Hướng dẫn giải bài Hóa Học hay - sử dụng bảo toan mol e
Cho 1 luồng khí oxi qua 8,48 gam hỗn hợp X gồm Fe, Mg, Cu sau một thời gian thu được 10,08 gam hỗn hợp chất rắn Y. Cho Y tan hoàn toàn trong HNO3 (dư 20% so với lượng phản ứng). Sau phản ứng thu được dung dịch Z chứa 43,101 gam chất tan và 1,792 lít hỗn hợp khí T gồm NO và NO2 (đktc) có tỉ khối hơi so với H2 là 18. Khối lượng NH4No3 có trong Z
Số mol oxi tham gia phản ứng:1,6:16=0,1 mol.
Gọi x là số mol NO, và y là số mol NO2.
Ta có hệ:

=>x=0,05mol, y=0,03mol
Kl -->Kl+a +ae
O       +        2e      -->     O2-.
0,1…………0,2……….0,1
N+5    +        3e      -->     N+2. (NO)
…………….0,15……….0,05
N+5    +        e        -->     N+4   (NO2)
………….0,03………….0,03
N+5 +   8e       --> N-3  (NH4NO3)
……….8z……….z
ở đây ta lưu ý:
·        trong dung dịch sẽ có Fe(NO3)3; Cu(NO3)2; Mg(NO3)2 và NH4NO3.
·        Số mol e mà các chất oxi nhận=số mol e mà kim loại cho =số mol của NO3- liên kết với kim loại nên (phần mình để màu đỏ).
·        Gọi z là số mol của NH4NO3.
·        Số mol HNO3 tham gia phản ứng bằng số mol NO3- liên kết với kim loại +số mol N có trong sản phẩm khử. Nghĩa là phần màu đỏ cộng phần màu xanh.
mz=mhh kl +mNO3 – liên kết với KL +mNH4NO3+mHNO3 dư

<=>43,101=8,48+(0,38+8z).62+z.80+20%.(0,46+10z)63

z=0,0075 mol.
m=0,0075.80=0,6 gam
No comments:

 

© 2012 Học Để ThiBlog tài liệu