Toán 12ÑEÀ THI TÍNH GIOÛI – KHOÁI 12 – NAÊM HOÏC 2011 - 2012

KHOÁI 12

1) Tìm m ñeå ñoà thò cuûa haøm soá y = x3 – (m + 1)x2 – (2m2 – 3m + 2)x + 2m(2m – 1) tieáp xuùc vôùi Ox

2) Tìm nhöõng ñieåm treân truïc Oy sao cho töø ñoù keû ñöôïc hai tieáp tuyeán tôùi ñoà thò haøm soá y =  vaø hai tieáp tuyeán ñoù vuoâng goùc vôùi nhau.

 

3) Cho hình choùp S.ABCD coù ñaùy ABCD laø hình chöõ nhaät .Caïnh SA = h vaø SA vuoâng goùc vôùi (ABCD).Maët phaúng (P) chöùa CD vaø caét SA,SB laàn löôït taïi M vaø N. Ñaët x = AM > 0,xaùc Xaùc ñònh x ñeå (P) chia khoái choùp S.ABCD thaønh 2 phaàn coù theå tích baèng nhau.

 
No comments:

 

© 2012 Học Để ThiBlog tài liệu