Hướng dẫn giải bài Hóa Nguyệt Trúc số 1
Cho 4,64 gam Fe3O4  tác dụng với 250 gam dung dich HNO3 theo Phuong trình sau:
Fe+8/33O-24 +HNO3 -->Fe(NO3)3 +NO2 +H2O
a/ cân bằng phản ứng Oxi Hóa khử trên  theo phương pháp thăng Bằng e.
b/ Tính thể tích khí NO2sinh ra ở ĐKTC và tính nồng độ phần trăm của dung dịch thu được sau phản ứng

giải:
3Fe+8/3 --> 3Fe+3 +e
N+5 +e -->N+4.
Hệ số e đã cân bằng không cần them hệ số.
Fe3O4 +10HNO3 -->3Fe(NO3)3 +NO2 +5H2O
0,02……………………..0,06…………0,02
Bài b này phải them điều kiện phản ứng vừa đủ hoặc HNO3 dư.
Số mol của oxit:
n=m/M =4,64/232=0,02 mol.
Thể tích khí NO2 là:
V=n.22,4=> V=0,448 lít.
Khối lượng muối:
m=n.M=0,06.242=14,52 gam.
Phần trăm Muối.
m%=m.100%/mdd =14,52.100%/254,64=5,7%
No comments:

 

© 2012 Học Để ThiBlog tài liệu