Thi Thử Tốt Nghiệp Môn Hóa 1BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TO       KỲ THI TT NGHIỆP TRUNG HC PHỔ THÔNG NĂM ………..

                                             Môn thi: HOÁ HỌC

       ĐỀ THI CHÍNH THC                                    Thời gian làm bài: 60 phút

       (đề thi có 03 trang)                                                                                                          Mã đề thi 101

H, tên thí sinh:.......................................................................

Số báo danh:............................................................................

Cho biết nguyên tử khối (theo u) của các nguyên tố là: H = 1; C = 12; N = 14; O = 16; Mg = 24;

Al = 27; Na = 23; Zn = 65; Ag = 108; Ca = 40; Ba = 137; Fe = 56; Cl = 35,5.

Câu 1: Hoà tan 5,6 gam Fe bằng dung dch HNO3 loãng (dư), sinh ra V lít khí NO (sản phm khử duy nhất, ở đktc). Giá tr của V là

A. 4,48.                          B. 3,36.                          C. 2,24.                          D. 6,72.

Câu 2: Phản ứng hoá học nào sau đây không xy ra?

A. C6H5OH            +          CH3COOH CH3COOC6H5  +  H2O.

B. CH3COOH        +  NaOH         CH3COONa  +  H2O.

C. 2CH3COOH  +  2Na           2CH3COONa   +  H2.

D. 2C2H5OH          +  2Na         2C2H5ONa  +  H2.

Câu 3: Chất  phản ứng đưc với axit HCl là

A. HCOOH.                  B. C6H5NH2 (anilin).     C. C6H5OH (phenol).    D. CH3COOH.

Câu 4: Cho các chất: dung dch saccarozơ, glixerol, ancol etylic, natri axetat. S chất phản ứng đưc với Cu(OH)2 ở điều kiện tng là

A. 2.                               B. 4.                               C. 1.                               D. 3.

Câu 5: Cho 1,37 gam kim loại kim thổ M phản ứng với nước (dư), thu được 0,01 mol khí H2. Kim loại M là

A. Mg.                           B. Ca.                             C. Ba.                             D. Sr.

Câu 6: Canxi hiđroxit (Ca(OH)2) còn gọi là

A. đá vôi.                       B. thạch cao sống.         C. vôi tôi.                       D. thạch cao khan.

Câu 7: Thuốc thử duy nhất có thể dùng phân biệt hai khí SO2 và CO2

A. dung dịch NaOH      B. H2O                          C. dung dịch Br2           D. dung dịch Ba(OH)2

Câu 8: Cấu hình electron của nguyên tử Na (Z = 11) là

A. 1s22s2 2p6.                 B. 1s22s2 2p63s2.            C. 1s22s2 2p63s1.            D. 1s22s2 2p63s23p1.

Câu 9: Sản phẩm cuối cùng của quá trình thuphân các protein đơn giản nhờ xúc tác thích hợp

A. β-amino axit.             B. este.                           C. α-amino axit.             D. axit cacboxylic.

Câu 10: Oxit kim loại bị khử bởi khí CO ở nhiệt độ cao là

A. CuO.                         B. Al2O3.                       C. K2O.                          D. MgO.

Câu 11: Cho dãy các kim loại: Na, Al, W, Fe. Kim loại trong dãy có nhiệt độ nóng chảy cao nhất là

A. Na.                            B. Al.                             C. Fe.                             D. W.

Câu 12: Hợp chất không làm đổi màu giấy qum m là

A. H2NCH2COOH.      B. CH3COOH.              C. NH3.                          D. CH3NH2.

Câu 13: Cho dãy các cht: H2NCH2COOH, C6H5NH2, C2H5NH2, CH3COOH. Số chất trong dãy phản ứng được với NaOH trong dung dịch

A. 2.                               B. 1.                               C. 3.                               D. 4.

Câu 14: Polivinyl clorua có công thc là

A. .    B. .      C. .     D. .

Câu 15: Để phân biệt dung dch Cr2(SO4)3 và dung dch FeCl2 ngưi ta dùng lưng dư dung dch

A. NaNO3.                     B. KNO3.                       C. K2SO4.                      D. NaOH.

Câu 16: Chất phản ứng đưc với dung dch NaOH tạo kết ta là

A. KNO3.                      B. BaCl2.                       C. K2SO4.                      D. FeCl3.

Câu 17: Chất phản ứng đưc với dung dch CaCl2 tạo kết tủa

A. HCl.                          B. Mg(NO3)2.                C. NaNO3.                     D. Na2CO3.

Câu 18: Hòa tan 6,5 gam Zn trong dung dch axit HCl dư, sau phản ứng cạn dung dch thì s gam muối khan thu đưc là (Cho H = 1, Zn = 65, Cl = 35,5)

A. 13,6 gam.                  B. 20,7 gam.                  C. 27,2 gam.                  D. 14,96 gam.

Câu 19: Khi điện phân dung dch CuCl2 để điều chế kim loại Cu, quá trình xảy ra ở catot (cực âm) là

A. 2Cl-  → Cl2 + 2e.     B. Cl2 + 2e  → 2Cl-.      C. Cu → Cu2+ + 2e.       D. Cu2+ + 2e → Cu.

Câu 20: Đ khử hoàn toàn 8,0 gam bột Fe2O3 bằng bột Al (ở nhiệt độ cao, trong điu kiện không có không khí) thì khối lưng bột nhôm cần dùng là

A. 2,70 gam.                  B. 8,10 gam.                  C. 1,35 gam.                  D. 5,40 gam.

Câu 21: Cho phương trình hoá học của hai phản ứng sau:

