ĐÁP ÁN ĐỀ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC NĂM 2012 Môn: TIẾNG NHẬTBỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO      ĐÁP ÁN ĐỀ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC NĂM 2012

ĐỀ CHÍNH THỨC   Môn: TIẾNG NHẬT; Khối D

 

Câu số

 

 

Mã đề thi  

193

286

374

463

531

617

1.  

A

A

C

A

A

B

2.  

D

D

B

B

A

D

3.  

D

B

D

A

B

A

4.  

A

D

B

B

A

A

5.  

C

B

C

C

C

D

6.  

D

D

B

D

D

A

7.  

B

D

C

B

D

B

8.  

D

D

B

D

A

D

9.  

D

C

A

C

B

B

10.

C

A

D

C

B

B

11.

D

A

B

D

D

A

12.

B

B

B

D

A

C

13.

A

B

B

A

C

D

14.

A

B

A

C

C

B

15.

D

B

C

B

D

D

16.

A

D

A

B

A

A

17.

C

A

B

B

C

D

18.

C

A

A

C

B

C

19.

D

D

A

B

C

D

20.

B

B

D

B

C

A

21.

D

A

C

C

D

C

22.

D

C

D

D

B

C

23.

D

A

A

C

A

A

24.

C

C

B

D

A

D

25.

C

B

A

B

D

C

26.

A

D

D

A

D

A

27.

D

C

C

A

A

B

28.

A

A

C

C

C

A

29.

A

B

B

D

D

B

30.

B

C

A

A

C

D

31.

B

D

A

A

A

A

32.

B

C

A

D

D

B

33.

B

D

B

B

B

D

34.

B

C

B

D

A

D

35.

C

A

C

C

C

B

36.

B

C

D

D

A

B

37.

A

C

C

A

C

C

38.

C

D

B

B

A

D

39.

C

D

A

C

B

B

40.

A

B

C

A

B

C

            1

Câu số

 

 

Mã đề thi  

 

 

193

286

374

463

531

617

41.

A

C

D

D

D

D

42.

B

D

B

B

D

B

43.

C

B

C

D

D

A

44.

D

B

C

C

A

A

45.

B

D

B

C

B

A

46.

A

A

C

C

A

C

47.

D

C

A

A

B

B

48.

D

B

A

B

D

D

49.

C

A

B

B

A

C

50.

C

A

D

C

C

C

51.

A

D

C

A

B

C

52.

B

C

C

D

B

D

53.

C

C

D

A

D

C

54.

D

B

D

C

D

C

55.

B

B

D

A

C

C

56.

B

D

A

A

C

A

57.

B

B

D

D

B

C

58.

A

A

D

D

A

C

59.

A

B

C

C

B

A

60.

C

C

D

B

B

C

61.

D

A

C

C

C

B

62.

A

A

A

A

D

B

63.

B

C

D

B

A

D

64.

C

A

C

C

C

B

65.

B

C

B

D

C

A

66.

C

A

D

A

C

B

67.

A

B

A

D

C

A

68.

C

B

A

D

A

C

69.

D

C

B

A

B

B

70.

A

C

A

C

D

A

71.

D

A

D

B

A

B

72.

B

C

D

C

B

B

73.

B

A

D

A

C

D

74.

D

C

A

D

D

C

75.

A

D

D

B

B

D

76.

B

D

A

A

B

D

77.

A

B

C

A

D

A

78.

C

D

C

B

B

C

79.

C

D

B

D

C

D

80.

C

A

B

B

D

A

 

            2

 
No comments:

 

© 2012 Học Để ThiBlog tài liệu