Đề kiểm tra Vật Lý 10 TRƯỜNG THPT BÙI THỊ XUÂNSỞ GD & ĐT TP. HỒ CHÍ MINH
TRƯỜNG THPT BÙI THỊ XUÂN

ĐỀ THI HỌC KỲ I - NH:2017-2018
MÔN: VẬT LÝ 10 (BAN A1D, A2D)
Thời gian làm bài: 45 phút;


(Thí sinh không được sử dụng tài liệu)
Họ, tên học sinh:..................................................................... Số báo danh: .............................

Câu 1 (2đ): Phát biểu định luật I Newton và nêu quán tính của một vật ?
Câu 2 (2đ):Định nghĩa tổng hợp lực của một vật. Nêu điều kiện cân bằng của một chất điểm?
Câu 3 (2đ): Cho hai chất điểm có khối lượng m = 2 tấn và M = 3 tấn cách  nhau 20 m. Biết
 G = 6,67.10-11 N.m2/kg2
a/ Tính lực hấp dẫn của hai chất điểm trên.
b/ Khoảng cách của hai chất điểm lúc sau là bao nhiêu để lực hấp dẫn giảm đi 4 lần so với ban đầu.
Câu 4 (2đ): Cho một vật được ném ngang với vận tốc ban đầu có độ lớn 20 m/s ở độ cao  
h = 45 m so với mặt đất. Lấy g = 10 m/s2.
a/ Tìm thời gian kể từ lúc ném đến lúc chạm đất.
b/ Tính tầm bay xa của vật.
Câu 5 (2đ): Một vật có khối lượng m = 2 kg được kéo trượt trên mặt bàn nằm ngang bởi lực F có phương song song với mặt bàn và có độ lớn 10 N. Hệ số ma sát trượt giữa vật và mặt bàn là 0,3. Tính quãng đường vật đi được sau 2 s từ khi vật bắt đầu chuyển động. Lấy g = 10 m/s2
- - - - - - - - HẾT - - - -  - - - - -
No comments:

 

© 2012 Học Để ThiBlog tài liệu