2Al(OH)3    +          3H2SO4  ®     Al2(SO4)3  +   6H2O

Al(OH)3       +          KOH     ®        KAlO2      +     2H2O

Hai phản ứng trên chứng tỏ Al(OH)3 là cht

A. có tính bazơ và tính khử.                                 B. vừa có tính oxi hoá, vừa có tính khử.

C. có tính axit và tính khử.                                  D. có tính lưng tính.

Câu 22: Metyl acrylat có công thức cấu tạo thu gọn là

A. C2H5COOCH3.        B. CH2=CHCOOCH3.  C. CH3COOCH3.          D. CH3COOC2H5.

Câu 23: Cho dãy các chất: CH3OH, CH3COOH, CH3CHO, CH4. Số chất trong dãy tác dụng đưc với Na sinh ra H2

A. 2.                               B. 3.                               C. 1.                               D. 4.

Câu 24: Đun nóng este HCOOCH3 với một lưng vừa đủ dung dch NaOH, sản phẩm thu đưc là

A. HCOONa và CH3OH.                                    B. HCOONa và C2H5OH.

C. CH3COONa C2H5OH.                              D. CH3COONa và CH3OH.

Câu 25: Anilin (C6H5NH2) và phenol (C6H5OH) đều có phản ứng với

A. dung dch NaCl.       B. dung dch NaOH.     C. c Br2.                  D. dung dch HCl

Câu 26: Chất tham gia phản ứng trùng ngưng

A. CH3COOH.              B. H2NCH2COOH.       C. CH2 = CHCOOH.    D. C2H5OH.

Câu 27: Hai chất nào sau đây đều là hiđroxit lưỡng tính?

A. Ba(OH)2 và Fe(OH)3.                                     B. Cr(OH)3 và Al(OH)3.

C. NaOH và Al(OH)3.                                         D. Ca(OH)2 và Cr(OH)3.

Câu 28: Khi cho 3,75 gam axit aminoaxetic (H2NCH2COOH) c dụng hết vi dung dịch NaOH, khi lượng mui to thành là

A. 9,70 gam.                  B. 4,85 gam.                  C. 10,00 gam.                D. 4,50 gam.

Câu 29: Dung dch saccarozơ không phản ứng với

A. H2O (xúc tác axit, đun nóng).                         B. Cu(OH)2.

C. vôi sữa Ca(OH)2.                                             D. dung dch AgNO3 trong NH3, đun nóng.

Câu 30: Hai kim loại Al và Cu đều phản ứng đưc với dung dch

A. H2SO4 loãng.            B. HNO3 loãng.             C. NaOH loãng.             D. NaCl loãng.

Câu 31: Cho dung dịch chứa 3,6 gam glucozơ phản ứng hết với AgNO3 trong dung dịch NH3 (dung dịch [Ag(NH3)2]OH), đun nóng. Sau phản ứng, khối lượng Ag thu được là

A. 2,16 gam.                  B. 4,32 gam.                  C. 1,08 gam.                  D. 0,54 gam.

Câu 32: Cho dãy các kim loại: K, Mg, Cu, Al. S kim loại trong dãy phản ứng đưc với dung dch HCl là

A. 3.                               B. 4.                               C. 1.                               D. 2.

Câu 33: Cho 8,9 gam hn hợp bột Mg Zn tác dụng với dung dịch H2SO4 loãng (dư), thu được 0,2 mol khí H2. Khối lượng của Mg và Zn trong 8,9 gam hỗn hợp trên lần lượt là

A. 1,8 gam và 7,1 gam.                                        B. 3,6 gam và 5,3 gam.

C. 1,2 gam và 7,7 gam.                                        D. 2,4 gam và 6,5 gam.

Câu 34: Anilin có công thức là

A. CH3OH.                    B. C6H5OH.                  C. C6H5NH2.                 D. CH3COOH.

Câu 35: Phản ứng  Cu  +  2FeCl3      2FeCl2  + CuCl2  chứng t

A. ion Fe2+ có tính oxi hoá mạnh hơn ion Fe3+.   B. ion Fe3+ có tính oxi hoá mạnh hơn ion Cu2+.

C. ion Fe3+ có tính khử mạnh hơn ion Fe2+.         D. ion Fe3+ có tính oxi hoá yếu hơn ion Cu2+.

Câu 36: Các số oxi hoá đặc trưng của sắt là ?

A. +2, +3.                      B. +2, +4, +6.                C. +2, +4.                       D. +3, +4.

Câu 37: Nưc cứng là nưc có chứa nhiều các ion

A. Na+, K+.                    B. Ca2+, Mg2+.               C. HCO3-, Cl-.               D. SO42-, Cl-.

Câu 38: Để tách đưc Fe2O3 ra khi hỗn hợp với Al2O3 có thể cho hỗn hợp tác dụng với

A. dung dch NH3 (dư).                                       B. dung dch HNO3 (dư).

C. dung dch HCl (dư).                                        D. dung dch NaOH (dư).

Câu 39: Chất có tính bazơ là

A. CH3COOH.              B. CH3CHO.                 C. C6H5OH.                  D. CH3NH2.

Câu 40: Chất có nhiều trong khói thuốc lá gây hại cho sức khoẻ con người là

A. cafein.                       B. nicotin.                      C. cocain.                       D. heroin.

 

-----------------------------------------------

----------- HẾT ----------

 

 
No comments:

 

© 2012 Học Để ThiBlog tài liệu