D. monosaccarit.

Câu 32: Cho 8,9 gam hn hợp bột Mg Zn tác dụng với dung dịch HCl 2M, thu được 23,1 gam muối clorua và V lít khí H2(đktc). Thể tích dung dịch HCl cần dùng vừa đủ và trị số của V lần lượt là

A. 0,2 lít và 4,48 lít.                                  B. 0,1 lít và 4,48 lít.

C. 0,1 lít và 2,24 lít.                                  D. 0,1 lít và 3,36 lít.

Câu 33: Dãy gm các ion được sắp xếp theo thứ t tính oxi hóa giảm dần từ trái sang phải là:

A. K+, Al3+, Cu2+.          B. Cu2+, Al3+, K+.          C. Al3+, Cu2+, K+.          D. K+, Cu2+, Al3+.

Câu 34: Trong phân tử hợp chất hữu cơ nào sau đây có liên kết peptit?

A. Protein.                     B. Xenlulozơ.                C. Lipit.                         D. Glucozơ.

Câu 35: Hai chất nào sau đây đều là hiđroxit lưỡng tính?

A. Cr(OH)3 và Al(OH)3.                                      B. Ba(OH)2 và Fe(OH)3.

C. NaOH và Al(OH)3.                                         D. Ca(OH)2 và Cr(OH)3.

Câu 36: Số electron lớp ngoài cùng của nguyên tử sắt là

A. 4.                               B. 1.                               C. 3.                               D. 2.

Câu 37: Cấu hình electron của nguyên tử Na (Z = 11) là

A. 1s22s2 2p63s1.            B. 1s22s2 2p63s23p1.      C. 1s22s2 2p6.                 D. 1s22s2 2p63s2.

Câu 38: Cho phản ứng:

a Fe   +  b HNO3     c Fe(NO3)3  +  d NO   +  e H2O.

Các hệ số a, b, c, d, e là những số nguyên, đơn gin nhất. Tổng (a+b) bằng

A. 3.                               B. 6.                               C. 4.                               D. 5.

Câu 39: Anilin (C6H5NH2) phản ng với dung dịch

A. NaOH.                      B. HCl.                          C. NaCl.                         D. Na2CO3.

Câu 40: Dẫn mẫu khí thải của một nhà máy qua dung dch Pb(NO3)2 thì thấy xuất hiện kết tủa màu đen. Hiện tưng đó chứng tỏ trong khí thi nhà máy có khí nào sau đây?

A. H2S.                          B. CO2.                          C. NH3.                          D. SO2.

 

-----------------------------------------------

----------- HẾT ----------

 

 

 




No comments:

 

© 2012 Học Để ThiBlog tài liệu