Bài hóa học hay - một chất hiếm gặp H2PO3




Tổng số hạt mang điện trong anion MOx2- là 78 hạt Biết rằng M là nguyễn tố thuộc nhóm A và x là số nguyễn dương lẻ. Xác định công thức cả ion trên.
giải:
MOx2- --> M +xO
=>2eM+2xeO=78
=>eM+xeO=39
=>eM=39-x.8




Vậy M là P: PO32-





No comments:

 

© 2012 Học Để ThiBlog tài liệu