Đề Thi Thử Tốt Nghiệp Môn Hóa 2BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TO   KỲ THI TT NGHIỆP TRUNG HC PHỔ THÔNG NĂM ………..

                                             Môn thi: HOÁ HỌC

       ĐỀ THI CHÍNH THC                                    Thời gian làm bài: 60 phút

       (đề thi có 03 trang)                                                                                                          Mã đề thi 102

H, tên thí sinh:.......................................................................

Số báo danh:............................................................................

Cho biết nguyên tử khối (theo u) của các nguyên tố là: H = 1; C = 12; N = 14; O = 16; Cu = 64;

Al = 27; Zn = 65; Fe = 56; Li = 7; Na = 23; K = 39; Rb = 85; Cl = 35,5; Br = 80.

Câu 1: Số hợp chất hữu đơn chức, cùng công thức phân tử C3H6O2 đều tác dụng đưc với dung dch NaOH là

A. 3.                               B. 2.                               C. 4.                               D. 5.

Câu 2: Chất phản ứng đưc với Ag2O trong dung dch NH3, đun nóng tạo ra kim loại Ag là

A. glucozơ.                    B. tinh bột.                     C. xenlulozơ.                 D. saccarozơ.

Câu 3: Cho dãy các chất: glucozơ, xenlulozơ, metyl axetat, metylamin. Số chất trong dãy tham gia phản ứng tráng bạc là

A. 4.                               B. 3.                               C. 2.                               D. 1.

Câu 4:  cạn dung dịch X chứa các ion Mg2+, Ca2+ HCO, thu đưc chất rắn Y. Nung Y ở nhiệt độ cao đến khối lưng không đổi thu đưc chất rắn Z gồm

A. MgCO3 và CaO.       B. MgO và CaO.           C. MgO và CaCO3.       D. MgCO3 và CaCO3.

Câu 5: Cho 0,69 gam một kim loại kiềm tác dụng với c (dư) thu đưc 0,336 lít k hiđro (ở đktc). Kim loại kim là

A. Li.                             B. Na.                            C. Rb.                            D. K.

Câu 6: Cho phương trình hoá học: aAl + bFe2O3 cFe + dAl2O3 (a, b, c, d các số nguyên, tối giản). Tổng các hệ số a, b, c, d 

A. 5.                               B. 4 .                              C. 6.                               D. 7.

Câu 7: Kim loại Fe phản ứng đưc với dung dịch

A. MgSO4.                     B. Al2(SO4)3.                 C. CuSO4.                      D. ZnSO4.

Câu 8: Dung dch làm qu tím chuyển sang màu xanh là

A. C2H5OH.                  B. C2H5NH2.                 C. HCOOH.                  D. CH3COOH.

Câu 9: Dãy gm các cht đưc xếp theo chiều tính bazơ gim dần từ trái sang phi là

A. CH3NH2, C6H5NH2(anilin), NH3.                  B. NH3, CH3NH2, C6H5NH2(anilin).

C. CH3NH2, NH3, C6H5NH2(anilin).                 D. C6H5NH2(anilin), NH3, CH3NH2.

Câu 10: Khi cho 12 gam hn hp Fe và Cu tác dụng với dung dịch HCl (), th tích khí H2 sinh ra là 2,24 t ( đktc). Phn kim loi không tan có khi lưng là

A. 3,2 gam.                    B. 6,4 gam.                    C. 5,6 gam.                    D. 2,8 gam.

Câu 11: Khi lên men 360 gam glucozơ với hiệu suất 100%, khối ng ancol etylic thu đưc

A. 138 gam.                   B. 184 gam.                   C. 276 gam.                   D. 92 gam.

Câu 12: Cho 7,5 gam axit aminoaxetic (H2NCH2COOH) phản ứng hết với dung dch HCl. Sau phản ứng, khối lưng muối thu đưc là

A. 44,00 gam.                B. 11,05 gam.                C. 43,00 gam.                D. 11,15 gam.

Câu 13: Hai kim loại có thể điều chế bằng phương pháp nhiệt luyện là

A. Ca và Fe.                   B. Na và Cu.                  C. Mg và Zn.                 D. Fe và Cu.

Câu 14: Polietilen đưc điều chế bằng phản ứng trùng hợp

A. CH2=CHCH3.          B. CH2=CH2.                C. CH CH.                  D. CH2=CHCl.

Câu 15: Phương trình hoá học nào sau đây không đúng?

A. Mg(HCO3)2  MgCO3 + CO2 + H2O

B. NaHCO3 + NaOH ®  Na2CO3 + H2O

C. 2KNO3   2K + 2NO2 + O2

D. Ca(HCO3)2  + Na2CO3 ®  CaCO3   + 2NaHCO3

Câu 16: Phương pháp thích hợp điều chế kim loại Ca từ CaCl2

A. nhiệt phân CaCl2.                                            B. điện phân CaCl2 nóng chảy.

C. dùng Na khử Ca2+ trong dung dch CaCl2.    D. điện phân dung dch CaCl2.

Câu 17:  Cho 18,6 gam  anilin  (C6H5NH2)  tác  dụng  với  nước brom thu được m gam kết tủa trắng (C6H2Br3NH2). Trị số của m là

A. 33 gam.            B. 66 gam.                   C. 99 gam.                  D. 88 gam.

Câu 18: Trong các cấu hình electron của nguyên tử và ion crom sau đây, cấu hình electron nào đúng ?

