Hidrocacbon 2Bài 1.     Hãy gọi tên các chất sau:

@ Bài giải

Bài 2.     Gọi tên các hợp chất sau:

@ Bài giải:

Bài 3.     Cho biết công thức cấu tạo của các chất có tên sau:

(a)    spiro[2,3]hexan                                               (b) 1-metylspiro[2.3]hexan

(c) spiro[3.4]octan                                                 (d) 5-etylspiro[3.4]octan

(e) spiro[4.5]decan                                                (f) 8-ipropylspiro[4.5]decan

@ Bài giải

(a)    spiro[2,3]hexan                                               (b) 1-metylspiro[2.3]hexan

 

                                             

(c) spiro[3.4]octan                                                 (d) 5-etylspiro[3.4]octan

                                             

(e) spiro[4.5]decan                                                (f) 8-ipropylspiro[4.5]decan

                                           

Bài 4.     Vẽ công thức cấu tạo của các hiđrocacbon hai vòng no sau:

(a)    Bixiclo[2.2.1]heptan

(b)   Bixiclo[5.2.0]nonan

(c)    Bixiclo[3.1.1]heptan

(d)   Bixiclo[3.3.0]octan

@ Bài giải

           

Bài 5.     Cho biết công thức cấu tạo của các chất có công thức sau:

(a)    bixiclobutan

(b)   2-metylbixiclobutan

(c)    bixiclo[3.2.1]octan

(d)   8-metylbixiclo[3.2.1]octan

@ Bài giải

(a)    Bixiclobutan                                                    (b) 2-metylbixiclobutan

 

                                         

 (c) bixiclo[3.2.1]octan                                          (d) 8-metylbixiclo[3.2.1]octan

                                          

Bài 6.     Đọc tên các chất sau:

@ Bài giải

Chú ý: Hai nhóm thế cùng phía là đồng phân cis, còn khác phía là đồng phân trans.
No comments:

 

© 2012 Học Để ThiBlog tài liệu