Giải tích cơ bản - HÀM SỐ THỰC THEO MỘT BIẾN SỐ THỰCTài liệu ôn thi cao học năm 2005 
Môn: Giải tích cơ bản 
GV: PGS.TS. Lê Hoàn Hóa 
Đánh máy: NTV 
Phiên bản: 2.0 đã chỉnh sửa
 ngày 19 tháng 10 năm 2004 
 HÀM SỐ THỰC THEO MỘT BIẾN SỐ THỰC

GIẢI TÍCH CƠ BẢN

(ÔN THI THẠC SĨ TOÁN HỌC) 

PGS. TS Lê Hoàn Hóa 

Đại Học Sư Phạm Hồ Chí Minh

Bài 1: GIỚI HẠN CỦA DÃY SỐ VÀ HÀM SỐ 

Bài 2: HÀM SỐ THỰC THEO MỘT BIẾN SỐ THỰC

Bài 3: LÝ THUYẾT CHUỖI

Bài 4: Phép Tính Vi Phân Hàm Nhiều Biến   

Bài 5: Phép Tính Vi Phân Của Hàm Nhiều Biến (tt)

Bài 6: KHÔNG GIAN MÊTRIC

Bài 7: KHÔNG GIAN MÊTRIC (tt)
No comments:

 

© 2012 Học Để ThiBlog tài liệu