Văn Hay Tính GiỏiÑEÀ THI "VAÊN HAY - TÍNH GIOÛI"

Naêm hoïc: 2010 – 2011

KHOÁI : 12

c&d

Ñeà:

Moät ngaøy sau khi nhaän giaûi Fields (20/08), GS Ngoâ Baûo Chaâu ñaõ coù moät baøi vieát taâm söï vaø giaûi ñaùp moät soá thaéc maéc treân blog "Thích hoïc toùan" cuûa anh,trong ñoù coù caâu:

        "… Toâi chæ mong öôùc moät caùch chaân thaønh laø noù (giaûi Fields)seõ ôû laïi trong traùi tim baïn nhö moät nieàm tin nho nhoû, ñöôïc giöõ gìn caån thaän. Khoâng phaûi ai cuõng coù khaû naêng ñeå ñoaït giaûi Nobel hay Fields, nhöng ai cuõng coù theå soáng ñeå cuoäc soáng cuûa mình coù yù nghóa…"

Suy nghó cuûa Anh,(chò) veà caâu noùi treân.

 

HẾT
No comments:

 

© 2012 Học Để ThiBlog tài liệu