A. 24Cr :  [Ar]3d44s2.                                          B. 24Cr2+ :  [Ar]3d34s1.

C. 24Cr2+ :  [Ar]3d24s2.                                       D. 24Cr3+ :  [Ar]3d3.  

Câu 19: Polivinyl clorua (PVC) đưc điều chế từ vinyl clorua bằng phn ứng

A. trùng hợp.                 B. axit - bazơ.                C. trùng ngưng.             D. trao đổi.

Câu 20: Phản ứng giữa C2H5OH với CH3COOH (xúc tác H2SO4 đặc, đun nóng) là phn ứng

A. trùng hợp.                 B. xà phòng hóa.            C. trùng ngưng.             D. este hóa.

Câu 21: Đ hoà tan hoàn toàn hỗn hợp gồm hai kim loại Cu Zn, ta th dùng mt ng dung dch

A. AgNO3.                    B. HCl.                          C. AlCl3.                        D. CuSO4.

Câu 22: Este X phản ứng với dung dch NaOH, đun nóng tạo ra ancol metylic natri axetat. Công thức cấu tạo của X là

A. CH3COOCH3.          B. HCOOCH3.              C. C2H5COOCH3.        D. CH3COOC2H5.

Câu 23: Chất phản ứng đưc với dung dch H2SO4 tạo ra kết tủa là

A. BaCl2.                       B. NaOH.                      C. Na2CO3.                    D. NaCl.

Câu 24: Cho lòng trắng trứng vào Cu(OH)2 thấy xuất hiện màu

A. đỏ.                             B. vàng.                         C. đen.                           D. m.

Câu 25: Số hợp chất hữu đơn chức, công thức phân tử C2H4O2 tác dụng đưc với dung dch NaOH là

A. 3.                               B. 2.                               C. 1.                               D. 4.

Câu 26: Cho 15 gam hn hợp bột kim loại Zn Cu vào dung dch HCl (dư). Sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu đưc 4,48 lít khí H2 (đktc) và m gam kim loi không tan. Giá tr của m là

A. 8,5.                            B. 2,2.                            C. 6,4.                            D. 2,0.

Câu 27: Chất nào sau đây không tham gia phản ứng thủy phân?

A. Saccarozơ.                B. Tinh bột                     C. Glucozơ.                   D. Protein.

Câu 28: Cho dãy các kim loại: Fe, W, Hg, Cu. Kim loại trong dãy có nhiệt độ nóng chảy thấp nhất là

A. Cu.                            B. Hg.                            C. Fe.                             D. W.

Câu 29: Khi thuỷ phân CH3COOC2H5 bằng dung dch NaOH thì sản phẩm của phản ứng là

A. CH3COONa C2H5OH.                              B. C2H5COOH và CH3ONa.

C. CH3COOH và C2H5OH.                                D. CH3COONa và CH3ONa.

Câu 30: Nung 21,4 gam Fe(OH)3   nhiệt độ cao đến khối ng không đổi, thu đưc m gam một oxit. Giá trị của m là (Cho H = 1, O = 16, Fe = 56)

A. 16,0.                          B. 8,0.                            C. 14,0.                          D. 12,0.

Câu 31: Đ loại bỏ kim loại Cu ra khỏi hỗn hợp bột gồm Ag Cu, ngưi ta ngâm hỗn hợp kim loại trên vào lượng dư dung dch

A. HNO3.                      B. AgNO3.                     C. Fe(NO3)2.                  D. Cu(NO3)2.

Câu 32: Cho dãy các dung dch: glucozơ, saccarozơ, etanol, glixerol. S dung dịch trong dãy phn ứng đưc với Cu(OH)2 nhiệt độ tng tạo thành dung dch có màu xanh lam

A. 1.                               B. 3.                               C. 4.                               D. 2.

Câu 33: Để phân biệt dung dch AlCl3  và dung dch KCl ta dùng dung dch

A. H2SO4.                      B. NaNO3.                     C. HCl.                          D. NaOH.

Câu 34: Chất có thể dùng để làm mất tính cứng của nưc là

A. HCl.                          B. Na2SO4.                    C. Na2CO3.                    D. H2SO4.

Câu 35: Kim loại phản ứng đưc với dung dch NaOH

A. Al.                             B. Cu.                            C. Fe.                             D. Ag.

Câu 36: Hoà tan 5,4 gam Al bằng một ng dung dch H2SO4 loãng (dư). Sau phản ứng thu đưc dung dch X và V lít khí hiđro (đktc). Giá trị ca V là

A. 4,48 lít.                      B. 2,24 lít.                      C. 6,72 lít.                      D. 3,36 lít.

Câu 37: Cho phương trình hoá học của hai phản ứng sau:

                   FeO   +  CO    Fe    +  CO2

3FeO   +   10HNO3      ®        3Fe(NO3)3         +   NO  + 5H2O

Hai phản ứng trên chứng tỏ FeO là chất

A. chỉ có tính khử.                                                B. chỉ có tính bazơ.

Câu 38: Trong số các kim loại Na, Mg, Al, Fe, kim loại có tính khử mạnh nhất là

A. Na.                            B. Al.                             C. Mg.                            D. Fe.

Câu 39: Nguyên tử kim loại có cấu hình electron 1s22s22p63s1

A. K (Z = 19).                B. Li (Z = 3).                 C. Na (Z = 11).              D. Mg (Z = 12).

Câu 40: Sau bài thực hành hoá học, trong một số chất thải dạng dung dịch có chứa các ion : Cu2+, Zn2+, Fe3+, Pb2+, Hg2+,... Dùng chất nào sau đây có thể xử lí sơ bộ các chất thải trên ?

A. Etanol                       B. HNO3                        C. Giấm ăn                     D. Nước vôi dư

 

-----------------------------------------------

----------- HẾT ----------

 

 

 
No comments:

 

© 2012 Học Để ThiBlog tài liệu