Hướng dẫn giải bài tập Hóa học của bạn "minh tam tran phi"Hướng  dẫn giải bài tập Hóa học của bạn: minh tam tran phi

thầy ơi giúp em bài này:
Hòa tan 15(g) hỗn hợp X gồm Mg và Al bằng đ A gồm HNO3 và H2SO4(đặc) thu được 0,1 mol mỗi khí SO2, NO, NO2, N2O. Tính % kim loại Al và Mg trong X?

giải:

ta có phương trình ion:

Mg --->Mg2+ +2e

x………………….2x

Al --->Al3+ +3e

y……………….3y

S6+ + 2e --->S4+.

0,1….0,2……0,1

N5+  +  3e --->N2+.

0,1……0,3…..0,1

N5+  +  e --->N4+.

0,1…..0,1…..0,1

2N5++8e --->2N1-. (vì 0,1 mol N2O à0,2 mol N1-)

0,2….0,8…….0,2

Do tổng e cho băng tổng e nhận nên ta có:

2x+3y=0,2+0,3+0,1+0,8=1,4

Vậy ta có hệ:

ü 24x+27y=15

ü 2X+3y=1,4

=>x=0,4, y=0,2

mMg=0,4.24=9,6 g; mAl=0,2.27=5,4 g.

C%Mg=9,6.100/15=64% =>C%Al=100%-64%=36%

 

 
No comments:

 

© 2012 Học Để ThiBlog tài liệu