ĐỀ THI TÍNH GIỎI – KHỐI 11 – NĂM HỌC 2011-2012ĐỀ THI TÍNH GIỎI – KHỐI 11 –  NĂM HỌC 2011-2012

 

Bài 1:Giải phương trình :

a)     

b)     

Bài 2:Giải hệ phương trình

 

 

Bài 3:Tìm n biết :

Bài 4:Trong mặt phẳng tọa độ Oxy cho các đường thẳng d1: x + y +3  = 0,d2: x – y - 4 = 0, d3: x - 2y = 0 Tìm tọa độ điểm M nằm trên d3 sao cho khoảng cách từ M đến d1 bằng hai lần khoảng cách từ M đến d2.

 

                                                                             Hết

 
No comments:

 

© 2012 Học Để ThiBlog tài liệu