hướng dẫn giải bài cosi - nguyệt trúc
Với các số dương a,b,c chứng minh a4+b4+c2+12a(ab2-a+c+1)
Ta có:
a4+b4+c2+1=a4+b4-2a2 +a2+c2 +a2+1
=(a4+b4)-2a2+(a2+c2)+(a2+1)
Áp dụng cosi cho từng ngoặc:
a4+b4+c2+12a2b2-2a2+2ac+2a
2a(ab2-a+c+1)
No comments:

 

© 2012 Học Để ThiBlog tài liệu